Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XXII ČÍSLO 11/2023

Během noci 4. května 2023 vyslalo KOPIS HZS hl. m. Prahy jednotku požární ochrany k požáru elektromobilu v podzemních garážích. Pro potřeby statutárního města Plzeň v oblasti informačních technologií byla zřízena organizační složka města Správa informačních technologií města Plzně. Jejím hlavním účelem je budování a provoz informační struktury města a podpora uživatelů městských organizací. Jedním z nejrozšířenějších požárních čerpadel používaných v ČR jsou požární odstředivá čerpadla firmy THT Polička. Lesní požáry v roce 2023 byly historicky nejhorší. Mnoho států jižní Evropy bojovalo s ohněm prakticky celé léto. Nejvíce postižené bylo Řecko. HZS Jihočeského kraje v multimediálních učebnách společně s dětmi i dospělými hledá odpovědi na otázky týkající se mimořádných událostí. Jak se chovat a co dělat v případě vzniku požáru, povodně, vichřice, sněhové kalamity či úniku nebezpečné látky? 

Několik minut před koncem dne svátku sv. Floriána 4. května 2023 vyslalo krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy pultem centralizované ochrany jednotku ze stanice Sokolská na vyhlášený poplach do ulice Bělehradská čp. 299/132. Průzkumem hromadných podzemních garáží bylo zjištěno, že v 1. podzemním podlaží (PP) vychází pod elektrovozidlem (EV) bílý dým. Následně došlo ke vzplanutí vozidla a bylo potřeba ho co nejrychleji přesunout z garáží na bezpečné místo.

Popis na místě události
Čidlo signalizace zaznamenalo požár ve 2. PP. Na místo události byla vyslána dvě družstva o zmenšeném početní stavu a automobilový žebřík. Jednotka požární ochrany (PO) po několika minutách přijela na místo zásahu, spojila se se stálou ostrahou objektu a podle elektrické požární signalizace (EPS) provedla průzkum ve 2. PP s negativním výsledkem. V prostoru garáží se nacházel slabý zápach kouře, velitel zásahu (VZ) proto rozhodl o provedení průzkumu v ostatních podzemních podlažích. Průzkumná skupina, která vstoupila do 1. PP, kde byl zápach cítit nejintenzivněji, se ocitla okamžitě v epicentru události. Přímo proti vstupním dveřím do garáží bylo zaparkováno EV tvz. Jaguár připojené k nabíječi. Z prostoru pod vozidlem vycházel jemný bílý dým. Velitel průzkumné skupiny okamžitě provedl odpojení EV od sítě rozpojením zásuvkové vidlice 400/32A/5P. V podvozku vozu došlo k silnému záblesku, okamžitému nárůstu vývinu kouře a k plamennému hoření. Jednotka okamžitě provedla bojové rozvinutí a nasadila dva C proudy × 42 v dýchací technice k lokalizaci požáru. VZ povolal prostřednictvím KOPIS na místo další jednotky a bylo mu zcela jasné, že nepůjde o banální zásah.

Popis objektu
Budova slouží jako kancelářská budova s hromadnými podzemními garážemi pro zaměstnance, má čtyři PP a celkem devět nadzemních podlaží (NP). Půdorysné rozměry objektu jsou přibližně 36 × 34 m. Požární výška objektu je 25,8 m. Konstrukční systém je hodnocen jako nehořlavý. Objekt je dělen do požárních úseků. Celková obsazenost je v pracovní době okolo 730 osob. Jsou zde dvě centrální schodiště v provedení chráněné únikové cesty typu B s nuceným, přetlakovým větráním. V 1. až 4. PP jsou hromadné garáže pro osobní vozy s vyloučením možného garážování vozidel na zkapalněný ropný plyn a stlačený zemní plyn. Jsou obsluhovány dvěma výtahy pro transport vozidel do podlaží. Objekt je vybaven EPS s připojením na pult centralizované ochrany, kterým byl požár ohlášen na KOPIS. Objekt byl podle prvotních zjištění projektován v roce 1992 a realizován v letech 1993–94. První příloha I normy ČSN 73 0804, ve které se řešily garáže, byla až ve vydání normy v roce 1995. Do té doby platila ČSN 73 0838 pro projektování hromadných garáží, která vyšla v roce 1978. Požadavky na vybavení garáží zařízením pro odvod tepla a kouře ani stabilním hasicím zařízením (SHZ) v době výstavby nebyly žádné. SHZ je instalováno pouze v serverovně ve 2. NP s hasivem FM-200.

