Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznamování porušení práva

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), byl v rámci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „Záchranný útvar HZS ČR“) nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé, přičemž se může jednat o důvodná podezření, o skutečné či možné porušení předpisů, ke kterým již došlo nebo může dojít, včetně informací o pokusech taková porušení utajit. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Oznámení může podat každý pracovník Záchranného útvaru HZS ČR ve služebním i pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat

Případy porušení práv a povinností se musí týkat následujících oblastí vymezených Směrnicí:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie,
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel týkajících se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Z oznámení jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, např.

 • informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
 • utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit probíhající trestní řízení,
 • informace, na které se vztahuje zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti.

V režimu Směrnice nelze oznamovat informace vztahující se např. k nedodržování pracovní doby či doby služby, šikany na pracovišti či diskriminaci na základě věku, pohlaví, národnosti apod. K přijetí oznámení o těchto informacích je oprávněn ombudsman Hasičského záchranného sboru České republiky, a to pouze v případech spojených se zaměstnáním, výkonem služby nebo funkce u Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Komu podezření na porušení práva Unie oznámit

V souladu se Směrnicí jsou v rámci Záchranného útvaru HZS ČR pověřeny příslušné osoby pro přijímání oznámení a nakládání s ním:

 • plk. JUDr. Ing. Jan Ticháček (pověřená osoba),
 • kpt. Mgr. Jakub Cahlík (zastupující pověřená osoba).

Oznámení splňující kritéria Směrnice je možné podat:

 1. prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky oznameni@zu-hlucin.izscr.cz, ke které mají přístup pouze shora uvedené příslušné osoby;
 2. v listinné podobě zaslat na adresu: Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 771/29, 748 01 Hlučín; obálka musí být označena textem: „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby.“;
 3. telefonicky: +420 950 749 234 (z rozhovoru bude pořízen písemný záznam);
 4. osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou; z takto činěného oznámení bude pořízen záznam o oznámení;
 5. oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

V případě anonymních oznámení bude s takovým oznámením zacházeno stejně jako s oznámením od identifikovaného oznamovatele s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím z povahy věci.

Jak bude oznámení prošetřováno

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou Záchrannému útvaru HZS ČR doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Ochrana oznamovatele a dalších osob

Do výše uvedených ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze pověřeným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice, přičemž za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Ochrany nepožívají oznamovatelé, kteří podají oznámení vědomě nepravdivé, neopodstatněné nebo oznámení zneužijí.   

Další informace

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv Unie jsou uvedeny ve SměrniciMetodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a pokynu velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky č. 9/2023 ze dne 2. 5. 2023 k zajištění ochrany oznamovatelů porušení práva Unie a zřízení vnitřního oznamovacího systému u Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Zákonná úprava v rámci právního řádu České republiky doposud nebyla přijata.

vytisknout  e-mailem