Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 11/2015

V úvodu přinášíme několik rad a doporučení k nadcházející topné sezóně. V bloku věnovaném POŽÁRNÍ OCHRANÉ analyzujeme zásah na rozsáhlý srpnový požár bývalého průmyslového areálu v pražských Vysočanech, seznamujeme se závěry mezinárodní odborné konference „Mosty k požární ochraně kulturních památek“ a s možnostmi používání mlhových stabilních hasicích zařízení. Prezentace projektů rozvojové spolupráce ke zvýšení akceschopnosti moldavských hasičů a průběh společného cvičení slovenských a českých báňských záchranných složek jsou hlavními tématy části časopisu zaměřené na oblast IZS. V tematickém bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se závěry konference zaměřené na ochranu povrchových a podzemních vod a s výsledky projektu k problematice zásobování vodou při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií a analyzujeme rizika kontaminace pitné vody.  

Celkem 222 profesionálních a dobrovolných hasičů se podílelo na likvidaci rozsáhlého požáru v srpnu letošního roku v Kolbenově ulici v Praze. Textilní materiál a další syntetické produkty podpořily rychlé šíření intenzivního plamenného hoření, jehož hašení bylo pro zasahující hasiče zvláště náročné a trvalo více než 50 hodin.

Popis objektu

Původní výrobní hala ČKD Elektrotechnika je v současné době používána jako výrobní a skladový prostor. Konstrukčně a využitím je hala rozdělena na třetiny, kdy ve dvou třetinách je provozována kovovýroba (opracování a výpalky kovových obrobků) a jedna třetina byla pronajímána jako skladový prostor převážně textilních výrobků. Konstrukce objektu je železobetonová s vyzdívanými obvodovými stěnami. Okna v obvodových stěnách jsou zasklena v ocelových rámech. Střecha je železobetonová se zasklenými světlíky. Vnitřní dělící stěny z tvárnic byly vyzděny v souvislosti s využitím haly pro skladování a netvořily oddělené požární úseky. V prvním podzemním podlaží byla budována střelnice.

Objekt se nachází v bývalém průmyslovém areálu, kde je množství dalších budov, částečně opuštěných, nebo využívaných k drobné výrobě a skladování.

Průběh zásahu

1511-04c.jpgPrvní ohlášení požáru bylo na OPIS HZS hl. m. Prahy 22. srpna 2015 v 19.18 hodin. Volající oznamoval požár haly v areálu bývalého průmyslového podniku ČKD Elektrotechnika, Praha 9, Kolbenova 5. Na místo požáru byly vyslány tři jednotky HZS hl. m. Prahy, jednotka SDH obce Dolní Měcholupy a velitelský automobil s velícím důstojníkem směny. Po příjezdu na místo události první jednotka PO zjistila, že požár haly dosahuje plošných rozměrů 97 x 61 m a 12 m do výšky.

Prvním průzkumem bylo zjištěno, že část haly o rozloze přibližně 97 x 30 m je již ve třetí fázi rozvoje požáru. Velitel zásahu (VZ) si vyžádal další síly a prostředky, zejména AZ a CAS s větším objemem hasiva a pohotovostní služby PRE a Pražské plynárenské. Z důvodu nefunkční hydrantové sítě a absence hydrantových systémů v bezprostřední blízkosti areálu byla zřízena kyvadlová doprava vody. Od Policie ČR získal VZ informaci, že uvnitř hořící haly se nacházejí sklady textilu. Po seznámení se situací v 19.52 hodin přebral velení zásahu velící důstojník, který rozdělil místo zásahu na tři úseky. Ve 20.45 hodin pohotovostní služby PRE a Pražské plynárenské, a.s., odpojily objekt od dodávek.

Nebezpečí výbuchu tlakových lahví

Do soustředění dostatečného počtu sil a prostředků bylo prioritou zabránit šíření požáru do nezasažených částí objektu. Při průzkumu v pásmu přípravy byla nalezena 200 l nádoba s kapalným kyslíkem. Zaměstnanec firmy Ferros Praha, s.r.o., poskytl vysokozdvižný vozík, kterým byla nádoba vyvezena, a rovněž informoval VZ o přítomnosti tlakových lahví s technickými plyny v blízkosti pásma hoření. Termokamerou byla naměřena povrchová teplota lahví 55 °C. Na ochlazení a ochranu tlakových lahví před účinky sálavého tepla byly nasazeny dvě lafetové proudnice B 75. V objektu se nacházelo celkem 20 tlakových lahví s technickými plyny, 15 bylo v přímém ohrožení požárem.

Jako smáčedlo bylo pro zvýšení hasebního účinku použito pěnidlo, k jehož doplnění byla na místo přivezena zásoba 2000 l. Rozbrušovacími agregáty bylo nutné provést násilné vstupy do objektu a odstranění překážek ve stavebních otvorech. Na prvním úseku byly okenní výplně opatřeny bezpečnostní folií, která bránila hasebním pracím. V době největšího nasazení sil a prostředků byly hasební práce vedeny pěti lafetovými proudnicemi z AZ, 12 proudy C 52 a třemi proudy B 75. Později, po zřízení plynulé kyvadlové dopravy vody, byla většina proudů C 52 nahrazena lafetovými proudnicemi, zajišťujícími větší dodávku vody a větší hloubku hašení. Voda byla čerpána na čtyřech stanovištích (dvakrát podzemní a dvakrát nadzemní hydrant), část hasební vody byla čerpána plovoucím čerpadlem z jímky v areálu. Aby nebyla kyvadlová doprava narušována automobilovou dopravou, Policie ČR uzavřela Kolbenovu ulici od náměstí OSN po Kbelskou ulici. Tramvajový provoz byl zachován. Doplňování pohonných hmot bylo zajištěno na stanicích číslo 3 a 5, a pohotovostní zásobou v deseti 20 l kanystrech přivezených ze stanice č. 5. Při průzkumu v podzemním podlaží byly nalezeny dvě tlakové lahve, které nebyly požárem ohroženy, proto byly ponechány na místě.

Zřízení štábu velitele zásahu

Pro lepší řízení vedení zásahu zřídil VZ štáb VZ, jehož členy se stali také velitel Policie ČR a inspektor provozu ZZS hl. m. Prahy. Pro vytvoření podmínek práce štábu VZ poskytla Policie ČR velitelský automobil. S ohledem na množství nasazených jednotek PO byl ve 20.22 hodin vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, po dalším soustředění sil a prostředků ve 20.50 hodin III. stupeň požárního poplachu a ve 21.17 hodin IV. stupeň požárního poplachu. Ve 20.17 hodin se na místo zásahu dostavil ředitel HZS hl. m. Prahy a výjezdová skupina řídicího důstojníka MV­-generálního ředitelství HZS ČR.

VZ povolal oddělení chemické služby k zajištění výměny dýchacích přístrojů a měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší. Ze stejného důvodu byla na místo povolána chemická laboratoř HZS Středočeského kraje, která provedla měření koncentrací na území hlavního města. Místa měření byla upřesňována ve spolupráci s Policií ČR, jejíž hlídky monitorovaly místa spadu zplodin hoření. Později byly vyžádány informace o povětrnostní situaci od Českého hydrometeorologického ústavu. Měření neprokázala nadlimitní hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. O výsledcích měření informoval VZ zástupce Městské části Prahy 9 a pracovníky krizového odboru Magistrátu hl. m. Prahy, kteří se dostavili na místo zásahu. Rovněž byly informovány Pražské vodárny a kanalizace, a.s., o větším množství znečištěné odpadní vody odtékající z místa zásahu.

Pro potřeby zasahujících hasičů vyčlenila ZZS hl. m. Prahy jeden sanitní automobil a zdravotnický automobil MB Atego pro ošetření většího počtu raněných a pacientů s rozšířenou možností kyslíkové terapie. Z důvodu předpokladu dlouhotrvajícího zásahu bylo rozhodnuto o zřízení týlového stanoviště pro odpočinek a stravu zasahujících. Pro týlové zabezpečení sloužil kontejner nouzového přežití a prostředky pražské organizace Českého červeného kříže, jehož členové toto stanoviště obsluhovali. Prostřednictvím ČČK žádal VZ Magistrát hl. m. Prahy o zajištění stravy pro zasahující. Týlové stanoviště sloužilo k odpočinku hasičů, kteří byli ponecháni v záloze na pracovišti.

Do lokalizace požáru bylo na místě zásahu soustředěno pět AZ, jedna AP 27, 11 CAS 24 a 20 CAS 32. Celkově se na likvidaci požáru podílelo 28 jednotek, z toho osm z HZS hl. m. Prahy, 18 jednotek SDH obcí, jedna jednotka HZS Středočeského kraje a operační výjezd z MV­-generálního ředitelství HZS ČR.

Lokalizace a likvidace požáru

V 06.41 hodin 23. srpna 2015 vyhlásil VZ lokalizaci požáru a po příjezdu střídajících jednotek PO směny B byly předávány bojové úseky střídající směně. V době od 07.15 do 08.30 hodin došlo k redukci a střídání jednotek SDH obcí. Injektážními proudnicemi a ženijním nářadím dohašovaly jednotky PO poslední balíky hořícího textilu. V 09.53 hodin povolal VZ statika, který posoudil stav objektu a schválil pohyb zasahujících na místě zásahu. V 10.48 hodin došlo k další redukci zasahujících jednotek PO. Jednotky PO na místě zásahu pokračovaly v dohašování lokálních ložisek, ohniska byla vyhledávána termokamerou. Po 19.00 hodině bylo místo zásahu předáno Policii ČR. VZ určil harmonogram dohlídek, vyhledávání skrytých ložisek a dohašování na místě zásahu. Tento režim trval do 07.00 hodin 24. srpna 2015, kdy případ převzala směna C, která pokračovala ve vyhledávání skrytých ložisek a dohašování. V 10.22 hodin povolal VZ nakladač Bobcat k vyklízení místa zásahu a v 13.10 hodin vyhlásil VZ likvidaci požáru. Po závěrečném průzkumu termokamerou bylo místo zásahu předáno příslušníkům zjišťování příčin vzniku požárů HZS hl. m. Prahy a příslušníkům SKPV Policie ČR.

Příčina vzniku požáru

Z hlediska zjišťování příčiny vzniku požáru se požár haly jevil po dojezdu vyšetřovací skupiny na místo zásahu jako velmi složitý. V hale se nacházelo velké množství hořlavého textilního zboží (oděvy, záclony, obuv, podlahové krytiny apod.). Zboží bylo uloženo na dřevěných podestách od podlahy až po strop haly. Požár uskladněného zboží probíhal v době dojezdu vyšetřovací skupiny na místo zásahu již v celém naskladněném objemu haly.

Prvotní poznatek, který měl značný vliv na další průběh zjišťování příčiny vzniku požáru, byl při pohledu z příjezdové vnitřní komunikace, odkud bylo patrné, že v horní levé části haly již neprobíhá plamenné hoření. Ocelové rámy dělených jednoduchých oken byly silně deformovány a vychlípeny směrem ven z prostoru haly působením velmi vysokých teplot. Tato deformace však nebyla zjištěna u většiny bočních nebo zadních oken haly, ačkoliv v hale probíhalo intenzivní plamenné hoření v celém objemu naskladněného materiálu.
V průběhu požáru bylo dále zjištěno, že mezi větší částí haly využívané na řezání hutních prefabrikátů a požárem zasaženým prostorem, zcela chybí požárně dělící konstrukce, ačkoliv ve výrobní části bylo umístěno množství tlakových lahví s hořlavými technickými plyny používanými k řezání hutních materiálů na řezacích stolicích. Obě části haly byly odděleny pouze zděnou příčkou opatřenou prostupy uzavřenými dřevěnými konstrukcemi (vrata, průhledy).

Celkové ohledání místa zásahu bylo provedeno v součinnosti s příslušníky SKPV Policie ČR po úplné likvidaci všech ohnisek požáru. Na místo byl přizván psovod Policie ČR se psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Ohledání se rovněž zúčastnili experti v oboru elektrotechniky Technického ústavu požární ochrany Praha (TÚPO) a zástupce MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Při ohledání byly využity prvotní poznatky, zjištěné ihned po příjezdu k probíhajícímu požáru. Bylo nalezeno místo, kde došlo k nejvyššímu stupni devastace konstrukčních materiálů v hale. Současně byla vyhodnocena fotodokumentace střechy objektu pořízená z AZ. Na základě těchto stop vznikl trojrozměrný obraz, který umožnil s nejvyšší přesností určit místo vzniku požáru.

