HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.

(1.3.2017) Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel. 

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.

Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.

K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).

U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. 

Další normou, která  tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).

Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 22 

(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

§ 16 Povinnosti osob

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.

Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití).  Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat osobě oprávněné.

Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)


§ 20 Zákaz některých činností v lesích
(1)     V lesích je zakázáno
k)      kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2)    Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3)  Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;

Ohlašování pálení

Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011).

Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).Využití této aplikace profesionální hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak nevylučuje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.

Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete další doplňující údaje.

Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

Podklady:

Ing. Miriam Kubišová, Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, státní správa odpadového hospodářství

Ing. Veronika Gajdůšková - referent státní správy lesů, odbor městské zeleně, Magistrát města Zlína

vytisknout  e-mailem