Situace na místě zásahu
Při příjezdu první jednotky PO se budova nacházela v režimu POŽÁR, kdy především výtahy obsluhující garáže byly otevřeny na uliční úroveň. Tato situace vypadala neřešitelně jak pro vytvoření odvodního otvoru pro nasazení přetlakové ventilace, tak pro následný transport EV na uliční úroveň. Po příjezdu dalších jednotek převzal velení zásahu velící důstojník směny por. Mgr. Jan Havrda. Byl nasazen další, tedy třetí C proud do podzemí a vysokotlaké hasicí a řezací zařízení COBRA. Tato skupina měla za úkol proniknout do bateriového sarkofágu a pokusit se o zaplavení článků. Byl zřízen kontrolní bod u vstupu do budovy a připraveny skupiny na střídání zasahujících v podzemí. Na místo zásahu byla povolána další družstva ze stanice Chodov a Krč. VZ na místo povolal jednotku chemické služby pro měření a monitoring kouřové vlečky, dále velký chemický vůz na zajištění dostatečného počtu dýchací techniky (DT). Na schodiště byl instalován odsávač kouře pro zajištění odvodu zplodin hoření. Tento systém ale nebyl účinný, proto VZ hledal další řešení k zajištění odvodu zplodin hoření. Po dosažení dostatečného počtu sil a prostředků byla vyslána průzkumná skupina do vrchních pater budovy, přestože ostraha objektu informovala VZ, že se v budově žádné osoby nenachází. Výsledek průzkumu byl negativní a ani zplodiny hoření se příliš nerozšiřovaly do budovy.

Průběh zásahu
VZ rozhodl o provedení nouzového transportu výtahové kabiny do 4. PP, následném násilném otevření výtahových dveří v 1. PP na uliční úroveň, zalepení čidel výtahu a posunu kabiny manuálním ovládáním. Tímto manévrem byl zabezpečen odvod zplodin hoření a následně vyměněn odsavač zplodin hoření za přetlakovou ventilaci, která zajistila mnohem lepší odvod kouře z místa zásahu. Na místo události se dostavil ředitel HZS hl. m. Prahy brig. gen. Ing. Luděk Prudil a řídící důstojník kraje.

Po jedné hodině a deseti minutách intenzivního zásahu bylo uhašeno plamenné hoření a EV nadzvednuto pro lepší přístup k bateriím od spodní části vozu. Byla snížena intenzita hasebního zásahu, EV bylo stále sledováno termokamerou, zda nedochází k nárůstu teploty v článcích. VZ vydal pokyn k zahájení transportu EV z podzemí za využití malého vyprošťovacího automobilu a speciálního kontejneru na hašení elektromobilů a pneumatik (KHE) ze stanice Holešovice. Vozidlo hasiči naložili na transportní vozíky k připravené výtahové kabině. Opět bylo potřeba výtah přistavit nouzovým režimem z vnitřku kabiny. Po ustavení výtahu do 1. PP se zjistilo, že transportní vozíky svojí šířkou zasahují do zvýšené podlahy výtahu. Musela být vypodložena nájezdová hrana, až poté se podařil transport vozidla do výtahu. Po provedené kontrole termokamerou VZ rozhodl o nutnosti poslat výtahem čtyři příslušníky, aby zajistili jeho ovládání, neboť byl stále v režimu POŽÁR. Skupina byla dovybavena náhradní sadou DT a přenosnými hasicími přístroji pro nouzový zásah uvnitř kabiny výtahu. Výtahová kabina byla otevřena v uliční úrovni a vozidlo bylo následně vytaženo navijákem z malého vyprošťovacího automobilu z kabiny výtahu. Po naložení do kontejneru byl uklizen výtah a vozovka, které byly potřísněny chemickou látkou. Použitý sorbent byl uklizen a odvezen.

