HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krajské ředitelství

HZS hl. m. Prahy 

HZS hl. m. Prahy je zřízen zákonem  č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákonem o hasičském záchranném sboru). Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Hasičský záchranný sbor kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Územní obvod hasičského záchranného sboru kraje je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku, v němž má hasičský záchranný sbor kraje sídlo. Názvy a sídla hasičských záchranných sborů krajů jsou uvedeny v příloze zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. V čele hasičského záchranného sboru kraje stojí ředitel.

Hasičský záchranný sbor kraje:

a) je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy ve věcech

1. požární ochrany,

2. ochrany obyvatelstva,

3. civilního nouzového plánování,

4. integrovaného záchranného systému a

5. krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

b) plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů.

Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje operační a informační středisko, které plní úkoly operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému a další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis. Operační a informační středisko je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového volání stanovené v číslovacím plánu podle zákona o elektronických komunikacích.

 Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy: ředitelství HZS hl. m. Prahy.

Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na:
  • kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy,
  • úsek prevence a civilní nouzové připravenosti,
  • úsek integrovaného záchranného systému (IZS) a operačního řízení,
  • úsek ekonomiky,
  • pracoviště interního auditu a kontroly,
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy a účelová zařízení.
Ředitelství HZS hl. m. Prahy sídlí v historické budově v centru Prahy, ve stejném komplexu jako Centrální hasičská stanice, na adrese:
Sokolská 1595 / 62
121 24 Praha 2

Organizační schéma

 

vytisknout  e-mailem