HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti požární ochrany, podílí se na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a organizuje v rámci své působnosti porady a metodická zaměstnání. Zabezpečuje kontrolní činnost na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů.

a) vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

 • kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob

   

 • kontroly rozdělujeme do tří kategorií :

   

  • komplexní požární kontroly
   těmito kontrolami se pověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany u kontrolovaného subjektu, provádí se fyzická kontrola na pracovištích a v objektech, které daný subjekt využívá pro svoje činnosti, rovněž je prováděna kontrola zpracované dokumentace požární ochrany, komplexní požární kontroly musí být minimálně 7 dní předem ohlášeny

  • tématické požární kontroly
   těmito kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v předem stanovené oblasti, která je předem stanovena v programu kontroly, i v tomto případě je zpravidla prováděna fyzická kontrola pracovišť a i dokumentace požární ochrany, tématické požární kontroly není nutné předem oznamovat

  • kontrolní dohlídky
   těmito kontrola se prověřuje plnění povinností stanovených komplexní požární kontrolou nebo tématickou požární kontrolou

   

 • z provedené kontroly musí být vždy sepsán zápis, který musí být projednán se statutárním zástupcem kontrolovaného subjektu nebo jím pověřenou osobou (musí být vystavena plná moc, která je ověřená), v zápise jsou uváděny zjištěné závady, ke zjištěným závadám jsou stanovena opatření a termíny plnění (opatření je kontrolovaný subjekt povinen splnit ve stanovených termínech)

 • kontrolu může provádět příslušník s odbornou způsobilostí sám nebo je ustavena kontrolní skupina, do které jsou zařazeni příslušníci i z jiných odborů (např. z odboru IZS), kteří provádějí kontrolu ve své působnosti.

b) příslušníci provádějící kontrolní činnost se podílejí na :

 • zpracovávání plánů kontrolní činnosti, zpracovávání stanovisek k návrhům plánů kontrol, zpracovávání vyhodnocení kontrol za určitá období a podle druhu kontrol a jejich zaměření,

 • podílí se na přípravě podkladů pro nařízení krajů na úseku požární ochrany

 • podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

 

 
 
 

vytisknout  e-mailem