Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úspěchy Hasičského záchranného sboru na poli výchovy a vzdělávání

Vzdělávání dětí a mládeže
Pro dobrou přípravu je nutné opakování, utvrzování informací, systematičnost, kontrola. Všechny tyto možnosti umožňuje pouze vzdělávací systém. Z tohoto důvodu se HZS ČR zaměřuje především na výuku tématiky „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na mateřských, základních a středních školách.
Předškolní vzdělávání
HZS ČR v roce 2013 více rozvinul spolupráci s mateřskými školami, kde jsou děti dle platných vzdělávacích dokumentů seznamovány se základními pravidly bezpečného chování. Této aktivitě se věnovaly všechny HZS krajů a v roce 2014 bylo celkem proškoleno 221 tříd mateřských škol s 10 700 žáky. Z informací od HZS krajů je patrno, že o školení projevují mateřské školy velký zájem. Velký vzdělávací cyklus realizoval HZS hl. m. Prahy, který se zapojil do akce zaměřené na přípravu dětí z mateřských škol, probíhající pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, a podařilo se mu proškolit 3520 dětí.

V roce 2015 HZS ČR pokračoval v dobře rozvinuté spolupráci s mateřskými školami. Této aktivitě se věnovaly již všechny HZS krajů a v tomto roce se podařilo celkem proškolit 272 mateřských škol s 12 246 žáky, což je nárůst oproti roku 2014 o 14,3 % žáků.

Základní vzdělávání
V roce 2013 došlo k doplnění a specifikaci problematiky „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ do jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého se začalo vyučovat od září 2013. Problematika je začleněna v 7 z 9 oblastí (Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce). Došlo zejména ke specifikaci dílčích výstupů výuky a k rozšíření učiva.

V roce 2015 byla zahájena práce meziresortní pracovní skupiny na optimalizaci výuky problematiky bezpečnosti, která v sobě zahrnuje vedle ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí i bezpečnost silničního provozu, zdravotní přípravu, přípravu občanů k obraně státu a další. Členy této skupiny jsou zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a Policejního prezidia ČR. Dále zástupci pedagogických fakult a České školní inspekce. Cílem práce této skupiny je zmapovat stávající situaci vzdělávání ve školách v oblasti bezpečnosti a navrhnout systémové změny a opatření k odstranění stávajících nedostatků a následně inovovaný systém legislativně ukotvit.

V současné době je pod vedením České školní inspekce pro školní rok 2015/2016 prováděno zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládá z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky budou sloužit jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat v počátečním vzdělávání.

Střední vzdělávání
MV-GŘ HZS ČR navázalo v roce 2013 spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na revizi rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Uskutečnilo se několik společných jednání, na kterých byly dohodnuty postupy pro rok 2014 a 2015. V první fázi se tak zpracovává metodická příručka pro učitele a postupně bude docházek k revizím jednotlivých vzdělávacích programů.
Pro podporu vzdělávání v mateřských, základních a středních školách jednotlivé HZS krajů i v roce 2014 pokračovaly ve spolupráci se školami, zejména formou doplňkových akcí, které dále pomáhají rozvoji vzdělávání v této oblasti. V roce 2014 tak proběhlo po celé ČR 404 akcí, kterých se účastnilo 34 444 žáků.
Čím dále více škol využívá možnosti exkurzí na stanicích HZS krajů, kde se prakticky seznámí s problematikou HZS ČR. Rozšiřuje se počet stanic, které navíc nabízí i postupy prevence a sebeochrany při mimořádných událostech. V roce 2014 se těchto exkurzí účastnilo 102 000 žáků.

Také v roce 2015 HZS ČR i nadále podporoval stávající výuku problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí různými projekty, besedami a přednáškami. V rámci 578 akcí se této formy výuky zúčastnilo 43 432 žáků, nárůst akcí oproti roku 2014 je o 22 %.

K výuce byla vytvořena celá řada pomůcek a učebnic, které jsou volně k dispozici v tomto ODKAZE.

Současně s tím provozuje HZS ČR řadu multimediálních učeben které jsou určeny ke vzdělávání nejen dětí z mateřských, základních a středních škol, ale i jejich pedagogů.
Aktualizováno: 24. 2. 2016

vytisknout  e-mailem