HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasič - technik spojové služby

(14.09.2021) Pojďte mezi nás! 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor České republiky

Oznámení

krajského ředitele

Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

č.j. HSZL-4091-2/K-2021                                                                                                                                            Zlín 09.09.2021

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení

na obsazení služebního místa              technik – spojová služba

ve služební hodnosti                            vrchní inspektor

se zařazením: HZS Zlínského kraje, územní odbor Zlín, pracoviště IZS a služeb

Místo služebního působiště: Zlín

                         

Náplň služebního místa:

Komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.11.2021

Charakteristika služebního místa:

* tarifní třída                                                             06

* minimální stupeň dosaženého vzdělání                  střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné

Zákonné požadavky na volné služební místo:

 • Zaměření vzdělání:

Požární ochrana nebo IZS nebo krizové řízení nebo ochrana obyv.

                                nebo Technické

                                nebo Všeobecné - gymnázium

Další znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):

 • Základní znalosti v oblasti elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé techniky
 • Držení osvědčení minimálně dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (o odborné způsobilosti v elektrotechnice) nebo ukončené vzdělání v oboru elektro (doloženo výučním listem nebo maturitním vysvědčením)
 • Základní znalosti v oblasti analogové radiové komunikace, znalost digitálního spojení výhodou
 • Velmi dobrá znalost práce s PC
 • Komunikační, organizační a řídící schopnosti
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Řidičský průkaz skupiny „B“, zkušenosti v řízení osobního vozidla

Nárokové složky služebního příjmu:

 • základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
 • příplatek za vedení, rozpětí 1.000 Kč až 1.500 Kč.
 • zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona ve 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000
 • základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

 • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

     Poučení pro žadatele/ku:

     Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

            Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.

            Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.

     Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailu uchazeč doručí do 16.09.2021 na adresu:

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01  Zlín

(k č.j. HSZL-4091-2/K-2021)

     Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozvání k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Bližší informace podá:

Ing. Jitka Botková, tel. 950670131

Ing. Lucie Urubková, tel. 950670130

Ing. Michaela Holbová, DiS., tel. 950670136

plk. Ing. Vít Rušar, v.r.

ředitel

Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem