HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informování škol v zónách ohrožení

Pravidelná příprava žáků, studentů a pedagogů školských zařízení v zónách ohrožení je v Moravskoslezském kraji zabezpečována Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Důraz je kladen nejen na samotné předání faktických informací, ale i na jejich ukotvení do reálného prostředí v okolí školy ve vazbě na konkrétní ohrožení povodní či únikem nebezpečných látek. 

Školská zařízení v zónách ohrožení byla vytipována na základě výsledků analýzy ohrožení, tzv. mapováním rizik. Pro účely projektu byla stanovena jako hlavní rizika únik nebezpečné látky a povodně.


Únik nebezpečné látky z:

  • subjekty zařazeny do skupiny A a B dle zákona č. 224/2015 Sb. (konkrétně zde)
  • subjekty, pro které je zpracována havarijní karta (např. zimní stadión), školské zařízení v zóně ohrožení 
Povodně: Přirozené povodně
  • Q5 pětiletá povodeň
  • Q20 dvacetiletá povodeň
  • Q100 stoletá povodeň

Informování škol v zónách ohrožení

Program „Vzdělávání žáků a studentů v zónách ohrožení“, který je profilací stávajícího programu Hasík CZ, seznamuje žáky a studenty s riziky v oblastech, ve kterých se nachází jejich škola. Tento program byl zahájen v roce 2014 a do programu byla vybrána školská zařízení, která se nachází v oblastech ohrožených povodněmi nebo úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů.

OstravaNebezpeci.jpg

Obr. 1. Školská zařízení nacházející se v zónách ohrožení únikem nebezpečné látky a ohrožení povodní na území města Ostravy

Cíl Programu

Program je zaměřen na předávání konkrétních informací dvěma skupinám příjemců, a to pedagogickým pracovníkům v mateřských školách a žákům (studentům) základních škol a středních škol v Moravskoslezském kraji. Jde především o přípravu dětí reagovat správným způsobem na mimořádné události, přičemž je žádoucí, aby získané informace byly schopné využít také v dospělosti. Projekt je směřován primárně na žáky škol. Výjimkou jsou mateřské školy a to z důvodu nízkého věku dětí, kde forma vzdělávání pedagogy je vhodnější.

Podstata a systém výuky

Na mateřských školách výuka probíhá formou vzdělávání pedagogů a to v periodě jednou za 3 roky a výuku zabezpečují příslušníci HZS MSK. Předání informací pedagogům mateřských škol probíhá formou prezentace a mezi základní témata patří: základní informace o ohrožení, způsoby varování a informování o vzniklé mimořádné události (dále jen MU) nebo krizové situaci (dále jen KS), zásady chování v případě vzniku MU nebo KS, způsoby improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích cest žáků, ukrytí s využitím ochranných vlastností budov, evakuace, vyhlášení požárního poplachu.

Na základních školách jsou informace předávány v rámci již realizovaného programu Hasík CZ. Výuka v 6. třídách je rozšířena o tématiku žádoucího chování při vzniku konkrétní MU a KS. Tato výuka je zajištěna stávajícími instruktory programu Hasík CZ a základními oblastmi výuky jsou: základní informace o ohrožení, způsoby varování a informování o vzniklé MU nebo KS, zásady chování v případě vzniku MU nebo KS, vyhledání vhodného prostoru k ochraně a jeho utěsnění (ukrytí v budovách s využitím jejich ochranných vlastností), improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla, povodně a evakuace.

Výuka na středních školách probíhá ve 2. ročnících formou prezentace a je zabezpečována příslušníky HZS MSK s tímto rozsahem: integrovaný záchranný systém a jeho úkoly, základní úkoly ochrany obyvatelstva a požární ochrany, základní informace o ohrožení, zásady chování v případě vzniku MU nebo KS, způsoby improvizované ochrany, částečná dekontaminace, ukrytí, povodně, povodňová služba, plánovaná opatření pro povodně, evakuace, nouzové přežití a opatření požární ochrany.

Současný stav programu

V roce 2019 pokračovala realizace tohoto programu. Do programu je zahrnuto 115 školských zařízení ohrožených úniky nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů rizik a přirozenou povodní. V jednotlivých zónách ohrožení je 49 mateřských škol, 48 základních škol a 18 středních škol.

Instruktoři v rámci programu působili:
  • na 38 základních školách, což je 79,2 % všech škol, zahrnutých do programu;
  • na 14 středních školách, což je 77,8 % všech škol, zahrnutých do programu;
  • na 4 mateřských školách (navštěvují se v tříletých cyklech), které nebyly navštíveny v předešlém roce.

Program Školy v ZO.jpgObr. 2 Procento navštívených škol v rámci programu v letech 2017 – 2019

Děti a studenti jsou nejen ohroženými osobami při mimořádných událostech, jsou rovněž „budoucími dospělými“ a jejich dlouhodobá a systematická příprava vede k posílení povědomí dospělé populace v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Každý člověk je i aktivním prvkem systému havarijní připravenosti území, který se spolupodílí na své ochraně.

vytisknout  e-mailem