HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

S příchodem jara hasiči řeší požáry trav a porostů

Zima skončila, přihlásilo se jaro a to pro řadu z nás znamená úklid na zahrádkách a v lesích. Spalování shrabaného listí, trávy či pálení lesní hrabanky však vždy navyšuje počty zásahů jihočeských jednotek. 

Od začátku dubna požáry trav a porostů ve statistikách HZS Jihočeského kraje již uzavírají druhou desítku. Všechny tyto požáry nebyly zatím pro hasiče zatím nijak komplikované, nevznikly při nich žádné škody. Přesto nabádáme při jarním pálení ke zvýšené opatrnosti a připomínáme pravidla, kterých je třeba se při pálení držet.

Vypalování porostů

Nejprve je nutné připomenout, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!!!

Co mě čeká při porušení platné legislativy?

 • podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.
  • Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
 • Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
  • Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Pálení (spalování)

Při spalování (pálení), kterým označujeme kontrolované spalování přírodních materiálů za podmínek určených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací. Je proto nutné dodržovat minimálně základní opatření.

Jaká pravidla dodržovat při pálení?

 • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dospělý dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
 • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík s vodou apod.,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Jak nahlásit pálení?

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.

Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně - https://paleni.izscr.cz). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.

Pálení nikdy nenahlašujte na tísňové linky 112 a 150.

Jedno z pálení, které se vymklo kontrole, hasili jihočeští hasiči například včera (4. dubna) u obce Radětice – foto pod článkem na www.hzsjck.cz.

Odkazy do noveho okna

Požár hrabanky, Radětice - 4. 4. 2018 (1)

Požár hrabanky, Radětice - 4. 4. 2018 (1... 

Detailní náhled

Požár hrabanky, Radětice - 4. 4. 2018 (2)

Požár hrabanky, Radětice - 4. 4. 2018 (2... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem