Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

V názvu samozřejmě narážíme na signál „Všeobecná výstraha“, který slouží k varování obyvatelstva, a na to, zda jej obyvatelstvo (ne)zná a zda ví, co dělat po jeho zaznění. Ve smyslu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 se odpovědné instituce, zejména HZS ČR, snaží zvýšit znalosti a schopnosti obyvatelstva pro svou vlastní ochranu při mimořádných událostech (MU), ale ani v současné době nelze konstatovat, že veškeré obyvatelstvo zná správné zásady chování při MU. V souladu s citovanou koncepcí ochrany obyvatelstva jsme se pokusili také přispět ke zlepšení situace v této oblasti.

Předmět Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) vyučovaný na Katedře učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy seznamuje posluchače se základními úkoly ochrany obyvatelstva a podává možná řešení nejčastějších mimořádných událostí (MU). Součástí jsou i praktické nácviky, například použití individuálních ochranných pomůcek, základů operačního řízení, třídění raněných či první psychické pomoci. Besedy se členy integrovaného záchranného systému nabízejí nezkreslený pohled na průběh MU očima profesionálních záchranářů a dovolují pochopení principů a poslání bezpečnostních a záchranných složek. Předmět byl původně určen především pro studenty učitelství biologie, ale pravidelně je navštěvován studenty jiných oborů, fakult či dokonce univerzit. Základním posláním je připravovat studenty na zvládání MU, ale v širším kontextu se klade důraz na zvýšení ochoty pomáhat druhým a tuto myšlenku skrze studenty šířit dál.

V letošním roce došlo k posunu, k ještě většímu zapojení praxe. Na základě našich zkušeností je zapojení praktické výuky pracující se zážitkem velice efektivním nástrojem výuky. Proto bylo pro absolventy kurzu uspořádáno dobrovolné cvičení, zaměřené na základní úkoly ochrany obyvatelstva, jako je varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva.

Abychom byli schopni zajistit dostatečnou autenticitu, oslovili jsme ke spolupráci opět i profesionály, konkrétně příslušníky ze stanice Beroun a krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje, členy jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) Tetín, příslušníka Armády ČR a operátory zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Středočeského kraje.

Průběh cvičení
Cvičení bylo zahájeno v 9.00 hodin u železniční stanice Beroun, odkud začal pěší pochod do obce Tetín. Studenti byli rozděleni do dvou družstev. Zhruba v půlce trasy došlo k připojení skupinky mladých hasičů Tetín. Byly stanoveny tři dílčí cíle:

1. týmová spolupráce,
2. vzdělávání i mladších žáků,
3. nutnost studentů kooperovat s dětmi a mít za ně (do určité míry) i odpovědnost.

Obr. 1 Vyzvednutí AED ze zbrojniceObr. 1 Vyzvednutí AED ze zbrojniceNa vzdálenost zhruba 400 m byl za použití nosítek či transportní vany transportován jeden dospělý člen družstva (za účelem demonstrace náročnosti). Před příchodem ke zbrojnici jednotky SDH Tetín došlo k řešení modelové situace při nálezu člověka v bezvědomí a bezdeší po zásahu elektrickým proudem. V této fázi byla ve spolupráci s operátorkou ZZS a za použití aplikace Záchranka (https://www.zachrankaapp.cz) prověřena aktivace dostupného automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ve zbrojnici jednotky SDH Tetín (obr. 1).

Po rozboru situace došlo k simulovanému vyhlášení všeobecné výstrahy s následným hlášením obecního rozhlasu o úniku nebezpečné látky a nutnosti se evakuovat za použití improvizované ochrany těla a dýchacích cest (o nutnosti si vzít prostředky individuální ochrany byli studenti informováni již před cvičením). Po vystrojení došlo k přesunu do smluveného evakuačního prostoru. Trasa byla sice poměrně krátká, ale svažitým terénem. Cílem bylo vyzkoušet pohyb v improvizované ochraně (obr. 2) a zvýšenou fyzickou zátěž s tím spojenou. Na konci čekali hasiči ze stanice Beroun a předvedli postupy základní dekontaminace osob. Následovala přednáška o nouzovém přežití v přírodě od příslušníka Armády ČR. Byly popsány základní priority přežití v přírodě, včetně představení nejnutnějšího vybavení (krabička poslední záchrany). Velký ohlas měla možnost rozdělávat oheň křesadlem (obr. 3). Na tuto část navazovala ukázka hašení hořící kapalné látky a následný praktický nácvik použití práškových a vodních ručních hasicích přístrojů (obr. 4).

