Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 2/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší rozbor zásahu z požáru filmových kulis na Barrandově. Poznat proces chování tkání při požáru můžete v článku nazvaném „Zvláštní případy hoření osob“. Představíme vám novelu zákona o požární ochraně, kterou přinesl zákon č. 229/2016 Sb. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se můžete se ZÚ HZS ČR podívat na výcvik potápěčů HZS ČR. Informujeme o 13. ročníku konference Medicína katastrof a o taktickém cvičení v prostředí Švandova divadla na Smíchově. Pokud vás zajímají poznatky z hlediska detekce, dekontaminace a ochrany před CBRN látkami, osloví vás článek z mezinárodního sympozia ochrany proti chemickým a biologickým zbraním ve Stockholmu v rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Představíme nové kontejnery nouzového přežití. O slovenském a maltském předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany se dočtete v dalším článku. Únorový časopis uzavírá rozhovor s Mgr. Burešem z Ministerstva zdravotnictví. Přílohou je Metodický pokyn k typovým plánům 

Písemná zpráva oprávněné osoby o čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemná zpráva revizního technika o revizi spalinové cesty neodpovídá vzorům uvedeným ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Krusta po vyhoření dehtových sazí nabobtná a dokonale ucpe komínKrusta po vyhoření dehtových sazí nabobtná a dokonale ucpe komín

Na základě interních poznatků v rámci Hasičského záchranného sboru ČR a od kominíků z celé České republiky bylo zjištěno, že vydané zprávy o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, ale i zprávy o revizi spalinové cesty často neodpovídají (zejména formálně, ale v určitých případech i obsahově) vzorům uvedeným ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen „vyhláška“).

Za způsob, jakým je čištění a kontrola spalinové cesty a s ním spojené vydání zprávy o čištění a kontrole spalinové cesty provedeno, je odpovědná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“). Stejně tak je za způsob provedení revize spalinové cesty a následné vydání zprávy o revizi spalinové cesty odpovědný revizní technik spalinových cest. Odborná způsobilost těchto osob musí být zárukou toho, že bylo čištění a kontrola spalinové cesty a následné vydání zprávy o provedení čištění a kontrole spalinové cesty resp. revize spalinové cesty a následné vydání zprávy o revizi spalinové cesty provedeno v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), potažmo vyhláškou.

Lze předpokládat, že objednatel, který si objednává kominickou službu, tak činí bez jakýchkoli znalostí v daném oboru. Není tedy schopen na místě plně posoudit, zda bylo čištění nebo kontrola spalinové cesty, potažmo revize spalinové cesty provedena způsobem, který je stanoven vyhláškou (i přes obecné pravidlo „neznalost zákona neomlouvá“). Z tohoto důvodu nelze „automaticky“ dovodit, že by v případě špatného provedení úkonu (např. kontroly nebo čištění spalinové cesty) byl odpovědný objednatel.

Neodborné provedení společného kouřovoduNeodborné provedení společného kouřovodu

Vzory písemné zprávy o provedení čištění a kontroly spalinové cesty a zprávy o revizi spalinové cesty, které jsou uvedené ve vyhlášce, jsou sice obecně závazné, ovšem nelze tyto vzory pokládat za určité „dogma“, které nelze měnit nebo doplnit. Musí být zachován věcný obsah vzoru, ovšem formální stránka se může měnit. Jedná se o závazné vzory, které mají stanovené náležitosti, a vydané zprávy musí obsahovat tyto náležitosti, aby bylo zřejmé, v jakém stavu se spalinová cesta nachází (musí být zachován smysl a účel vzoru).

V této spojitosti je důležité upozornit na fakt, že pokud zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty vydaná oprávněnou osobou, resp. zpráva o revizi spalinové cesty vydána revizním technikem, neodpovídá vzoru uvedenému ve vyhlášce, může zpochybnit i samotný způsob čištění a kontroly resp. revize spalinové cesty. V případě prokázání, že odpovědná osoba neprovedla čištění nebo kontrolu spalinové cesty resp. revizní technik spalinových cest neprovedl revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, jedná se o porušení zákona o požární ochraně ve smyslu § 43 odst. 1 a lze za něj uložit sankci podle § 76a odst. 1 písm. a) pro oprávněnou osobu resp. § 76a odst. 3 písm. a) pro revizního technika spalinových cest.

Z výše uvedených důvodů lze objednatelům těchto služeb doporučit, aby si zprávu, která jim byla na základě jejich objednávky vystavena, porovnali s příslušným vzorem uvedeným ve vyhlášce.


kpt. Ing. David SCHÖN,
MV-­generální ředitelství HZS ČR,
foto archiv Společenstva kominíků ČR

 

 

 

 

 


redakce@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem