Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 5/2015

V úvodu připomínáme 5. výročí Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme lednový zásah na rozsáhlý požár objektu pily v okrese Most a hodnotíme také výsledky akce Den požární bezpečnosti. V bloku IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po úniku velkého množství fugátu z bioplynové stanice, analyzujeme bezpečnostní opatření k zajištění únorového Světového poháru v biatlonu, seznamujeme se závěry pracovní porady zástupců složek IZS a prezentujeme také nový elektronický vzdělávací a informační portál k odborné přípravě hasičů. Vývoj v oblasti bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha a přiblížení systému VŠ vzdělávání v oblasti krizového řízení v Polsku jsou hlavními tématy části OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku prezentujeme předávání Zlatých záchranářských křížů, výsledky ankety Hasič roku a nejlepší sportovce a sportovní kolektivy HZS ČR za rok 2014.  

V Mariánských Radčicích na Mostecku došlo 25. ledna 2015 k požáru pily. Na jeho likvidaci se podílelo celkem 46 hasičů ze třech profesionálních a pěti dobrovolných jednotek PO.

Popis objektu

Volně stojící stavba pily o půdorysných rozměrech 49 x 12 m měla obvodové svislé stěny tvořené smíšeným zdivem (cihly, tvárnice), zakončené betonovým věncem, na kterém byla uložena dřevěná střešní konstrukce. Sedlová střecha byla řešena nosnými dřevěnými trámy (krovy a vazníky) a plným dřevěným záklopem a střešní krytinou z hydroizolačních asfaltových pásů. Vnitřně lze objekt rozdělit na část pilnice o rozměrech 49 x 6 m v 1. NP a sklepní prostor v 1. PP. Pilnice a sklep byly stavebně odděleny dřevěnou podlahou v prostoru pilnice a dělicí příčkou. Nosnou částí interiérové příčky byly dřevěné rámy a stěnu tvořila ze strany pilnice plná prkna, na kterých byly ukotveny heraklitové desky omítnuté vápennou maltou ze strany sklepního prostoru. Do sklepa z úrovně 1. NP vedly dřevěné schody, a to u vstupů do prostoru pilnice v severní a jižní části objektu. Objekt byl opatřen posuvnými ocelovými vraty v místě vstupu a výstupu z objektu pilnice (severní a jižní část) a dále posuvnými ocelovými vraty umístěnými přibližně ve střední části objektu situovanými na západní stranu. Z této strany se u jižního konce objektu nacházel manipulační prostor pro dopravu kulatiny do pilnice (poval). K objektu pilnice přiléhala v severní části administrativní budova, která byla samostatným požárním úsekem, a na jižním konci objektu se nacházel sklad pilin. Pilnice, sklepní prostor a přilehlý sklad pilin byly z požárního hlediska jedním požárním úsekem. V blízkosti pily stály samostatné objekty, sklad a sušárna dřeva. V prostoru pilnice se v době vzniku požáru nacházely obráběcí stroje a pracovní dřevo, a v prostoru sklepa pohon rámové pily a kotel na tuhá paliva. Do objektu pily byla zavedena elektrická energie do rozvodných skříní a dále rozvedena k jednotlivým elektrickým zařízením po povrchu stěn.

Průběh zásahu

Na operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje byla událost nahlášena 25. ledna 2015 ve 20.09 hodin. Jako první se ve 20.19 hodin na místo události dostavila jednotka ze stanice Litvínov. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že brána do areálu objektu pily je uzamčena. Hasiči odřízli zámek motorovou rozbrušovací pilou. Na střeše pilnice byl v době příjezdu hasičů spuštěn poplašný alarm. V té době byla požárem zasažena asi jedna třetina střechy v pravé části nad pilnicí a konstrukce střechy byla silně narušena. Požár se šířil vnitřní částí pilnice levým směrem ke kancelářím. V dostatečné vzdálenosti od objektu byla ustavena CAS 15, která měla zamezit šíření ohně na celou střešní konstrukci. Bylo vytvořeno hadicové vedení na jeden útočný proud C 52 od rozdělovače a CAS 30 byla ustavena u sušičky dřeva. Osm minut po příjezdu jednotky PO na místo zásahu došlo k rychlému rozšíření požáru na celou střešní konstrukci pilnice, k nárůstu teplot a k následovnému pádu části střechy do prostoru pily. Velitel zásahu (VZ) rozhodl o okamžitém přesunu CAS 15 k sušičce dřeva a přemístění útočného proudu. Na místo zásahu se dostavily další síly a prostředky (SaP) ze stanice Most a jednotka z HZS podniku Unipetrol RPA Litvínov s CAS 100 a AP 37 (ta byla posléze VZ odvolána zpět na základnu a pro hasební práce nebyla využita). Dále se na místo události dostavily jednotky SDH obcí Lom, Louka, Litvínov a Braňany. Jednotka SDH obce Lom natáhla dopravní a dva útočné proudy C 52 z CAS 30 jednotky stanice Litvínov s nasazením na pravou stranu pilnice. Jednotka SDH obce Braňany byla nasazena na hašení střechy z druhé strany objektu pilnice dvěma proudy C 52 z polní cesty za pilou. Dodávku vody pro tento úsek zajišťovala nejprve CAS 32 této jednotky a posléze CAS 100 z Unipetrol RPA. Jednotka ze stanice Litvínov provedla násilné vniknutí do objektu pilnice z levého čela budovy odříznutím zámku plechových vrat a ve spolupráci s jednotkou SDH obce Louka u Litvínova násilně vnikla do prostoru kanceláří, odkud evakuovala materiál (počítače, písemnosti, zařízení kanceláře), který si posléze převzal vedoucí pily. Přítomní zaměstnanci pily zajistili v místě zásahu vypnutí elektrické energie. Na žádost VZ zaměstnanec pily pomocí vysokozdvižného vozíku vyvrátil a odvezl uzamčená posuvná vrata z prostřední části pilnice. Do tohoto prostoru byl nasazen jeden útočný proud C 52 pro zamezení šíření požáru ve vnitřní části pilnice.

Monitoring termokamerou

Byl vyhlášen II. stupeň poplachu a na místo události přijel velitel čety ze stanice Most, který přebral velení zásahu a rozhodl o použití smáčedla a zřízení kyvadlové dopravy vody. Zdrojem požární vody byla hydrantová síť u obce Mariánské Radčice a Lom. Dopravu zajistily CAS jednotek SDH obcí Lom, Braňany, Louka u Litvínova. Na základě výsledků měření termokamerou bylo upraveno nasazení SaP při hasebních pracích ve vnitřní části objektu. Z důvodu likvidace ohniska požáru v prostoru zadního vstupu do pilnice jednotkou ze stanice Most byla násilně otevřena vstupní vrata pilnice, kde byly po vstupu do prostoru prováděny hasební práce jedním proudem C 52.

Ve 20.32 hodin byla událost ohlášena řídicímu důstojníkovi územního odboru, který se ve 20.56 hodin dostavil na místo zásahu, kdy byl objekt pily již ve třetí fázi požáru. V pravé části objektu došlo ke zborcení části střechy. Řídicí důstojník kontaktoval VZ, který poskytl upřesňující informace o činnosti na místě zásahu a prošel s řídicím důstojníkem objekt pily z vnější strany. Na místě zásahu byl vytvořen obchvatný požární útok. Bylo nataženo pět útočných proudů. Dvěma útočnými proudy jednotka SDH obce Braňany hasila úsek ze zadní části objektu. Dalším proudem z pravé části objektu zasahovala jednotka ze stanice Most, čtvrté útočné vedení bylo nataženo do střední části objektu a páté vedlo z levé části objektu vstupem do prostoru pilnice a později do podzemního podlaží. Ve 21.17 hodin velení na místě zásahu přebral řídicí důstojník územního odboru Most. V průběhu celé zásahové činnosti byla používána termokamera, pomocí které byla vyhledávána skrytá ohniska požáru v prostorách pily. Pro osvětlení celého místa zásahu si VZ vyžádal technický kontejner ze Správy státních hmotných rezerv s halogenovými reflektory.

Na místo zásahu se dostavil spolumajitel objektu a po konzultaci s VZ sdělil, že pod podlahou objektu je prostor hluboký asi 15 cm, ve kterém jsou nahromaděny piliny z opracovaného dřeva. Tyto prostory byly znovu zaměřeny termokamerou. V několika místech byla podlaha rozebrána a nasazen útočný proud na prolití pilin. Ke zvýšení ochlazovacího efektu bylo použito smáčedlo. Aby měli lepší přístup k podlaze, vytlačili hasiči železný vozík naplněný dřevem ven ze zasaženého objektu po kolejích vedoucích přes celou pilnici. Jednotka ze stanice Litvínov útočným proudem C 52 v dýchacích přístrojích (DP) zasahovala v podzemním podlaží objektu. Jednotka SDH obce Braňany útočným proudem C 52 v DP zasahovala v podzemním podlaží objektu ve směru proti jednotce PO z Litvínova. V průběhu hasebních prací probíhala kyvadlová doprava vody s CAS. Ve 22.45 hodin byl celý objekt osvětlen halogeny z vyprošťovacího kontejneru a byly přerušeny hasební práce z důvodu odvětrání objektu. Z důvodu výměny DP si VZ vyžádal protiplynový automobil ze stanice Most.

