HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021.

Kdo může podat oznámení

Oznámení může podat každý zaměstnanec HZS hl. m. Prahy ve služebním i pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat

Oznámení se musí týkat případů popsaných ve směrnici, kterými jsou případy porušení práv a povinností v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Komu se oznámení podává

Oznámení se podává zaměstnavatelem  určené příslušné osobě. Příslušnou osobou u HZS hl. m. Prahy  pro všechny zaměstnance HZS hl. m. Prahy je paní kpt. Mgr. Jana Urdová Urbancová.

Spojení:
Příslušná osoba: paní kpt. Mgr. Jana Urdová Urbancová.

Sídlo:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
Telefonní číslo: +420 950 850 449
Email: pha.oznameni@hzscr.cz 

Jak lze oznámení učinit

Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa pha.oznameni@hzscr.cz.

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám kpt. Mgr. Jany Urbancové Urdové – NEOTEVÍRAT.“ Takto označené podání smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně prostřednictvím telefonní linky +420 950 850 449. Z rozhovoru se pořizuje písemný záznam.

Osobně po předchozí telefonické či písemné domluvě. O osobním oznámení sepíše příslušná osoba protokol. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Jak bude s mým podáním naloženo

Přijetí Vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí příslušná osoba provést šetření a o jeho výsledku Vás vyrozumět. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Kde mohu získat další informace o oznámení

Informace lze získat ve směrnici. Zákonná úprava v rámci právního řádu České republiky nebyla dosud přijata.

vytisknout  e-mailem