HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyžádané informace 2020

Poskytnutí informací  č.j. HSAA-7531-2/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, zda  v současné době a k 30. prosinci 2016 v rámci našeho bezpečnostního sboru existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.  Žadateli bylo sděleno, že  jak k 30. prosinci 2016, tak i v současné době existovala a existují systemizovaná služební místa, která pro přijetí do služebního poměru nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informace č.j. HSAA-8143-2/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o nahlédnutí do spisu  „Přístavba osobního výtahu a vestavba bytů v objektu Ježkova 757/14, Praha 3“, vedeného u HZS hl. m. Prahy pod č. j. HSAA-14648/2016.  Žadateli byly zaslány kopie všech listin obsažených v uvedeném spise a zároveň mu byla nabídnuta možnost  (fyzického) nahlédnutí do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

__________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací  č.j. HSAA-9228-1/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  požádal o sdělení informací o stavu správního řízení s viníkem požáru  ze dne 3. října 2019 na adrese U Harfy 248/10  v Praze 9.  Žadateli bylo sděleno, že s ohledem na to, že nedošlo k rozšíření požáru mimo kamna a  došlo pouze k úniku zplodin hoření, byl případ projednán na místě  formou domluvy.

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací  č.j. HSAA-9260-5/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  požádal o kompletní zápis  ze zásahu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy  dne 14. září 2019, v ulici K Dálnici 724/17, v Praze 10 – Uhříněvsi.  Žadateli byla poskytnuta zpráva o zásahu jednotky HZS hl. m. Prahy a SDH Kolovraty  na uvedené adrese.

__________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informace č.j. HSAA-11298-4/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  požádal o informaci, zda příslušný orgán již zahájil řízení o přestupcích na úseku požární ochrany a  jaký je stav řízení ve věci neprůjezdnosti  páteřních komunikací vedoucích do areálu  bývalého výzkumného ústavu při ulici Podnikatelská I. – IV., Praha 9.   Žadateli bylo sděleno, že z následně zjištěných dalších relevantních skutečností je zřejmé, že možného spáchání přestupku se dopustila fyzická osoba, na kterou se ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) 2 zákona o PO nevztahuje, resp. na kterou se v tomto případě nevztahuje výkon státního požárního dozoru ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 a § 35 zákona o PO. Na základě výše uvedených skutečností a za daného právního stavu není HZS hl. m. Prahy - ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - věcně příslušným orgánem v dané věci.

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací  č.j. HSAA-11951-4/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí  informace k zásahu  HZS hl. m. Prahy (otevření dveří bytu) dne 15. února 2020 na adrese Sudoměřská 1 v Praze 3,  žádal zejména  upřesnění míry poškození zámku, zárubní a dveří v souvislosti se zásahem.  Žadateli bylo sděleno, že velitel zásahu požádal po příjezdu na místo  události o přítomnost Policie ČR. Jednotka HZS hl. m. Prahy nakonec nezasahovala a nepoškodila vstupní dveře.

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací č. j. HSAA -15369-3/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o zaslání koordinovaného závazného stanoviska č.j. HSAA-9020-3/2020, které vydal HZS hl. m. Prahy dne 29. června na akci Bytový dům Kamýk, parc. č. 873/1, 884/22, 884/48, Praha 4, k. ú. Kamýk. Požadované koordinované závazné stanovisko bylo žadateli zasláno.

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací č. j. HSAA -14382-3/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí následujících informací týkajících se vyjádření příslušníků HZS hl. m. Prahy na sociální síti Twitter dne 27. září 2020:

1.) Jedná se o stanovisko korelující se stanoviskem HZS hl,. m. Prahy ve vztahu k jednotkám sborů dobrovolných hasičů, které jsou zřizovány jednotlivými MČ (dále jen "dobrovolné jednotky") ?

2.) Jakým způsobem jsou operační důstojnící KOPIS odborně způsobilí k vyjadřování ke stavu a kvalitě dobrovolných jednotek na území hl. m. Prahy?

3.) Jsou tyto osoby seznamovány se závěry šetření příslušných oddělení, do jejichž působnosti spadá dohled nad jednotlivými jednotkami, příp. jakým způsobem?

4.)  Jaké informace jsou k jednotlivým dobrovolným jednotkám ze strany HZS hl. m. Prahy získávány ohledně ohledně jejich kvality?  Jak jsou s nimi seznamováni operační důstojníci KOPIS?