Obr. 2 Pohyb v improvizované ochraně těla a dýchacích cestObr. 2 Pohyb v improvizované ochraně těla a dýchacích cest Obr. 3 Rozdělání ohně nouzovými prostředkyObr. 3 Rozdělání ohně nouzovými prostředky

Po návratu na zbrojnici byly zakouřeny „cvičným“, nezávadným kouřem přilehlé garáže zbrojnice jednotky SDH Tetín tak, aby si mohli studenti i mladí hasiči vyzkoušet orientaci v zakouřeném prostoru. V souběhu bylo pro studenty zřízeno stanoviště nácviku kardiopulmonální resuscitace (KPR) s použitím resuscitačního vaku. Byla představena i rozšířená KPR za použití AED i s podáním kyslíku pro dýchání. Na závěr se vyhodnotilo cvičení i se zpětnou vazbou.

Závěr
Zastáváme názor, že pouze kvalitně, ale hlavně prakticky připravený občan dovede adekvátně reagovat na MU. Ať už při ochraně svého života, zdraví a majetku, tak při nezištné pomoci dalším spoluobčanům. Právě tento aspekt nám připadá klíčový, jak přimět občany k větší ochotě pomáhat, neboť pevné sociální vazby v rámci komunity a ochota podat pomocnou ruku může snížit i psychické dopady na obyvatelstvo. V průběhu cvičení se také ukázala značná výhodaObr. 4 Použití práškového ručního hasicího přístrojeObr. 4 Použití práškového ručního hasicího přístroje dobré fyzické kondice ke zvládání krizových scénářů. Pokud připustíme, že zvládání reálných MU by bylo mnohem náročnější, měla by být i fyzická příprava součástí výuky ochrany obyvatel. Ve výuce akreditovaného předmětu, ale i v pořádání popisovaného cvičení bychom chtěli nadále pokračovat, neboť v přípravě obyvatelstva cítíme rezervy. Velký potenciál vidíme v mladých angažovaných lidech, kteří mají vůli pomáhat a předávat své přesvědčení dál. Taktéž studenti učitelství či zapálení učitelé mohou sekundárně předávat základy ochrany obyvatelstva žákům. Výuka této problematiky je sice zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, ale i implementace a především způsob výuky může být pozitivně ovlivněn reálným zážitkem pedagoga. I z tohoto důvodu bychom rádi tento kurz otevřeli i širší skupině zájemců jak z řad studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tak učitelů z praxe.

Komentář účastníka
Cvičení OČMU 2019 bylo mimořádně zajímavé. Zatímco v ostatních předmětech věnovaných první pomoci byly simulace nedílnou a velmi podstatnou součástí výuky, tak některé MU se prostě v budově fakulty nasimulovat nedají. A přitom jsou právě simulace nesmírně důležité pro praktické zvládnutí látky i pro zapsání do paměti skrze intenzivní prožitek.
Byl jsem proto rád, že jsem si mohl vyzkoušet transport zraněného (pronese se), používání hasicího přístroje (konečně vím, jak se má držet), pohyb v improvizovaném oděvu (člověk se v něm hrozně potí), pohyb a orientace v zakouřeném prostoru (vidíte jen na pár centimetrů) i pokročilé techniky první pomoci (ke kterým se ale asi jako laik nedostanu). Ve všech případech jde o situace, u nichž člověk doufá, že je nebude v životě potřebovat.

Jsem rád, že se taková akce konala a chtěl bych moc poděkovat organizátorům.


por. Ing. Roman ŘÍHA, HZS Středočeského kraje, Petr MALÍŘ, jednotka SDH Tetín, foto Isaac SIBECAS
 

vytisknout  e-mailem