HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznamování porušení práva EU

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), byl v rámci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice, tedy jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností HZS Ústeckého kraje coby zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany HZS Ústeckého kraje coby zaměstnavatele.

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání HZS Ústeckého kraje, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Oznámení může podat každý příslušník a zaměstnanec HZS Ústeckého kraje ve služebním i pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro HZS Ústeckého kraje coby zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Čeho se oznámení musí týkat

Oznámení o případech porušení práv a povinností se musí týkat následujících oblastí vymezených Směrnicí:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatření Unie,
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Z oznámení jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, např.:

 • informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR a informace o činnosti zpravodajských služeb,
 • utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit probíhající trestní řízení,
 • informace, na které se vztahuje zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti.

Komu oznámení podat

V souladu se Směrnicí jsou v rámci HZS Ústeckého kraje k přijetí oznámení a nakládání s ním určené následující příslušné osoby:

kpt. Bc. Jaroslava Vörösová (příslušná osoba),
plk. Mgr. Ivana Pelikusová (zastupující příslušná osoba).

Oznámení splňující kritéria Směrnice je možné podat:

 • prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky ulk.oznameni@hzscr.cz,
 • v listinné podobě zaslat na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, výslovně do rukou příslušné osoby. Obálka musí být označena textem: „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby“,
 • telefonicky: +420 950 430 281 (příslušná osoba), +420 950 430 130 (zastupující příslušná osoba); z rozhovoru bude pořízen písemný záznam,
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou; z takto podaného oznámení bude pořízen záznam o oznámení,
 • oznamovatel má také možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

V případě anonymních oznámení bude s takovým oznámením zacházeno stejně jako s oznámením od identifikovaného oznamovatele s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím z povahy věci.

Jak bude oznámení prošetřováno

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou HZS Ústeckého kraje doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Ochrana oznamovatele a dalších osob

Do výše uvedených ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice, přičemž za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Tento zákaz dopadá předně na HZS Ústeckého kraje coby zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí HZS Ústeckého kraje. Ochrany nepožívají oznamovatelé, kteří podají oznámení vědomě nepravdivé, neopodstatněné nebo oznámení zneužijí.   

Další informace

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv Unie jsou uvedeny ve Směrnici (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937) a Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie https://korupce.cz/wp-content/uploads/2021/12/met-wb_aktualizace_2021-12-15.pdf a Pokynu ředitele HZS Ústeckého kraje č. 78/2023 k zajištění ochrany oznamovatelů porušení práva Unie a zřízení vnitřního oznamovacího systému.

vytisknout  e-mailem