HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatelstva v územním plánování a stavebním řádu

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany jsou uvedeny ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení i z hlediska ochrany obyvatelstva ( § 10 odst.6 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) a vydává souhrnná stanoviska při výkonu státního požárního dozoru podle § 31 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva musí vyplývat z havarijního a krizového plánu v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. Zpracovatelé dílčích částí těchto dokumentů jsou povinni poskytovat konzultace a dávat podklady pořizovateli územně plánovací dokumentace, tj. obci, resp. jejímu oprávněnému zástupci. Podklady pro zpracování doložky CO mohou poskytovat orgány zajišťující přípravu na mimořádné události, na provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva, tj. HZS kraje a jejich územní odbory, obecní úřady. Záplavová území stanovuje územně příslušný vodoprávní úřad vymezením hranic území ohroženého přirozenými povodněmi ( vymezením záplavové čáry při stoletém průtoku vody ) a zvláštními povodněmi ( záplavová čára při průchodu průlomové vlny ). Mapová dokumentace záplavových území je uložena na stavebním úřadu dotčených území a na Ministerstvu životního prostředí.
 

A. Územně plánovací dokumentace

1. Návrh zadání územního plánu velkého územního celku

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Musí obsahovat návrh území pro:

a) evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování
b) nouzové zásobování obyvatelstva vodou
c) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území
d) ochranu před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození může způsobit mimořádnou událost


2. Návrh zadání územního plánu obce

Jedná se o návrh ploch pro:

a) ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
b) zónu havarijního plánování
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
d) evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
f) vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území obce
g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
h) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií


3. Návrh zadání regulačního plánu

Jedná se o doložku civilní ochrany, obsahující:

1. Textovou část stanovující požadavky na:

a) opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování
b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů
c) ubytování evakuovaného obyvatelstva
d) skladování materiálu civilní ochrany
e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva
f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou
i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
j) zřízení humanitární základny
k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požáru

2. Grafickou část, obsahující potřeby znázornění pozemků obsažených v textové části

Informace o zónách havarijního plánování získá zpracovatel doložky CO na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje nebo na krajském ředitelství HZS Královéhradeckého kraje.

Přehled nebezpečných látek a ohrožených objektů na území obce s ohroženou oblastí je součástí Analýzy vzniku mimořádné události Havarijního plánu kraje.

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje Plánem ukrytí obce, který je součástí Havarijního plánu obce.


B. Stavebně technické požadavky (§ 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.)

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na:

a) stálé úkryty
b) ochranné systémy podzemních dopravních staveb
c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty
d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování

Improvizované úkryty se navrhují v souladu s plánem ukrytí obyvatelstva. Přehled o jejich umístění mají obce, které vedou evidenci těchto úkrytů a přidělují jim evidenční čísla. Teprve až po vybudování IÚ předává obec evidenci HZS kraje, který provádí záchranné a vyprošťovací práce.
Budování IÚ vyžaduje zajištění potřebného materiálu z místních zdrojů obcemi. Zpracovatel doložky CO proto určí místa s využitelným materiálem k jejich budování. Zároveň by měl vytipovat další stojící a stavebně připravované stavby využitelné pro improvizované ukrytí.

Velkokapacitní sklady nebezpečných látek (např. ve stavbách pro průmyslovou výrobu a skladování), se umisťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce.

 

vytisknout  e-mailem