HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požárně bezpečnostní řešení

18. května 2015 (Ivana Svitáková) - Požárně bezpečnostní řešení jako dílčí část projektové dokumentace stavby se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (projektanta) podle zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (viz § 158 a 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR této oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti. Vyžaduje-li to rozsah stavby (např. dva a více požárních úseků) tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti. 

Ilustrační fotoIlustrační foto
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven vyhláškou MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci.
Požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace stavby a předkládá se ve dvou vyhotoveních orgánu vykonávajícímu SPD, který si jeden výtisk ponechává ve své dokumentaci pro další potřebu stavební prevence a kontrolní činnosti nebo pro případ zjišťování příčin požáru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace pro územní řízení:
 
Podrobný rozsah požárně bezpečnostního řešení je uveden v § 41 odst. 1 vyhlášky 246/2001 Sb. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje zejména:
 • návrh koncepce požární bezpečnosti stavby,
 • řešení příjezdových komunikací, nástupních ploch, zdrojů požární vody, atd.
 • předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, atd.
 • zhodnocení  možnosti požárního zásahu, atd.
 • grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových vzdáleností, příjezdové komunikace, atd.                                                                                                                  
 
Dokumentace pro stavební řízení:
 
Rozsah požárně bezpečnostního řešení je uveden v § 41 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje zejména:
 • popis stavby,
 • rozdělení do požárních úseků,
 • stanovení požárního rizika, případně ekonomického rizika, stupně požární bezpečnosti, 
 • posouzení velikosti požárních úseků,
 • zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání, atd.),
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku; stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení odstupových vzdáleností, vymezení požárně nebezpečného prostoru a zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • způsob zabezpečení stavby požární vodou, rozmístění vnějších a vnitřních odběrních míst, atd.
 • vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, atd.
 • zhodnocení technických, případně technologických zařízení stavby,
 • posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby, vč. jejich případné návaznosti,
 • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, atd.                                                  
Pokud si to vyžaduje rozsah stavby, případně na základě požadavku orgánu SPD,  jsou součástí požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti (viz ČSN 01 3495). Obsah výkresů požární bezpečnosti je uveden v § 41 odst. 3 vyhlášky 246/2001 Sb.
 
 

 

kpt. Ing. Ivana Svitáková

vytisknout  e-mailem