HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

 • Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
 • Soutěž „Mladý záchranář“
 • Výtvarné a literární soutěže
 • Projekt "Pár minut s hasičem"
 • Partnerství s Asociací Záchranný kruh
 • Vzdělávací kurzy pro učitele základních a středních škol
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Příprava seniorů
 • Spolupráce s jinými subjekty
 • Tiskoviny
 • Dny otevřených dveří, exkurze
 • Kontakty

Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je zaměřena na oblast informování obyvatelstva o rizicích vzniku mimořádných událostí, způsobech sebeochrany a vzájemné pomoci, na zvýšení znalostí o preventivních ochranných opatřeních, informování o vyžadování pomoci na linkách tísňového volání i na prohlubování znalostí a dovedností občanů k eliminaci ohrožení při vzniku mimořádné události.
V rámci preventivně výchovné činnosti pořádáme již tradiční akce pro veřejnost (ukázky požární techniky, výzbroje a výstroje hasičů, soutěže pro děti a dny otevřených dveří na stanicích). Snahou je co nejefektivněji informovat veřejnost všech věkových skupin o možných nebezpečích a způsobech minimalizace jejich dopadů. Spolupracujeme zejména s vybranými institucemi, orgány státní správy a samosprávy a společenskými organizacemi, sdružujeme síly a prostředky a využíváme vypisované granty k jejich realizaci.
Koordinátorem preventivně výchovné činnosti u HZS Jihočeského kraje je kpt. Mgr. Vratislav Malý, mail: vratislav.maly   hzscr.cz , tel: 950 230 264.

Soutěž „Mladý záchranář“

"Mladý záchranář - dokaž, že umíš"
Soutěž s názvem "Mladý záchranář - dokaž, že umíš" pořádáme již od roku 2010. Tato soutěž je realizována za finanční a organizační podpory Jihočeského kraje. Cílem je získání nebo doplnění znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě a druhým v případě nouze. Soutěží se účastní žáci základních škol, a to ve dvou věkových kategoriích: žáci 1. až 5. ročníku ZŠ a žáci 6. až 9. ročníku ZŠ. Každoročně jsou realizována jednotlivá okresní kola a jedno krajské kolo. Vítězové okresních kol postupují do krajského kola soutěže. Děti soutěží v devíti disciplínách (možnost hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími přístroji, prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, správné sbalení evakuačního zavazadla, test odborných znalostí, uzlování, topografie, reálné používání linek tísňového volání, hod na cíl granátovou atrapou a srážení plechovek proudem vody ze džberové stříkačky). Tato soutěž je velice oblíbena, což dokazuje velký zájem ze strany škol.


Soutěž „Mladý záchranář v akci“
Soutěž byla poprvé zorganizována v roce 2014. První kolo soutěže proběhlo prostřednictvím sociální sítě Facebook. Soutěžící plnili aktivity v terénu, například úkoly z topografie, navštívili naše požární stanice a plnili i úkoly, které bylo možno provádět ve škole či klubovně. Druhé kolo soutěže probíhalo přímo na hasičské stanici v Českých Budějovicích. Soutěžní týmy se musely umět správně zachovat v situacích, s kterými se setkávají i skuteční hasiči. Cílem soutěže bylo, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí, aby byli připraveni obstát v krizových situacích a zvládli se postarat o sebe i své blízké. Dále byla soutěžním týmům přiblížena práce hasičů a ukázáno technické vybavení hasičů, jejich výstroj a výzbroj.

Výtvarné a literární soutěže

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS krajů vyhlašují každoročně výtvarné nebo literární soutěž pro děti. V roce 2012 to byla výtvarná soutěž s názvem „Nový kabát pro 112“. Soutěž byla vyhlášena v souvislosti s připomenutím Evropského dne tísňového volání, který připadá na 11. února. Přestože se Česká republika má v této oblasti čím pochlubit, systém fungování linky 112 včetně technologie patří mezi evropskou špičku, chybí tísňové lince 112 jednotné logo. Najít nové logo byl úkol pro všechny soutěžící.
roce 2013 v rámci Evropského dne linky 112 vyhlásilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky literární soutěž s názvem „Dávají za nás ruku do ohně“ na téma 112 v textu, 112 ve verších. Děti musely vytvořit báseň, rýmovačku, povídku, pohádku nebo novinový článek, sloupek či fejeton. O tom, že se děti z našeho kraje tohoto úkolu zhostily opravdu poctivě, svědčí šest výborných umístění v celostátním kole!
"Hasiči, jak je možná neznáte" byl název další soutěže vyhlášené Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v roce 2014. Jejím cílem bylo přiblížit a představit takovou práci hasičů, která přímo nesouvisí s výjezdovou činností, ale která je neméně důležitá jak pro bezpečnost občanů, tak jako podpora pro lepší a kvalitnější služby poskytované hasiči. K představení práce "nevýjezdových" hasičů mohou soutěžící využít nejen popis, ale například i nákres nebo ilustrační fotografii.