5.) Existuje nějaký obecně závazný dokument související s vystupováním příslušníků HZS hl. m. Prahy na veřejnosti, v médiích a na sociálních sítích?

Žadateli byly k jeho dotazům poskytnuty následující informace:

Ad 1.)  Z předložené dokumentace není patrné, že by byla hodnocena kvalita jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jedná se o soukromou konverzaci a příslušníci HZS hl. m. Prahy vystupují jako soukromé osoby.

Ad 2.) Každý příslušník, který je ustanoven na služební místo v HZS ČR je povinen prokázat odbornou způsobilost odpovídající jeho služebnímu místu úspěšným absolvováním kurzu odborné způsobilosti. Služebnímu místu operační důstojmník KOPIS odpovídá kurz Takticko - strategické řízení. 

Ad 3.) Operační důstojmíci KOPIS jsou jsou seznamováni se závěry kontrol akceschopnosti jednotek SDH, které vykonává HZS kraje.

Ad 4.)  HZS kraje nehodnotí kvalitu jednotek SDH. U jednotek požární ochrany se posuzují kritéria, zda splňují či nesplňují podmínky akceschopnosti. 

Ad 5.) Základní povinnosti příslušníka bezpečnostních sborů upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn. Poskytování informacích určených veřejnosti upravuje článek 7 Etického kodexu příslušníka a zaměstnance HZS ČR.  

_________________________________________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací č.j. HSAA-14384-4/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí následujících informací:

Dle kterého zákona a příslušného paragrafu, ev. písmene mohou příslušnící záchranného sboru zasahovat v případě sebevraždy. Co se rozumí její skutkovou podstatou, tedy zda je někde jasně definováno, že se jedná o akutní, přímé ohrožení na životě a pokud ano, kde - tedy v jakém předpisu, zákoně a plné znění této definice. Ev. zda je někde jinde definováno, že mohou zasáhnout i v případě, že k sebevraždě mělo dle neověřených informací volajícího dojít například předcházející den.  Pokud ano, v jakém předpisu, zákoně a znění této definice.

Jakým způsobem se ověřuje, že oznámení není lživé, nedochází-li k přímému ohrožení na životě?

Žadateli byla k první části dotazu poskytnuta následující informace: Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republikya o změně některých zákonů , ve znění zákona č. 183/2017 Sb., je základním úkolem hasičského záchranného sboru (mimo jiné)  ,,chránit životy a zdraví obyvatel před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi".

K dotazu na způsob ověřování pravdivosti oznámení bylo žadateli sděleno, že operátor tísňové linky nemůže určit pravdivost nahlášených informací. Pravdivost lze ověřit až na místě ohlášené mimořádné události.

_______________________________________________________________________________________

Poskytnutí informací č.j. HSAA -14384-7/2020

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informací v návaznosti na svou původní žádost  o informace a jejího doplnění (viz Poskytnutí informací č.j. HSAA -14384-4/2020)  v následujícím znění:

1.) Na který orgán se mám v rámci mé již specifikované žádosti o prověření informací z hovoru  z telefonního čísla xxx xxx xx  na tísňovou linku 112 a  zjištění kdo a proč volal PČR a k jakému útvaru zasahující policisté spadají obrátit,

2.) přesný a úplný kontakt,

3.) případně sdělení, kdo je koordinačním, event. nadřízeným orgánem linky tísňového volání 112 a kdo dříve specifikované informace (viz původní žádost) může ověřit a kdo mi je pak i podá.

K uvedené žádosti HZS hl. m. Prahy sdělil následující informace:

Ad 1.) a 3.)  Jak již bylo sděleno v odpovědi HZS hl. m. Prahy č.j. HSAA-14384-4/2020, nebylo podle ověření krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy  z uvedeného telefonního čísla voláno na linku 112 ani na linku 150, obě spadající do působnosti HZS ČR.

Ad 2.) Linku tísňového volání 158 obsluhují integrovaná operační střediska Policie ČR v rámci příslušného území  krajského ředitelství policie. 

Dále byly žadateli  poskytnuty  odkazy   na webové stránky Policie ČR, které obsahují informace o tísňové lince 158, kontakt na Krajské ředitelství Policie  hl. m. Prahy a  informace o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších změn.

_________________________________________________________________________________________________________________   

vytisknout  e-mailem