Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 2/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší rozbor zásahu z požáru filmových kulis na Barrandově. Poznat proces chování tkání při požáru můžete v článku nazvaném „Zvláštní případy hoření osob“. Představíme vám novelu zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se můžete se ZÚ HZS ČR podívat na výcvik potápěčů HZS ČR. Informujeme o 13. ročníku konference Medicína katastrof a o taktickém cvičení v prostředí Švandova divadla na Smíchově. Pokud vás zajímají poznatky z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami, osloví vás článek z mezinárodního sympozia ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu v rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Představíme nové kontejnery nouzového přežití. O slovenském a maltském předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany se dočtete v dalším článku. Únorový časopis uzavírá rozhovor s Mgr. Burešem z Ministerstva zdravotnictví. Přílohou je Metodický pokyn k typovým plánům 

Typový plán je, v souladu s ustanovením § 15 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., dokument, kterým příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad stanoví pro řešení konkrétního druhu krizové situace doporučené typové postupy, zásady a opatření. Typové plány jsou následně rozpracovány v operativní části krizových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných zpracovatelem krizového plánu v analýze ohrožení.

Typy, resp. druhy krizových situací, včetně odpovědnosti za jejich rozpracování formou typových plánů, byly poprvé uvedeny v části III. materiálu Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů, projednaném a schváleném usnesením Bezpečnostní rady státu č. 295 ze dne 14. května 2002. Mezirezortní slaďování typových plánů bylo prováděno prostřednictvím pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých rezortů a v souladu s Metodickým pokynem ke zpracování typových plánů pro řešení krizových situací, který vydalo Ministerstvo vnitra­ generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV­ GŘ HZS ČR) v roce 2003.

Jedním z úkolů, stanovených v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, schválené usnesením vlády ze dne 23. října 2013 č. 805, bylo „Zpracovat analýzu hrozeb pro Českou republiku a její závěry promítnout do metodických a strategických materiálů v oblasti bezpečnosti státu“. Gestorem tohoto úkolu bylo MV­ GŘ HZS ČR, které ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a ústředními správními úřady zpracovalo předmětnou analýzu. V této byly nově posouzeny typy nebezpečí, které se mohou na území České republiky vyskytovat a bylo identifikováno 22 typů nebezpečí, pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu. Došlo tedy k přehodnocení druhů krizových situací, pro které bude nezbytné zpracovat typový plán. Tuto Analýzu hrozeb pro Českou republiku schválila vláda svým usnesením ze dne 27. dubna 2016 č. 369, v němž uložila ministru vnitra aktualizovat do 31. prosince 2016 Metodický pokyn ke zpracování typových plánů a dotčeným ministrům a vedoucím ústředních správních úřadů (1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři vnitra, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, předseda Správy státních hmotných rezerv, ředitel Národního bezpečnostního úřadu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu) uložila zpracovat do 31. prosince 2017 nové typové plány pro oblast jejich působnosti podle již zmíněného nového metodického pokynu.V návaznosti na toto usnesení vlády tedy přistoupilo MV­ GŘ HZS ČR k vytvoření nového Metodického pokynu ke zpracování typových plánů (dále jen „metodický pokyn“), který schválila vláda svým usnesením ze dne 14. prosince 2016 č. 1140.

Protože předchozí aplikační praxe poukázala na rozdíly v přístupech ke zpracování jednotlivých typových plánů a na jejich dílčí nedostatky, spočívající zejména v obtížném rozpracování vybraných částí do krizových plánů, snahou předkladatelů metodického pokynu je typový plán více zpřehlednit a zejména ho více konkretizovat, s cílem zvýšit jeho užitnou hodnotu pro zpracovatele krizových plánů.

Změny, které metodický pokyn přináší, jsou na první pohled zřejmé již v samotné struktuře – typový plán se stejně jako krizové plány bude členit na část základní, operativní a pomocnou. Základní část zůstává obdobná jako u stávajících typových plánů a je v ní popsána charakteristika dané krizové situace a její následky (dopady).

Zásadní změnou je vytvoření operativní části typového plánu, která obsahuje zásady a opatření pro řešení daného typu krizové situace, včetně zpracování karty opatření pro řešení krizové situace (vzor karty opatření je uveden v příloze metodického pokynu). Míra podrobností rozpracování této části bude záviset na tom, zda se předpokládá, že řešení daného typu krizové situace bude řízeno pouze z ústřední úrovně, či zda může být řízeno i z úrovně krajské. U těch druhů krizových situací, u nichž je předpoklad řešení pouze z ústřední úrovně (Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu; Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury; Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, Narušení funkčnosti významných telekomunikačních systémů; Narušení dodávek potravin velkého rozsahu; Migrační vlny velkého rozsahu), budou opatření rozepsána do takových podrobností, aby byly pro zpracovatele krizového plánu zřejmé veškeré činnosti, jejichž provedení bude po krajské úrovni či úrovni obcí s rozšířenou působností vyžadováno.

Pomocná část typového plánu bude obsahovat další informace a dokumenty související s řešením krizové situace (jiné využitelné dokumenty, geografické podklady, vzory a formuláře) a identifikační údaje zpracovatele typového plánu.

Metodický pokyn dále upravuje postup zpracování jednotlivých typových plánů a v příloze stanovuje gestory za jejich zhotovení. Nově je zde uvedena povinnost zpracovatele typového plánu předložit jej před schválením příslušným ministrem nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu k posouzení MV­ GŘ HZS ČR, které k tomu bude vydávat stanovisko. Distribuce schválených typových plánů, včetně jejich aktualizací, bude zpracovatelům krizových plánů prováděna rovněž cestou MV­ GŘ HZS ČR.

Společná ustanovení metodického pokynu řeší formální náležitosti a způsob provádění aktualizace typového plánu. Metodický pokyn nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017.

Celé znění metodického pokynu naleznete v příloze časopisu 112.

 

plk. Mgr. Bc. Barbora ŠINDLEROVÁ,
 Ing. Ivan KOLEŇÁK,

 MV­-generální ředitelství HZS ČR


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem