HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádosti o stanovisko HZS

Výsledkem posuzování projektové dokumentace/dokumentace/podkladů a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany. 

Žádost o stanovisko HZS
Kdo podává žádost
Žádost o stanovisko k dokumentaci staveb podává stavebník. Pokud se stavebník nechává zastupovat, je povinen žadatel doložit plnou moc.
Co předložit
K žádosti o posouzení dokumentace je nutno přiložit požárně bezpečnostní řešení stavby, nebo obdobný dokument, který však vždy musí být dostatečným podkladem pro posouzení stavby.
Kde předložit

Žádost lze předložit HZS Moravskoslezského kraje krajskému ředitelství Ostrava a místně příslušným územním odborům Opava, Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Bruntál, osobně, poštou, nebo elektronickou formou.

Žádosti zasílané v listinné podobě adresujte přímo místně příslušnému územnímu odboru HZS kraje.

Jak předložit
Žádost o závazné stanovisko k posouzení dokumentace, jejichž součástí je požárně bezpečnostní řešení a projektová dokumentace stavby, lze předložit pouze v listinném vyhotovení osobně na podatelnách nebo prostřednictvím poštovních služeb.
Žádost o závazné stanovisko k ověření splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb (kolaudace stavby), lze podat osobně na podatelnách, prostřednictvím poštovních služeb, nebo i elektronickou formou (datová schránka: spdaive popř. e-podatelna: podatelna(zavináč)hzsmsk.cz)
Věcná a místní příslušnost

HZS MSK vydává závazná stanoviska pro stavby na území Moravskoslezského kraje a pouze v rozsahu § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (ostatní stavby a řízení vedené stavebními úřady např. řízení o výjimce, odstranění stavby, souhlas s veřejnoprávní smlouvou) nespadají do výkonu státního požárního dozoru HZS MSK.

U staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů vydává závazné stanovisko Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414.

Poplatky Posouzení dokumentace stavby ani ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.
Termíny Pro vydání stanoviska dotčeným orgánem státní správy platí lhůty podle správního řádu 30 dnů, k této lhůtě lze připočíst až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

vytisknout  e-mailem