HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v krizovém řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. července 2017 č. 508. 

Cílem Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je:

1. nastavit systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti,
2. stanovit koordinaci vzdělávacího procesu,
3. stanovit cílové skupiny vzdělávání,
4. stanovit formy vzdělávání,
5. určit základní obsahové rámce pro jednotlivé cílové skupiny,
6. specifikovat jednotlivé úrovně vzdělávání,
7. nastavit systém přípravy a vzdělávání lektorů,
8. stanovit způsob finančního, organizačního a materiálního zabezpečení vzdělávání.

Koncepce zahrnuje z hlediska věcného zaměření vzdělávání odborníků oblast krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury, obrany státu, ochrany ekonomiky, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení metodicky usměrňuje a řídí Ministerstvo vnitra. Na činnostech spojených se vzděláváním se podílejí ostatní ústřední správní úřady podle svých kompetencí a působnosti.

Cílové skupiny vzdělávání

Cílové skupiny vzdělávání Ve shodě s existujícím legislativním rámcem a ve shodě s aktuálními potřebami vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení jsou jako relevantní stanoveny následující cílové skupiny:

a) úředníci územních samosprávných celků 1)
b) státní zaměstnanci 2)
c) osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory 3)
d) zaměstnanci právnických a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému a obrannému plánování a ochraně obyvatelstva
e) volení funkcionáři „vyžadující individuální přístupy“
f) styční bezpečnostní zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury
g) studenti vysokých škol vzdělávající se v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
h) akademičtí pracovníci vysokých škol vyučující v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení a akademičtí pracovníci vyučující budoucí učitele - studenty pedagogických fakult
i) pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol vyučující bezpečnostní témata
__________________________
1) Zákon č. 312/2002 Sb.
2) Zákon č. 234/2014 Sb.
3) Zákon č. 361/2003 Sb., Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Formy vzdělávání

Ke vzdělávání stanovených cílových skupin jsou využívány následující formy vzdělávání:

1. pořádání instrukčně metodických zaměstnání, vzdělávacích kurzů nebo školení
2. jednorázové přednášky na vyžádání
3. audio - video/multimediální projekce
4. cvičení složek IZS nebo orgánů krizového řízení
5. praktické ukázky techniky a činnosti složek IZS nebo orgánů krizového řízení
6. jednorázové exkurze na pracovištích složek IZS nebo orgánů krizového řízení
7. realizace projektů na rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti
8. publikační činnost
9. e-learning
10. stáže, vykonání praxe na pracovištích složek IZS nebo orgánů krizového řízení
11. vedení, konzultace, oponentura diplomových a jiných prací studentů vysokých škol a dalších škol
12. výuka v akreditovaných studijních programech na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Vzdělávácí moduly

Pro potřeby vzdělávání stanovených cílových skupin budou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti nově zpracovány tyto vzdělávací moduly:

  • MODUL A; krizové řízení při nevojenských krizových situacích (gesce MV)
  • MODUL B; obrana státu (gesce MO)
  • MODUL C; ochrana obyvatelstva (gesce MV)
  • MODUL D; financování bezpečnosti a ochrana ekonomiky (gesce MF)
  • MODUL E; vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek (gesce MV)
  • MODUL F; hospodářská opatření pro krizové stavy (gesce SSHR)
  • MODUL G; integrovaný záchranný systém (gesce MV)
  • MODUL H; krizové řízení v oblasti zdravotnictví (gesce MZ)
  • MODUL I; kritická infrastruktura (gesce MV)
  • MODUL J; ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky (gesce MV)

Závěr

Systémové řešení procesu vzdělávání v oblasti krizového řízení respektuje existující legislativní rámec. Jeho realizace je jednou z priorit krizového řízení v České republice a systematická příprava je rovněž prioritou zemí Evropské unie.

vytisknout  e-mailem