Vozidlo bylo naloženo do KHE pomocí hydraulické ruky z automobilového kontejnerového nosiče, stabilizováno a převezeno na místo uložení a následného zatopení. Místo uložení bylo domluveno s velitelem HZS podniku Správa železnic v ulici Chodovská, kde mají střežený areál, a jeho jednotka vypomáhala se zaplavením. VZ odeslal EV v doprovodu jednotky ze stanice Chodov na místo určení. KHE byl naplněn 8 m3  vody a EV bylo v lázni 72 hodin. Každý den probíhalo měření a odběry vzorků vody. Uložení EV se protáhlo až do pátku 12. května 2023. Z důvodu nevyjasněných postupů mezi majitelem, prodejcem a pojišťovnou bylo takto EV uloženo po dobu osmi dní.

K likvidaci události došlo 12. května 2023, kdy na místo přijel zástupce majitele vozu s odtahovým vozem společnosti Dekonta, a. s. Ta zajistila odčerpání odpadní vody z KHE. Vozidlo bylo po vyzvednutí opláchnuto a přeloženo na odtahové vozidlo majitele. Následně došlo k odčerpání vody a specializovaná firma ji odvezla k likvidaci.

Měření zplodin hoření a detekce
V průběhu zásahu bylo monitorováno ovzduší, a to u polutantů oxidu uhelnatého a chlorovodíku. Hodnoty v průběhu zásahu klesaly z hodnot stovek ppm (CO) a jednotek ppm (HCl) na hodnoty pod mez detekce přístrojů.

Vznikající hasební vody měly silně alkalický charakter a rychlý screening ukázal vysoký obsah lithia v koncentracích kolem 10 mg/l. Dále byla zjištěna přítomnost niklu, hliníku, manganu a kobaltu v koncentracích do 1 mg/l a stopové množství zinku, železa a olova. Podobný charakter znečištění měla i chladící voda, tj. voda, ve které bylo EV ponořeno ve dnech následujících po požáru.

Pozornost byla věnována také zásahovým oděvům a jejich kontaminaci zplodinami hoření po požáru. Analýzy byly prováděny v Technickém ústavu požární ochrany (TÚPO). Ve výsledcích byla zastoupena celá řada organických sloučenin, které jsou pro požáry obvyklé, ale rovněž organické sloučeniny obsahující chlor a fluor, které se běžně ve zplodinách hoření nevyskytují. Bohužel bez znalosti historie použití zásahového oděvu nelze přikládat identifikovaným sloučeninám velkou váhu a v tomto směru bude nutné provádět další zkoumání.

Příčiny vzniku požáru a výše škody
Na místě byli spolu s první jednotkou i dva vyšetřovatelé požárů ze stanice Sokolská a krajský vyšetřovatel požárů. Ohledání vozidla a pořizování dokumentace probíhalo souběžně se zásahem za použití DT. S ohledem na informace od ostrahy objektu a z kamerového záznamu byly úmyslné zapálení a nedbalost předběžně vyloučeny, šetření se soustředilo na technickou závadu v oblasti nabíjecího kabelu a baterie vozidla. 

Při předání vozidla majiteli a jeho vyjmutí z kontejneru bylo provedeno další šetření spolu s TÚPO a za přítomnosti likvidátora pojišťovny. Během tohoto šetření bylo zřejmé, že kriminalistické ohnisko je v oblasti podlahy, respektive v přední části vozu, kde je umístěna baterie a měnič napětí. Nabíjecí kabel a zásuvka nabíjení byly bez známek plamenného hoření. Výše škody doposud nebyla vyčíslena.

Další poznatky k ZPP
Baterie typu pouch cell, používané u tohoto typu automobilu, mají tendenci se nafukovat, podobně jako to známe ze spotřební elektroniky. Výrobce musel v USA vyměnit baterii ve všech automobilech tvz. Chevrolet Bolt z důvodu četných požárů těchto vozů. Na mnohá parkoviště byl dokonce zakázán vjezd tomuto typu vozidla. Chevrolet Bolt a Jaguar I-Pace jsou jedny z prvních vozů na trhu vybavené bateriemi pouch celI. Mnoho automobilek jako BMW či GM už oznámilo, že plánují přechod na cylindrické články, které původně vyvinula společnost Tesla. Vyšetřovatelé požárů dohledali devět případů požárů Jaguaru I-Pace ve světě.