Průběžně probíhalo měření teploty konstrukcí objektu termokamerou. Místa, ve kterých termokamera vykazovala zvýšenou teplotu, byla postupně jednotkami PO rozebrána a ochlazena. Termokamerou byla zjištěna zvýšená teplota pláště kotle, který byl umístěn v levé části podzemního podlaží, ze kterého vedlo potrubí do malého sila a dále pak do nezasažené sušárny dřeva. Kotel byl otevřen a zchlazen útočným proudem C 52. Ve 23.12 hodin byla ohlášena lokalizace požáru.

Likvidace požáru

Vlivem zvýšené teploty došlo k poškození vodovodního potrubí uvnitř objektu a voda z potrubí samovolně stříkala na konstrukce objektu a stékala do podzemního podlaží. Hasičům se nedařilo najít hlavní uzávěr vody do objektu. Ve spolupráci s Policií ČR zjistil VZ spojení na majitele objektu, který se do 15 minut dostavil na místo zásahu a ukázal, kde se nachází hlavní uzávěr vody. V 01.11 hodin byla ohlášena likvidace požáru. Místo zásahu bylo protokolárně předáno majiteli objektu. VZ požádal povolání jednotky SDH obce Osek, která prováděla dohled na místě zásahu do ranních hodin, kdy VZ přijel na místo zásahu a provedl kontrolní měření objektu termokamerou.

Na základě ranní kontroly byla nalezena dvě malá žhnoucí ohniska, která byla zlikvidována. Po závěrečném průzkumu objektu termokamerou byla jednotka SDH obce Osek odeslána zpět na základnu a zajištění objektu převzala Policie ČR.

Příčina vzniku požáru

Svědecké ohnisko požáru bylo stanoveno na základě výpovědi oznamovatele požáru, který uvedl, že se vracel do místa svého bydliště z hokejového zápasu v Litvínově a již na křižovatce od Louky u Litvínova si všiml oranžové záře a následně v době průjezdu kolem objektu pily zpozoroval požár v zadní (jižní) části objektu. Ve zprávě o zásahu velitel první zasahující jednotky uvedl: „Při příjezdu první jednotky PO byla požárem zasažena asi jedna třetina střechy v pravé části nad pilnicí a konstrukce střechy byla vlivem požáru již silně narušena. Požár se šířil vnitřní částí pilnice levým směrem ke kancelářím.“

V současné době je událost vyšetřována HZS Ústeckého kraje a Policií ČR. Příčina vzniku požáru nebyla dosud stanovena.

Následky požáru

Požárem došlo k celkovému poškození prostoru pilnice a k lokální destrukci svislých i vodorovných konstrukcí na jižní straně objektu. Poškozeny byly stroje umístěné v prostoru pilnice, rozvody elektrické energie a osvětlení, v prostoru kotelny dělicí příčka od skladu pilin a lokálně střešní konstrukce. V přímé souvislosti s požárem nedošlo ke zranění ani úmrtí osob. Spolumajitel firmy odhadl předběžnou škodu přibližně na 10 milionů Kč.

Specifika zásahu

Pozitiva
funkční a dostačující hydrantová síť pro kyvadlovou dopravu vody,
disciplinovanost všech zasahujících jednotek PO s ohledem na vysoké nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí,
zásah se obešel bez zranění zasahujících,
dobrá spolupráce s majitelem a s pracovníky objektu v době zásahu,
dobrá spolupráce se složkami IZS.

Negativa
muselo být provedeno několik násilných vstupů do objektu pily a do prostorů pilnice,
silné zakouření místa zásahu,
nebezpečí pádu stavebních konstrukcí na zasahující hasiče,
zásah se uskutečnil v nočních hodinách při teplotách pod nulou,
hlavní uzávěr vody do objektu byl nalezen až po příjezdu majitele.

mjr. Bc. Zdeněk BLÁHA, HZS Ústeckého kraje, foto archiv HZS Ústeckého kraje
 

vytisknout  e-mailem