Projekt "Pár minut s hasičem"

ZMultimediální učebna  našich zkušeností je zřejmé, že se obyvatelé v běžném životě setkávají se stále se zvyšujícím počtem mimořádných událostí, na které stále nejou dostatečně připraveni. Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 rozhodli zrealizovat projekt s názvem „Pár minut s hasičem“. Idea projektu vznikla z reálné potřeby vytvořit vhodné prostory pro praktickou činnost v preventivně výchovné oblasti. Výsledkem bylo vybudování multimediální učebny, která je umístěna na Krajském ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Multimediální učebna je vybavena moderní technologií, která umožňuje přímou vizualizaci probíraného tématu a prostřednictvím dotyků přes „Smart Board“ pracovat s počítačem. Součástí učebny je dětský koutek. Vhodně zvolenou formou her slouží k rozšiřování vědomostí dětí z MŠ a ZŠ. Svým vybavením plně respektuje oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva (knihy s hasičskou tématikou, požární automobily, požární hadice s možností rozvinutí, dopravní koberec, dětský tunel, dětská tabule, stolečky na kreslení atd.)
Cílem je moderním interaktivním způsobem zkvalitnit přípravu obyvatelstva zaměřenou na účinnější osvojení vzorů chování při ochraně vlastního života a zdraví při mimořádných událostech, a to jak u dětí a mládeže nebo hendikepovaných osob, tak i u seniorů, učitelů nebo starostů obcí. To, že tento projekt byl úspěšný, dokazuje první místo v anketě „Hasič roku 2011“ v kategorii Projekt roku 2011.

            

                                                                         

Partnerství s Asociací Záchranný kruh

V roce 2011 jsme se zapojili do integrovaného projektu "Záchranný kruh".  V souvislosti se vznikem projektu byla založena Asociace „Záchranný kruh“, sdružující na základě partnerských dohod regionální i celostátní subjekty, zejména z řad záchranářských organizací, a spolupracující s odborníky a gestory na resortní úrovni. Dále byl vytvořen Portál Záchranný kruh www.zachrannykruh.cz , který je živým orgánem projektu obsahující ucelené informace pro veřejnost, školy, obce a záchranáře.

Vzdělávací kurzy pro učitele základních a středních škol

Akreditovaný kurz MŠMT Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Pořádáme vzdělávací kurzy s tematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditované programy jsou zaměřeny zejména na praktické způsoby práce, jak daná témata předat žákům, a zároveň na formy začlenění témat z rámcových vzdělávacích programů do výuky. Celková hodinová dotace kurzu je 7 vyučovacích hodin.
Kurzy provádí příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří účastníkům představí problematiku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, konkrétní zařazení problematiky v rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání, pro gymnázia a pro střední vzdělávání, publikace a učebnice k dané problematice a manuál „Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“. Současně představují příklady dobré praxe. Absolventi kurzu pak obdrží osvědčení o absolvování. Tyto kurzy jsou pro účastníky zdarma.
Spolupráce se středními školami
Ze středních škol spolupracujeme se Střední školou stavební v Českých Budějovicích. Obor Požární ochrana se začal vyučovat od 1. září 2012, předmětem je příprava požárních specialistů v oblasti požární ochrany, požární prevence, krizového řízení a havarijního plánování. Obor zahrnuje dvě zaměření – technik technických služeb a stavební preventista. Teoretická výuka v oboru Požární ochrana probíhá v budově školy. Na základě jednání mezi školou a HZS Jihočeského kraje bude výuka předmětu „Praxe“ probíhat od 2. ročníku v areálu HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jak odborná praxe, tak i výuka odborných předmětů je zajišťována příslušníky HZS Jihočeského kraje na jihočeských stanicích.

Spolupráce s vysokými školami

Zaměřujeme se i na spolupráci s vysokými školami v rámci Jihočeského kraje. Výuka konkrétních předmětů v těchto školách probíhá jak v prezenčním, tak i kombinovaném studiu formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.
V souladu s uzavřenou smlouvou zajišťujeme rovněž odbornou praxi studentů v rámci vybraných studijních oborů. Předměty lektorsky i odborně garantují příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení a oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP. Tito příslušníci jsou také konzultanty i oponenty bakalářských a diplomových prací.
Spolupráce s vysokými školami probíhá od roku 2005. HZS Jihočeského kraje spolupracuje s Vysokou školou evropských a regionálních studií, o. p. s., katedrou právních oborů a bezpečnostních studií na výuce předmětu Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva. Úspěšná spolupráce probíhá také s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty, která zajišťuje výuku oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost. Navázána je rovněž spolupráce s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (katedrou techniky a aplikovaných věd). Na této vysoké škole se vyučuje předmět Požární rizika staveb se zaměřením na oblast požární prevence.

Příprava seniorů

Cílem přípravy seniorů je zvýšit informovanost seniorů o rizikových situacích. Seznamujeme seniory s možnými nebezpečnými situacemi, které mohou v jejich životě nastat, jak se na ně připravit, správně se zachovat a jak je správně řešit (např. při vzplanutí potravin na pánvi, co dělat a co v žádném případě nedělat, Vánoce bez požárů,...). Základní dovednosti si senioři mohou procvičit i prakticky.