Specifika požáru

  • požár vozidla detekovala EPS, k plamennému hoření došlo až při příjezdu hasičů,
  • EV připojené přes střídač do zásuvky 380 V, nešlo o standardní nabíječ elektrovozidel – byl vytažen ze zásuvky. Bylo by vhodné všechny nabíječe odpojovat z centrálního bodu na daném patře,
  • vjezd do podzemních garáží pouze za využití výtahu, problematické odvětrání podzemních prostor. Když EPS ohlásí požár, výtahy sjedou do 1. NP a zůstanou otevřené. Při nestandardní manipulaci s výtahy se vytvořil komínový efekt (kabina do 4. PP a nouzové otevření dveří výtahu v 1. PP a 1. NP zároveň podpora přenosnými ventilátory),
  • nedostatečná šířka výtahové kabiny (v místě u kola vozidla je užší), při použití transportních vozíků se vozidlo do kabiny výtahu nejdříve nevešlo. V době požáru se musely výtahy ovládat nouzově a nešlo zastavit ve stejné rovině s podlahou. Při pokusech vjet do výtahu došlo k poškození transportních vozíků (nakonec se vozidlo do výtahu podařilo dostat, ale s poškozením transportních vozíků). Bude nutné pořídit jiné, vhodnější transportní vozíky a k nim nájezdové rampy,
  • nedostatečná nosnost vozíků, jeden vozík má nosnost 510 kg a užitná hmotnost vozidla by měla být 2 266 kg. Z důvodu lepší manipulace s vozidlem by bylo dobré mít všechny vozíky s natáčecími koly s aretací,
  • hasicí a řezací zařízení COBRA neposkytuje dostatečnou ochranu obsluze, byl nutný vodní proud na krytí hasičů od začátku nasazení COBRY v bezprostřední blízkosti. Příslušník, který pracoval s COBROU, měl poškozený ochranný oblek,
  • absolutně nevhodné nájezdové rampy do KHE, žebrování a nedostatečné uchycení nájezdových můstků ke kontejneru nedovoluje naložení vozidla, které má z 90 % zablokovaná kola. Nájezdové můstky vypadávají z uchycení a zajíždí do kontejneru. Byla by vhodná hladká nájezdová rampa, šlo by použít mazlavé mýdlo nebo olej ke snížení adheze pneumatik vozidla,
  • chybějící kotvicí oka na vyvázání převáženého vozidla uvnitř kontejneru nedovolují jeho upevnění při transportu. Není možné ve městě nechat kontejner kdekoli na otevřeném prostranství (kontejner s vozidlem byl odvezen na bezpečné místo – není možné jej zanechat na ulici s tramvajovým provozem). Převoz vozidla jiným způsobem není možný, jelikož z něj neustále unikají kapaliny,
  • podzemí prostory byly plné nebezpečných zplodin kouře z baterií vozidla. Zatím není známé, co zasahující vstřebávají do těla kůží, je potřeba zvážit odebírání vzorků přímo po ukončení zásahu (čtyři obleky hasičů byly odeslány k analýze). Jeden zasahující hasič pociťoval nevolnost a byl odeslán do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, ale provedené vyšetření nic neprokázalo.

Závěr
Je potřeba ocenit maximální nasazení všech zúčastněných příslušníků, duchapřítomnost velitele první jednotky PO a včasné povolání dalších jednotek. Vzhledem k tomu, že požár vznikl v nočních hodinách, bylo výhodou, že administrativní budova byla prázdná a všechny SaP mohly být nasazeny na likvidaci požáru vozidla. Bezproblémová byla i spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému na místě události, tak i uložení KHE do střeženého objektu.

por. Mgr. Jan HAVRDA, mjr. Ing. Petra NAJMANOVÁ, mjr. Bc. Martin KAVKA, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy

vytisknout  e-mailem