HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V pražských komínech shořely za posledních deset let miliony korun

12. září 2016 (Ivana Svitáková) - Hasiči likvidují desítky požárů vznícených sazí v komíně. Za posledních deset let (2006 – 2015) pražští hasiči likvidovali 81 požárů, které vznikly v komínovém tělese, tedy především požáry vzniklé zažehnutím sazí v komíně nebo jiskrami z komína a také nevhodnou konstrukcí komínu a odvodu spalin a následně se rozšířily mimo komín. Tyto požáry "spolykaly" 7, 4 milionů korun. Právě teď, před začínající topnou sezonou, je vhodná doba na to, dát si do pořádku vše kolem spalinové cesty, aby zbytečně další miliony „nevyletěly“ komínem. 

V lednu roku 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška mimo jiné upřesňuje podmínky způsobu čištění, kontroly a revize spalinové cesty, stanovuje lhůty pro čištění a kontroly spalinové cesty a uvádí vzory písemných zpráv o provedení čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

  • Pro účely zákona o požární ochraně se spalinovou cestou rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

  • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

  • Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů energie (diesel-agregáty) je možné provádět svépomocí.

  • Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát, třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší než 3 měsíců.

  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva

  • Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za 2 roky.

  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.

Předání zprávy a oznámení nedostatků

Mezi nejdůležitější změny patří také povinnost oprávněné osoby (kominíka) předat objednavateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty.

Likvidace požáru sazí v komíně, leden 2016Likvidace požáru sazí v komíně, leden 2016

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinové cesty při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek , který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Pokuty

Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem nepředá písemnou zprávu o provedení čištění nebo nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 50 000 Kč.

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu , který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje uložit

pokutu do 10 000 Kč.

(zákon č. 133/1985 Sb., -zákon o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

kpt. Ing. Ivana Svitáková

odbor prevence HZS hl. m. Prahy

Ke stažení:

vytisknout  e-mailem