HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní řízení u HZS Královéhradeckého kraje

 

Místo, lhůta a způsob, jak lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí HZS Královéhradeckého kraje
 

I.
Obecná ustanovení

1. Postavení HZS Královéhradeckého kraje jako správního úřadu na úseku požární ochrany je dáno ustanovením § 23 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO). Správní řízení je vedeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).
2. Správní řízení se zahajuje v případě spáchání přestupku fyzickou osobou (pokud nebyl vyřízen formou blokového nebo příkazního řízení) nebo správního deliktu právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou vzniklého na základě porušení povinností na úseku požární ochrany (kontrolní činnosti, zjišťování příčin vzniku požárů), které bylo zjištěno při výkonu státního požárního dozoru dle § 31 až 38 zákona o PO.
 

II.
Rozhodnutí

Obsah rozhodnutí
1. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
2. Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků. Ve výrokové části se uvede též lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění.
3. V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se HZS Královéhradeckého kraje řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se HZS Královéhradeckého kraje vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže HZS Královéhradeckého kraje všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
4. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.
Lhůty pro vydání rozhodnutí
1. HZS Královéhradeckého kraje je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
2. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je HZS Královéhradeckého kraje povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
3. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.
Oznamování rozhodnutí
1. Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu.
Právní moc, vykonatelnost rozhodnutí
1. Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky i pro HZS Královéhradeckého kraje.
2. Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek.
 

III.
Odvolání

1. Účastník správního řízení může proti rozhodnutí HZS Královéhradeckého kraje podat odvolání, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.
2. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal HZS Královéhradeckého kraje a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je HZS Královéhradeckého kraje na náklady účastníka.
3. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení písemného rozhodnutí) u HZS Královéhradeckého ho kraje.
4. HZS Královéhradeckého kraje může v rámci autoremedury rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.
5. Neshledá-li HZS Královéhradeckého kraje podmínky pro autoremeduru, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu, kterým je MV-Generální ředitelství HZS ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán může rozhodnutí změnit, zrušit, či odvolání zamítnout a rozhodnutí potvrdit. Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze odvolat.
6. Pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout pouze v rámci přezkumného řízení dle § 94 a násl. správního řádu, obnovy řízení dle § 100 a násl. správního řádu a v rámci správního soudnictví.
 

vytisknout  e-mailem