HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obsah informací zveřejňovaných podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci HZS Zlínského kraje

  
Oficiální název organizace: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. 
Adresa: Přílucká 213, 760 01 Zlín(podatelna) 
E-podatelna: zlk.spisovna@hzscr.cz 
WWW: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx
Telefon: 950 670 111 
Fax: 950 670 333 
Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek: 8.00 - 13.00 hod
 
Způsob založení:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
Základní ustanovení:
Základním posláním Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
HZS Zlínského kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů:
 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výše uvedené právní předpisy jsou k dispozici např. na internetu, v právních informačních systémech, v knihovnách.

 Organizační struktura
HZS Zlínského kraje (dále jen HZS kraje) se vnitřně člení na ředitelství HZS kraje (dále jen krajské ředitelství), územní odbory HZS kraje (dále jen územní odbory) a jednotky HZS kraje. (odkaz na strukturu)
 
Krajské ředitelství se vnitřně člení na
kancelář krajského ředitele
úsek prevence a plánování
úsek IZS a operačního řízení
úsek ekonomický
pracoviště kontroly a interního auditu
 
HZS kraje má tyto územní odbory
Územní odbor Kroměříž
Územní odbor Zlín
Územní odbor Uherské Hradiště
Územní odbor Vsetín

Příjem podání
Žádost o poskytnutí informace, stížnost, odvolání, návrh - se podává:
 • písemně poštou na adresu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
 • osobně do podatelny na stejné adresa (Po - Pá: 8:00 - 13:00 hodin)
 • e-mailem na adresu: zlk.spisovna@hzscr.cz
 • telefonicky na číslo: 950 670 111 
 • faxem na číslo:        950 670 333 
Vyřizování stížností, petic a podnětů k zahájení řízení:

Postup HZS kraje při příjmu, evidenci a vyřizování stížností podaných podle 
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), petic podaných podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a podnětů k zahájení řízení dle § 42 správního řádu je upraven vnitřním předpisem HZS kraje.

Stížnost lze u HZS kraje podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků 
(např. fax) nebo elektronicky. U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání uznávaným elektronickým podpisem. Ústní stížnosti přijímá na krajském ředitelství pracovnice podatelny, příp. pracovnice kontroly, na územních odborech ředitelem ÚO určená osoba každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Písemné stížnosti přijímá podatelna každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 60 dnů ode dne doručení.

Petice přijímá podatelna každý pracovní den v obvyklé pracovní době. HZS kraje je povinen petici přijmout, posoudit její obsah a do 30 dnů písemně odpovědět podateli. Rozhodne-li vedoucí pracoviště právního a organizačního v součinnosti s příslušným služebním funkcionářem, že HZS kraje není příslušný k vyřízení petice, postoupí vedoucí pracoviště právního a organizačního petici nebo její část do 5 dnů věcně příslušnému správnímu orgánu a uvědomí o tom podatele.

HZS kraje je dle § 42 správního řádu povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Jedná se typicky např. o podání upozorňující na porušování povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
či zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podněty k zahájení řízení přijímá v pracovní dny podatelna v obvyklé pracovní době, případně provozní pracoviště jednotlivých územních odborů. Podnět k zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu, prostřednictvím technických prostředků (např. fax), elektronicky nebo jiným způsobem.

U podnětu k zahájení řízení podanému elektronicky se nepožaduje jeho podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

Zlín, 1. dubna 2023

vytisknout  e-mailem