HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Výkon státního požárního dozoru na úseku stavební prevence

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“) podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany.

Státní požární dozor, jako souhrnný název pro jednotlivé oblasti činností, které mají za cíl zajistit odpovídající míru požární bezpečnosti občanů, se vykonává podle ustanovení § 31 odst. 1) zákona o požární ochraně.

Na základě zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon o požární ochraně a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se státní požární dozor v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává posuzováním stavební nebo územně plánovací dokumentace v rozsahu

 • regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby,
 • podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby,
 • projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace,
 • dokumentace ke změně v užívání stavby.

Posuzování dokumentace se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, příp. obdobného dokumentu, který je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Dále se státní požární dozor vykonává také v rozsahu § 31 odst. 1 písm. c), a to ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývajících z posouzených podkladů a dokumentace podle písm. b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Novela zákona o požární ochraně z prosince 2021 přinesla také zavedení kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Stavby se z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva člení do čtyř kategorií:

 • stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,
 • stavby kategorie I, představující mírné nebezpečí,
 • stavby kategorie II, představující vyšší nebezpečí,
 • stavby kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stanovuje kritéria a charakteristiky stavby pro zařazení stavby do jednotlivých kategorií.

Státní požární dozor se v rámci posuzování výše uvedené dokumentace od prosince 2021 vykonává podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně pouze u staveb kategorie II a III.

Pro stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je možné využít informační tabulku.

Další informace ke stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva jsou dostupné na  https://www.hzscr.cz/clanek/kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva.aspx.

Skutečnost, že se u staveb kategorie 0 a I nevykonává státní požární dozor, však neznamená, že na tyto stavby nebudou kladeny žádné požadavky požární bezpečnosti. Pro stavby kategorie 0 s ohledem na jejich minimální rizikovost není nutno zpracovávat požárně bezpečnostní řešení. Nicméně pro stavby kategorie I, ale i II a III je podle § 40 odst. 2) zákona o požární ochraně nezbytné zpracování požárně bezpečnostního řešení.

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně je závazné stanovisko podle stavebního zákona.

HZS KHK je příslušné k vydávání závazných stanovisek podle § 31 odst. 1) písm. b) a c) zákona o požární ochraně pro stavby, které se mají uskutečnit na území Královéhradeckého kraje. Na základě umístění stavby jsou v rámci Královéhradeckého kraje dále místně příslušné územní odbory, dříve okresy, jedná se o:

 • HZS Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství (okres Hradec Králové),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín (okres Jičín),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Východ (okres Náchod, okres Rychnov nad Kněžnou),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov (okres Trutnov).

Stavby, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů je příslušný k vydání závazného stanoviska Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414.

Způsob podání a náležitosti podání

Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby či k užívání stavby lze podat osobně na příslušné podatelně, prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronickou formou (datová schránka, popřípadě emailem). Tyto žádosti předkládá stavebník, případně jím zplnomocněná osoba. Pokud žadatel není současně stavebníkem, je nezbytné předložit i plnou moc pro zastupování stavebníka podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Vzorové žádosti o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby případně k užívání stavby jsou dostupné na https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-prevence-stavebni-prevence-stavebni-prevence.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d.

Stavebník je povinen předložit dle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně veškeré podklady, dokumentaci i projektovou dokumentaci orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v listinném vyhotovení, buď osobně na příslušné podatelně, nebo prostřednictvím poštovních služeb.

Předložené podklady, dokumentace nebo projektové dokumentace musí vždy obsahovat požárně bezpečnostní řešení. Požárně bezpečnostní řešení se podle § 40 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, předkládá orgánu vykonávající státní požární dozor ve dvou vyhotoveních.

Úřední hodiny podatelny jsou následující:

Pondělí           8:00 – 11:30    12:00 – 17:00
Úterý              8:00 – 11:30    12:00 – 14:00
Středa             8:00 – 11:30    12:00 – 17:00
Čtvrtek           8:00 – 11:30    12:00 – 13:30
Pátek               8:00 – 11:30    12:00 – 13:30

Poplatek

Posouzení dokumentace stavby ani ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny

Výsledkem posouzení dokumentace nebo ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek a dokladů je závazné stanovisko.

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Jedná-li se o zvlášť složitý případ nebo je nutné ohledání na místě, lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

vytisknout  e-mailem