HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak získat informace

1. Informace vyplývající z působnosti HZS Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny v jeho sídle na adrese: nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, v rozsahu taxativně uvedeném ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), a jsou všeobecně přístupné každé právnické a fyzické osobě na webové stránce: www.hzshk.cz

2. Právo na informaci má každý (čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Informace lze žádat ústně, či písemným podáním na podatelně povinného subjektu , na adrese Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, faxem – 495 512 282 či e-mailem: spisovna@hkk.izscr.cz.

3. Ústní formou lze požadovat informace méně časově a odborně náročné přímo u náměstků krajského ředitele, ředitele kanceláře, ředitelů odborů, vedoucích jednotlivých oddělení a dále u příslušníků odboru prevence. Odpovědi na ústní žádosti jsou poskytovány rovněž ústně, neformálně, bezplatně a nevede se o nich žádná evidence. Není-li žadateli ústní informace poskytnuta, nebo není-li s ní spokojen, může o ní žádat písemně. Pokud je žadatelem požadovaná informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. V takovém případě je vyřizující příslušník či občanský zaměstnanec povinen co nejdříve, nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, příslušník mu ji poskytne. Takové písemné sdělení žadatele se považuje za nové podání žádosti o poskytnutí informace.

4. Písemná žádost o poskytnutí informace je podána dnem jejího doručení povinnému
subjektu na podatelnu (součást oddělení vnitřní správy kanceláře ředitele). Z obsahu podání musí být zřejmé následující údaje:

- přesná adresa povinného: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,

- přesná adresa žadatele:
• u právnické osoby - název (firma), sídlo, statutární orgán, IČ,
• u fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů - jméno,
příjmení, adresa bydliště, adresa provozovny, IČ,
• u fyzické osoby - jméno a příjmení, adresa bydliště,

- u podání prostřednictvím elektronického zařízení - příslušná identifikace, tj. elektronická adresa žadatele a elektronický podpis,

- pokud nebude žádost tyto údaje obsahovat, není žádost podáním ve smyslu § 14 odstavec
2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a bude odložena,

- pokud žádost není srozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve příslušník žadatele ve lhůtě do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel podání ve lhůtě do 30 dnů, oddělení vnitřní správy kanceláře ředitele zpracuje koncept rozhodnutí o odmítnutí žádosti, který předloží řediteli HZS Královéhradeckého kraje,

5. Informace se poskytují výslovně v rámci působnosti orgánu státní správy a pouze podle podmínek stanovených InfZ. Při vyřizování písemné žádosti postupuje pověřený příslušník v souladu s ustanoveními §§ 14, 15, 16 a 17 InfZ a vždy s ohledem na zákonem stanovené lhůty. Je povinen žádost vyřídit vždy v zákonné lhůtě. Prodloužení zákonné lhůty je přípustné pouze za podmínek v InfZ stanovených. O prodloužení lhůty musí být žadatel předem informován.

Lhůty stanovené InfZ:

a) poskytnutí informace - do 15 dnů od přijetí žádosti - § 14 odst. 5 písm.d),
b) prodloužení lhůty - nejvýše o 10 dnů - § 14 odst. 7,
c) rozhodnutí o odepření informací - 15 dnů od přijetí žádosti,
d) lhůta, ve které povinný subjekt odkáže
na zveřejněnou informaci - nejpozději do 7 dnů - § 6 odst. 1,
e) odložení žádosti, kdy se žádost nevztahuje k působnosti úřadu - 7 dnů- § 14 odst. 5 písm. c),
f) výzva žadateli, aby žádost upřesnil - 7 dnů od podání žádosti - § 14 odst.5 písm. b),
g) lhůta v níž musí být žádost upřesněna do 30 dnů - § 14 odst. 5 písm. b),
h) lhůta pro podání odvolání - 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst.2,
i) lhůta pro vyřízení odvolání - 15dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem ( § 16 odst. 3).

6. O postupu při poskytování každé písemné informace se pořídí záznam. Samotné poskytnutí informace je provedeno neformálně, tj. mimo rámec správního řízení.

7. Podání informace se zpoplatňuje dle „Sazebníku úhrad“ uvedeného níže pouze tehdy, překročí-li celková výše nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli 50,-- Kč.

8. Výpočet nákladů provádí příslušník pověřený podáním písemné informace.

9. Písemně zpracovaná informace bude žadateli vydána na podatelně krajského ředitele oproti předloženému potvrzení o úhradě nákladů (je-li požadováno–viz bod 7), vydanému pokladnou finančního odboru ekonomického úseku HZS KH kraje.

10. Je-li poskytnutí informace v rozsahu žadatelem požadovaném omezeno, či je-li informace
odepřena vůbec, postupuje se podle zásad správního řízení a podle příslušných
ustanovení správního řádu. Vždy musí být vydáno rozhodnutí, které bude splňovat
podmínky stanovené v InfZ. Odepřít či omezit dostupnost informace lze jen z důvodů
v InfZ výslovně uvedených. Tyto důvody mohou být v působnosti HZS Královéhradeckého kraje výhradně následující:

a) Důvody obligatorní (povinné, závazné) vyplývající např. z § 19 zákona č. 238/2000 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – povinnost mlčenlivosti, nebo ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - např. §§ 89 a 90 – povinnost mlčenlivosti, nebo vyplývající z ustanovení § 27 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) - zvláštní skutečnosti, nebo vyplývající ze zákona č. 412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

b) Důvody obligatorní vyplývající z ustanovení §§ 7 až 12 InfZ, (ochrana utajovaných skutečností,, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů a další omezení stanovená taxativně v § 11 odst 2,3,4 InfZ), dále ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ochrana citlivých a osobních údajů vymezených v ust. § 4 zákona).

c) Důvody fakultativní (nepovinné, ponechané na vůli HZS KH kraje) - § 11 odstavec 1
InfZ – tj. informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním
předpisům HZS KH kraje a nové informace vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného
subjektu do doby ukončení přípravy rozhodnutí (pokud zákon nestanoví jinak).

Dále nebudou poskytovány služby, porady, konzultace apod., které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným subjektům, například služby právní, daňové, účetní, auditorské, zpravidla však ani služby, které Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje není povinen poskytovat, například služby překladatelské, tlumočnické apod.

11. Pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá o tom v zákonné lhůtě
rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

12. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (její části) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od
doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na stejné adrese, na které se podává žádost o poskytnutí informace.

13. O odvolání proti rozhodnutí HZS KH kraje rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR -Generální
ředitelství HZS ČR. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení
odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze již odvolat (nabývá právní moci), lze však podat soudní žalobu podle zvláštního právního předpisu.

 

vytisknout  e-mailem