HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení stavební prevence

Státní požární dozor (dále jen SPD) na úseku stavební prevence dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

(1) se vykonává                                                        

 b) posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby,

3. projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace, nebo

4. dokumentace ke změně v užívání stavby;

posouzení se provede v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor,

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

pozn. 13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b)  a  písm. c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona.

(4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení.

(5) Nadřízeným správním orgánem příslušným ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska vydaného podle odstavce 3 hasičským záchranným sborem kraje je u stavby

a) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. c), - u staveb kategorie II- ředitel hasičského záchranného sboru kraje,

b) v rozsahu § 39 odst. 1 písm. d) - u staveb kategorie III-  generální ředitelství.

§ 39 Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti

(1) Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

a) stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b) stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c) stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d) stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

(2) Prováděcí právní předpis k tomuto zákonu je mimo jiné Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci stavebz hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Vyhláška stanoví kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie podle odstavce 1.

Charakteristikou stavby je stavebně technický parametr stavby a její umístění.

Kritériem se rozumí

a) požadavek na stavbu z hlediska podmínek evakuace,

b) rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a

c) ochrana jiného veřejného zájmu významného z hlediska zařazení stavby do příslušné kategorie.

§ 40

  1. Státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a písm. c) nevykonává u stavby kategorie 0 a I.

Pokud HZS JmK vyhodnotí, že žádost o stanovisko podle § 31 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona o požární ochraně, byla podaná ke stavbě kategorie 0 nebo I, kde nejsme oprávněni vydat závazné stanovisko - pak vydáme Usnesení o odložení věci a věc dále nebudeme řešit, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 písm. b), c) nebo d) se zpracovává požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu13). V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem15).

(3) K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu12).

(4) K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu12) a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu12).

pozn. 12) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

pozn. 13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

pozn. 15) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Podání žádosti o závazné stanovisko k dokumentaci

Pro získání závazného stanoviska k dokumentaci v rámci výše uvedených řízení je nutno podat žádost a to buď osobně ve stanovené době na kontaktních místech -  viz kontakty  nebo poštou. Upozorňujeme, že podání nelze učinit prostřednictvím datové schránky, neboť k podání (žádosti) musí být připojena projektová dokumentace spolu se dvěma výtisky požárně bezpečnostního řešení (nebo obdobného dokumentu) a to v listinné podobě (viz. § 31 odst.4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Z podání (žádosti) v souladu se správním řádem musí být vždy patrno, kdo je činí tj. jednoznačně identifikovatelné osoby stavebníka, žadatele a projektanta (IČ/ u fyzické osoby datum narození, název, adresa, jméno), čeho se podání týká - jasná specifikace objektu, stavební akce, druhu řízení, adresa stavby včetně katastrálního území a stavebního úřadu  žádost o stanovisko k projektu.

      Závazné stanovisko bude následně vyhotoveno a to bez zbytečného odkladu dle kapacitních možností, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů. Ve zvláštních případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.

Upozorňujeme, že nemá-li podání výše uvedené náležitosti nebo trpí-li vadami, může se lhůta vyřízení žádosti prodloužit o dobu potřebnou k odstranění nedostatků nebo žádost bude vrácena bez vyřízení.

O vyřízení žádosti je žadatel vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Následně si lze závazné stanovisko spolu s dokumentací vyzvednout ve stanovené době na kontaktních místech nebo zažádat o zaslání do datové schránky nebo poštou -  viz kontakty.

     Posuzování dokumentace na území okresů Brna-města a Brna venkova provádí oddělení stavební prevence Krajského ředitelství  ostatní na příslušných územních odborech - viz kontakty.

Požárně bezpečnostní řešení

     Požárně bezpečnostní řešení jako dílčí část projektové dokumentace stavby se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (projektanta) podle zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (viz § 158 a 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., seznam osob lze dohledat na http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR této oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti.

Vyžaduje-li to rozsah stavby (např. dva a více požárních úseků) tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti (vždy však grafické vyznačení umístění stavby s vymezením odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, zdroje požární vody).

Obsah a rozsah požárně bezpečnostních řešení je stanoven vyhláškou č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.  Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je součástí projektové dokumentace stavby a předkládá se ve dvou vyhotoveních v listinném provedení orgánu vykonávajícímu SPD, který si jeden výtisk ponechává ve své dokumentaci pro další potřebu stavební prevence a kontrolní činnosti nebo pro případ zjišťování příčin požáru.

Metodický návod GŘ HZS ČR pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení

Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení vznikl s cílem podrobněji specifikovat požadavky na posuzování projektových dokumentací a dokumentací staveb, v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobných dokumentů - metodický návod GŘ HZS ČR.

Podání žádosti o závazné stanovisko k užívání stavby - ke kolaudaci

Pro získání závazného stanoviska k užívání stavby (ke kolaudaci) je nutno podat žádost a to buď osobně ve stanovené době na kontaktních místech -  viz kontakty, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání (žádosti) v souladu se správním řádem musí být vždy patrno, kdo je činí tj. jednoznačně identifikovatelné osoby stavebníka, žadatele a projektanta (IČ/ u fyzické osoby datum narození, název, adresa, jméno), čeho se podání týká - jasná specifikace objektu, stavební akce, druhu řízení, adresa stavby včetně katastrálního území a stavebního úřadu a telefonický nebo e-mailový kontakt - žádost o stanovisko ke kolaudaci.

      Žadatel je následně (nejpozději do 14–ti dnů od doručení žádosti) informován, zda je navržený termín místního šetření závazný nebo zda (po domluvě s HZS) bude stanoven jiný nejblíže možný termín.

    Místní šetření pro užívání stavby (kolaudaci) na území okresů Brna-města a Brna venkova provádí oddělení stavební prevence Krajského ředitelství  , ostatní na příslušných územních odborech -  viz kontakty.

Místní šetření - ověřování způsobilosti stavby k užívání (kolaudaci)

Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném při ústním jednání spojeném s místním šetřením, se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti.
Při ověřování způsobilosti technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se vychází zejména z požadavků § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

  • doklad o montáži , funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení  (náležitosti dle § 6 a 7 vyhlášky o požární prevenci), včetně provozní dokumentace,
  • dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek,
  • dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.),
  • dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

vytisknout  e-mailem