HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontakt / Úřední hodiny / Základní pravidla pro podání

 • Kontakt:

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Sokolská 1595 / 62
121 24 Praha 2

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@aak.izscr.cz.

Identifikátor datové schránky: jm9aa6j

Žádáme veřejnost, aby při úředním styku s HZS hl. m. Prahy volila bezkontaktní formu, například e-mail, datovou schránku nebo telefonický kontakt.

Žádosti o schválení projektové dokumentace zasílejte poštou na adresu: 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

=========================================================================================

 • Úřední hodiny podatelny 

Pondělí                    8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Středa                      8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Čtvrtek                     8:00 - 12:00

Poslední podání bude přijato nejpozději 10 min. před koncem úředních hodin.

===========================================================================================================

 • Základní pravidla pro podání:
 • Zásilku lze doručit v analogové podobě osobně či prostřednictvím provozovatelů poštovních a doručovacích služeb na adresu podatelny.    
   
 • Elektronická podání zásilky v digitální podobě je možné učinit dvěma způsoby, a to:
 1. prostřednictvím informačního systému datových schránek,
 2. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (zejména žádosti podle zákona č.   106/1999Sb. či informace obecného charakteru o HZS hl. m. Prahy).
 3. technický nosič dat lze doručit osobně či prostřednictvím provozovatelů poštovních a doručovacích služeb na adresu podatelny.

A       Základní pravidla pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému datových schránek HZS hl. m. Prahy

Podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Doručování dokumentů HZS hl. m. Prahy, jakožto orgánu veřejné moci, prostřednictvím datové schránky jsou pověření pracovníci povinni provádět v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy.

Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není podatelnou přijato a ve zprávě jeho odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Zpráva rovněž obsahuje identifikační údaje přiřazené HZS hl. m. Prahy elektronickému podání.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Odesílatel obdrží odpověď o nepřijetí podání.

Obsahem datové zprávy nesmí být:

 1. utajovaná informace podle zvláštního právního předpisu,
 2. datová zpráva větší než 10MB,
 3. dokumenty v listinné podobě, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména geometrické plány, rysy a technické kresby.

======================================================================================================

B            Základní pravidla pro podání formou e-mailu:

 • Jednou e-mailovou zprávou je zasíláno vždy pouze jedno podání o maximální velikosti 8 MB.
 • Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Obsahem e-mailu nesmí být:

 1. utajovaná informace podle zvláštního právního předpisu,
 2. datová zpráva větší než 8MB,
 3. dokumenty v listinné podobě, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména geometrické plány, rysy a technické kresby.

Datovými formáty přípustnými pro dokumenty přenášené v datové zprávě do datové schránky HZS hl. m. Prahy a jako přílohy do elektronické adresy podatelny HZS hl. m. Prahy jsou:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
• PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005.
Statické obrazové dokumenty:
• PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 (nekomprimovaný), JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Dynamické obrazové dokumenty:
• MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF.
Zvukové dokumenty:
• MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM.
Databáze:
• XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
• TXT
• RTF
• DOC/DOCX
• XLS/XLSX
• ZFO

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání

Obdrží-li podatelna elektronické podání, vyrozumí odesílatele obratem e‑mailovou zprávou o přijetí podání odeslanou na adresu, uvedenou v podání.

Zpráva o doručení, která shrnuje výsledky prvotního ověření elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. je generována v průběhu zpracování podání. Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není podatelnou přijato a ve zprávě jeho odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Zpráva rovněž obsahuje identifikační údaje přiřazené HZS hl. m. Prahy elektronickému podání.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

============================================================================================================

C      Základní pravidla pro podání doručená na přenosných technických nosičích dat

 • Přípustným technickým nosičem dat je:
  CD-ROM,
  DVD-ROM,
  USB Flash disk.
 • V případě osobního doručení elektronického podání musí být předáno jedno elektronické podání na jednom technickém nosiči dat.
 • Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.

K elektronickým podáním celkově:

Elektronické podání zásilek či zpráv jsou v souladu s vyhláškou č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a podle zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Elektronická podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (§ 2 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Žádost o vydání závazného stanoviska pro řízení podle stavebního zákona není možné řešit elektronickou poštou (email, datové schránky), viz § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Současně se žádostí o vydání závazného stanoviska se předkládá příslušná dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva a výkresová část – výkresy požární ochrany), případně obdobný dokument, které jsou součástí předkládané dokumentace, zpracované oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) se předkládá ve dvou vyhotoveních (postačující je i kopie této části předkládané dokumentace, opatřená autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele). Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení si HZS ponechává ve své dokumentaci pro služební potřebu (§ 46 odst. vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

Komunikace s odesílatelem podání v elektronické podobě:

Pokud odesílatel, který je fyzickou osobou, určí, že mu má být zpráva o přijetí podání v elektronické podobě doručena v listinné podobě, HZS hl. m. Prahy mu zprávu na jím určenou adresu pro doručování v takové podobě odešle. Pokud odesilatel, který je fyzickou osobou, určí, že mu má být v dané věci doručováno výlučně v listinné podobě na jím určenou adresu pro doručování, HZS hl. m. Prahy veškerou další korespondenci vede výhradně v listinné podobě. Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými právními předpisy a standardem informačního systému datových schránek.

============================================================================================================

Všeobecná pravidla k platnému právnímu jednání:

Podle ustanovení § 561 a § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je náležitostí platného právního jednání v písemné formě rovněž podpis jednající osoby. Písemná forma právního jednání učiněného elektronickými prostředky je přitom zachována, umožňuje-li zachytit obsah právního jednání a určit jednající osobu. je-li podepsán jednající osobou.

Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (§ 18 odst. 2 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud by HZS hl. m. Prahy bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil a aby k podání připojil svůj elektronický podpis.             

U dokumentu v digitální podobě, který není dostupný podatelně, ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí HZS hl. m. Prahy odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, HZS hl. m. Prahy dokument nezpracovává.

vytisknout  e-mailem