HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typické požáry v topné sezoně způsobují škody za miliony korun

22. září 2017 - (Ivana Svitáková) - V loňském roce (2016) pražští hasiči likvidovali 27 požárů, které vznikly v komínovém tělese, tedy především požáry vzniklé zažehnutím sazí v komíně nebo jiskrami z komína a také nevhodnou konstrukcí komínu a odvodu spalin a následně se rozšířily mimo komín. Tyto požáry způsobily škodu za 1, 48 milionů korun. Jedna osoba se u požáru zranila. Dalších 13 požárů v roce 2016 v hl. m. Praze vzniklo technickou závadou topidla, špatným stavem topidla nebo kouřovodu i nesprávným umístěním a instalací topidel nebo kouřovodů. Tyto požáry způsobily škodu za 905 tisíc korun a jedna osoba se zranila. 

Nezanedbatelné jsou také požáry, které vzniknou nedbalostním chováním. Například v roce 2016 vzniklo v hl. m. Praze nesprávnou obsluhou topidla 16 požárů, sušení hořlavých materiálů u topidla bylo příčinou 5 požárů a manipulace se žhavým popelem má na svědomí dva požáry. Tyto požáry způsobily škodu za více jak 2, 6 milionů korun. Zraněny byly dvě osoby. 

V lednu roku 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška mimo jiné upřesňuje podmínky způsobu čištění, kontroly a revize spalinové cesty, stanovuje lhůty pro čištění a kontroly spalinové cesty  a uvádí vzory písemných zpráv o provedení čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Pro účely zákona o požární ochraně se  spalinovou cestou rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.  

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů energie (diesel-agregáty) je možné provádět svépomocí. 

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát, třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně  nesmí uplynout doba kratší než 3 měsíců. 

U jednovrstvého (nevyvložkovaného)  zděného komínu  pro spotřebiče na plynná paliva  se lhůty kontrol a čištění  řídí lhůtami kontrol a čištění  spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče  na pevná paliva  

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče  na plynná paliva se čistí a kontroluje  nejméně jedenkrát za 2 roky. 

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.  


Předání zprávy a oznámení nedostatků

Mezi nejdůležitější změny  patří také povinnost oprávněné osoby (kominíka) předat objednavateli služby neprodleně, nejpozději  do 10 pracovních dnů ode dne čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. 

Likvidace požáru, ilustrační fotografie, foto HZS hl. m. PrahyPokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty  nebo revizní technik spalinové cesty při revizi spalinové cesty  zjistí nedostatek , který bezprostředně  ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku  způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru. 

Pokuty

Oprávněné osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem nepředá písemnou zprávu o provedení čištění nebo nebo kontrole spalinové cesty  nebo ji předá po stanovené lhůtě, může nově hasičský záchranný sbor kraje  uložit pokutu do 50 000 Kč. 

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou  a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může nově hasičský záchranný sbor kraje  uložit pokutu do 100 000 Kč. 

Pokud provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem fyzická osoba, může nově hasičský záchranný sbor kraje  uložit pokutu do 10 000 Kč. 

(zákon č. 133/1985 Sb., -zákon o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)


Ověření oprávnění k vykonání revize spalinových cest

Uvedená aplikace vyhledávání revizních techniků spalinových cest slouží pouze ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty. 

Aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, naleznete na stránkách MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

kontakt: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy-  por. Bc. Martin Kavka, tel. :  778 547 808

Ke stažení: 

vytisknout  e-mailem