HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontakt / Úřední hodiny / Základní pravidla pro podání

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
 
Orgán veřejné moci
IČO: 70 88 62 88
Podání zásilek či zpráv jsou v souladu s vyhláškou č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Základní pravidla pro podání doručená osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb:
 • Zásilku lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb na adresu centrální podatelny:                                           HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2.
 • Úřední hodiny centrální podatelny:  Po, St: 8.00 – 12.00  12.30 - 17.00| Út, Čt: 8.00 – 12.00  12.30 - 14.00|  Pá: 8.00 – 12.00
Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to:
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: epodatelna@aak.izscr.cz  (zejména žádosti podle zákona č. 106/1999Sb. či informace obecného charakteru o HZS hl. m. Prahy),
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek: jm9aa6j.
IČO: 70 88 62 88, HZS hl. m. Prahy – orgán veřejné moci.
Základní pravidla pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému Datových schránek HZS hl. m. Prahy
Podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Doručování dokumentů HZS hl. m. Prahy, jakožto orgánu veřejné moci, prostřednictvím datové schránky jsou pověření pracovníci povinni provádět v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy.
Elektronická podatelna má povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy, elektronickými značkami a kvalifikovanými časovými razítky založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.
Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě jeho odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Zpráva rovněž obsahuje identifikační údaje přiřazené HZS hl. m. Prahy elektronickému podání.
Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Odesílatel obdrží odpověď o nepřijetí podání.
Obsahem datové zprávy nesmí být:
a) utajovaná informace podle zvláštního právního předpisu,
b) datová zpráva větší než 10MB,
c) projektová dokumentace a další dokumenty, které by změnou původního formátu ztratily  schopnost konverze (mapy, plány apod.),    
d) dokumentace zdolávání požárů.
Projektovou dokumentaci NELZE podat v elektronické podobě (tuto možnost nepovolují zákonné předpisy - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, § 196 stavebního zákona nepřipouští předložení dokumentace v elektronické podobě). Projektová dokumentace předkládána k vydání stanoviska musí být opatřena originálním podpisem zpracovatele. 
Dokumentace zdolávání požárů NELZE podat v elektronické podobě (tuto možnost nepovolují zákonné předpisy - dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 6b zákona  č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 
Datovými formáty přípustnými pro dokumenty přenášené v datové zprávě do Datové schránky HZS hl. m. Prahy jsou:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové
dokumenty:
PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005.
Statické obrazové dokumenty:
PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 (nekomprimovaný), JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF.
Zvukové dokumenty:
MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM.
Databáze:
XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
TXT
RTF
DOC/DOCX
• XLS/XLSX
ZFO
Základní pravidla pro podání formou e-mailu:
 • Jednou e-mailovou zprávou je zasíláno vždy pouze jedno podání o maximální velikosti 8 MB.
 • Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.
Obsahem e-mailu nesmí být:
a) utajovaná informace podle zvláštního právního předpisu,
b) datová zpráva větší než 8MB,

c) projektová dokumentace a další dokumenty, které by změnou původního formátu ztratily schopnost konverze (mapy, plány apod.),                                                                                                                                                                                                                      d) dokumentace zdolávání požárů.

Projektovou dokumentaci NELZE podat v elektronické podobě (tuto možnost nepovolují zákonné předpisy - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, § 196 stavebního zákona nepřipouští předložení dokumentace v elektronické podobě). Projektová dokumentace předkládána k vydání stanoviska musí být opatřena originálním podpisem zpracovatele.

Dokumentace zdolávání požárů NELZE podat v elektronické podobě (tuto možnost nepovolují zákonné předpisy - dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 6b zákona   č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 Datovými formáty přípustnými pro dokumenty přenášené jako přílohy e-mailovou
zprávou jsou:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005.
Statické obrazové dokumenty:
PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 (nekomprimovaný), JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Dynamické obrazové dokumenty:
MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF.
Zvukové dokumenty:
MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM.
Databáze:
XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
TXT
RTF
DOC/DOCX
XLS/XLSX
ZFO
 
Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí odesílatele obratem e‑mailovou zprávou o přijetí podání odeslanou na adresu, uvedenou v podání.
Zpráva o doručení, která shrnuje výsledky prvotního ověření elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. je generována v průběhu zpracování podání. Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě jeho odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Zpráva rovněž obsahuje identifikační údaje přiřazené HZS hl. m. Prahy elektronickému podání.
Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.
Základní pravidla pro podání doručená na technickém nosiči dat
 • Technický nosič dat lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb na adresu: HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2.
 • Přípustným technickým nosičem je:
CD-ROM,
DVD-ROM,
USB Flash disk.
 • V případě osobního doručení elektronického podání musí být předáno jedno elektronické podání na jednom technickém nosiči dat.
 • Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.
Komunikace s odesílatelem podání v elektronické podobě
Pokud odesílatel, který je fyzickou osobou, určí, že mu má být zpráva o přijetí podání v elektronické podobě doručena v listinné podobě, HZS hl. m. Prahy mu zprávu na jím určenou adresu pro doručování v takové podobě odešle. Pokud odesilatel, který je fyzickou osobou, určí, že mu má být v dané věci doručováno výlučně v listinné podobě na jím určenou adresu pro doručování, HZS hl. m. Prahy veškerou další korespondenci vede výhradně v listinné podobě. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými právními předpisy a standardem informačního systému datových schránek.
 
Všeobecná pravidla k doručování:
Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v znění pozdějších předpisů. Pokud podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").
Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje
společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).
 
Pokud by HZS hl. m. Prahy bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil a aby k podání připojil svůj elektronický podpis.
U dokumentu v digitální podobě, který není dostupný podatelně, ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí HZS hl. m. Prahy odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, HZS hl. m. Prahy dokument nezpracovává.

vytisknout  e-mailem