Ohnisko požáru se nacházelo vlevo za vjezdovými vraty z hlavní příjezdové vnitřní komunikace za dělící zděnou konstrukcí. Zde se nacházely zbytky konstrukce na ploše asi 4 x 2 m, výšky asi 2,5 m, tvořené ocelovými nosníky zcela deformovanými intenzivním působením velmi vysokých teplot, dosahujících teplot tavení oceli (bývalá kancelář mistra provozu). S tímto místem rovněž korespondovala destrukce ocelového rámu střešního světlíku, kde došlo k úplné destrukci odtavením části konstrukce. Poškození dalších ocelových a jiných konstrukcí v hale se jevilo jako nevýznamné. Tyto deformace byly způsobeny hromaděním tepla při požáru. V místě určeného ohniska požáru se nacházela krusta výšky přibližně 1,5 m tvořená spečenými zbytky syntetických textilií. Na místo zásahu byla vyžádána jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice č. 7 s nakladačem Bobcat se širokou radlicí a obsluhou na odklizení spečené plastové krusty v místě určeného ohniska požáru. Po odkrytí větší části krusty roztavených textilií byla v ohnisku požáru nalezena blíže neurčená elektrická zařízení obsahující transformátor a svazek silových vodičů. Jejich část byla nalezena i v dílenské skříni nacházející se v blízkosti kriminalistického ohniska, která nesla znatelné stopy působení elektrického oblouku. Po jejím vyproštění bylo na její podlaze nalezeno další blíže neurčené elektrické zařízení s přívodním kabelem, který nesl výrazné stopy působení elektrického oblouku – nátav o průměru asi 0,5 cm.

Lze tedy konstatovat, že kriminalistické ohnisko požáru se nacházelo ve spodní části ocelové dvoudílné dílenské skříňky a souvisí s nalezeným zatím blíže neurčeným elektrickým zařízením a vodiči se stopami působení zkratových jevů a elektrického oblouku. Určení příčiny vzniku požáru je v současnosti závislé na výsledku expertízy TÚPO. Lze však předpokládat, že s ohledem na stav elektrických rozvodů v ohnisku požáru a jeho okolí, kde byly nalezeny zcela podle platných norem netypické svinuté hliníkové vodiče a na základě dalších poznatků a svědectví osoby údržbáře, který jako jediný měl do skladu přístup, mohla mít vliv na vznik požáru technická závada elektroinstalace vlivem nedbalostního jednání uživatelů skladových prostor.

Podle sdělení majitele objektu byla provedena v požárem zasaženém prostoru revize elektrických rozvodů a zařízení. Tuto skutečnost se však dosud nepodařilo ověřit a revizní zprávy údajně podlehly požáru. Rovněž bylo následně zjištěno, že část pronajaté haly byla určena ke skladování hutního materiálu. Tedy nikoliv jako sklad hořlavých materiálů v podobě textilu.

Závěrem lze konstatovat, že na zjištění příčiny vzniku požáru měly významný vliv poznatky získané již v průběhu požáru ihned po dojezdu na místo. Tyto poznatky zahrnovaly pozorování z průběhu požáru s tím, že byl odhadnut způsob a možnosti jeho šíření a skutečné rozšíření a současně bylo možné vytipovat již před samotným ohledáním případné ohnisko požáru.

Specifika zásahu

Pozitiva
- klimatické podmínky,
- vysoké nasazení příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů jednotek SDH obcí,
- rozdělení místa zásahu na úseky,
- práce štábu VZ,
- spolupráce s Policií ČR na místě zásahu a uzavírka komunikací při kyvadlové dopravě vody,
- spolupráce se ZZS hl. m. Prahy a její přítomnost na místě zásahu,
- zřízení týlového pracoviště pro odpočinek a občerstvení zasahujících,
- vysoké nasazení členů oblastního spolku ČČK Praha při zřízení a obsluze týlu,
- využití štábního automobilu Policie ČR,
- přítomnost zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy,
- nedošlo k závažnému poranění zasahujících hasičů.

Negativa
- pozdní ohlášení požáru,
- žádné informace o aktuálním využití objektu,
- nefunkční hydrantová síť v areálu a blízkém okolí,
- absence požárně dělících konstrukcí,
- množství tlakových lahví v objektu,
- bezpečnostní folie na oknech v prvním úseku,
- technická závada bambi vaku,
- velké množství poškozených požárních hadic.

por. Mgr. Jiří ČMAKAL, nprap. Ing. Miloš KÖNIGSMARK, foto Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, redakce, prap. Jan KOSTÍK, HZS hl. m. Prahy

 

vytisknout  e-mailem