Spolupráce s jinými subjekty

Rádi spolupracujeme i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a jinými subjekty. Podílíme se na přípravě různých akcí a ukázek techniky. Mezi naše každoroční akce patří například Mobil salon, Den dětí v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, Den plný prevence v Českém Krumlově, Lipno dětem aneb den IZS, Otavský plamínek...

Tiskoviny

Každý rok se snažíme vydávat pomůcky v tištěné podobě, abychom Vám co nejvíce pomohli zapamatovat si nejdůležitější informace nutné k ochraně života. Materiály jsou určené pro dospělé - skládanky "Pozor, hoří", "Pozor, siréna", "Pozor, kolona", "Bezpečná domácnost", parkovací hodiny, úklidové kolečko s instrukcemi, jak se zachovat při mimořádných událostech. I pro děti máme připraveny vlastní materiály - samolepky s propagací čísel 112 a 150, magnetky, kartičky jako pomůcku do školy, pexesa apod.

Odkaz na vydané materiály

Dny otevřených dveří, exkurze

V rámci Dnů otevřených dveří a exkurzí si můžete prohlédnout prostory stanic, seznámit se s rozmanitým technickým vybavením hasičů sloužícím pro plnění náročných úkolů při požáru, technických zásazích, dopravních nehodách, ale i v rámci jiných činností integrovaného záchranného systému v rámci ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.

Školy a další organizace mají možnost domluvit si exkurzi přímo na některé z našich stanic. V případě zájmu kontaktujte velitele příslušné stanice.

Stanice Velitel stanice Telefon Mobil

České Budějovice

mjr. Bc. Jiří Hošna 950 230 125 724 334 062
Suché Vrbné npor. Martin Hölcl, DiS. 950 231 162 777 023 606

Trhové Sviny

npor. Bc. Jiří Kalkuš 950 232 162 776 377 876

Týn nad Vltavou

npor. Bc. Václav Lid 950 233 162 724 190 848

Český Krumlov

mjr. Bc. Jaromír Maurer 950 235 240 606 941 633

Kaplice

npor. Bc. Pavel Vejvara, DiS. 950 236 162 725 030 517
Křemže ppor. Miroslav Cába 950 237 162 724 324 771
Frymburk ppor. Martin Kaločai, DiS. 950 238 162 725 536 769

Jindřichův Hradec

mjr. Ing. Michal Hejda 950 241 120 602 723 473

Dačice

npor. Bc. Libor Šulista 950 242 153 606 614 143

Třeboň

npor. Mgr. Jiří Řimnáč 950 243 162 775 473 501

Písek

mjr. Ing. Filip Jareš 950 245 121 724 178 951

Milevsko

npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS. 950 246 162 721 291 800

Prachatice

mjr. Mgr. Hynek Sojka

950 211 115

724 234 174

Vimperk npor. Ing. Milan Zaunmüller 950 212 212 778 710 866

Strakonice

mjr. Bc. Petr Šanda 950 215 140 602 804 235

Blatná

npor. Ing. Radim Paulus 950 216 162 725 035 423

Vodňany

npor. Mgr. Richard Hrdina 950 217 162 724 164 285

Tábor

mjr. Mgr. Marek Sedláček 950 221 140 771 123 055

Soběslav

npor. Ing. Richard Molnár 950 222 162 737 253 948

  

     

   

Kontakty

kpt. Mgr. Vratislav Malý           mail: vratislav.maly    hzscr.cz, tel: 950 230 264

kpt. Mgr. Kamila Mráčková       mail: kamila.mrackova   hzscr.cz, tel: 950 230 275

Stanice Velitel stanice Telefon Mobil

České Budějovice, Suché Vrbné

mjr. Bc. Jiří Hošna 950 230 125 724 334 062

Trhové Sviny

npor. Bc. Radek Míček 950 232 162 724 178 975

Týn nad Vltavou

npor. Bc. Václav Lid 950 233 162 724 190 848

Český Krumlov, Křemže, Frymburk

mjr. Bc. Jaromír Maurer 950 235 240 606 941 633

Kaplice

npor. Bc. Pavel Vejvara, DiS 950 236 162 725 030 517

Jindřichův Hradec

mjr. Ing. Michal Hejda 950 241 120 602 723 473

Dačice

npor. Bc. Milan Garhofer 950 242 153 770 131 979

Třeboň

npor. Mgr. Jiří Řimnáč 950 243 162

Písek

mjr. Ing. Filip Jareš 950 245 121 724 178 951

Milevsko

npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS. 950 246 162 721 291 800

Prachatice, Vimperk

mjr. Ing. Jan Šertler 950 211 115 724 164 284

Strakonice

mjr. Bc. Petr Šanda 950 215 140 602 804 235

Blatná

npor. Ing. Radim Paulus 950 216 162 725 035 423

Vodňany

npor. Mgr. Richard Hrdina 950 217 162 724 164 285

Tábor

mjr. Bc. František Podlaha 950 221 140 725 035 501

Soběslav

npor. Bc. Libor Šmahlík 950 222 162 724 825 544

vytisknout  e-mailem