HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požárně bezpečnostní řešení

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace stavby obsahuje mimo jiné požárně bezpečnostní řešení (dále i "PBŘ"). 

PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Požárně bezpečnostní řešení stavby obsahuje:

 1. seznam použitých podkladů pro zpracování,
 2. stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 3. rozdělení stavby do požárních úseků 1) ,
 4. stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 5. zhodnocení navržených stavebních konstrukcí 2) a požárních uzávěrů 3) z hlediska jejich požární odolnosti,
 6. zhodnocení navržených stavebních hmot 4),
 7. zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 8. stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 9. určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 10. vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob, provádění hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 11. stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 12. zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 13. stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 14. posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby,
 15. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Jedná-li se o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavků orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást PBŘ výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.


1) Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením. Rozdělení objektu do požárních úseků je dáno PBŘ a musí být dodrženo po celou dobu její životnosti, pokud nedojde ke stavebním úpravám nebo změně účelu užívání v rámci stavebního řízení. Potom je zpracováno nové PBŘ,
2) Požární odolnost konstrukce je doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení její funkce (mezní stav únosnosti nebo stability R, celistvosti E, teploty na neohřívané straně I, hustoty tepelného toku W a prostupu zplodin hoření S). Pokud nesplňuje některý konstrukční prvek stavby požadovanou požární odolnost, musí být upraven např. obkladem, nátěrem, nástřikem. Zvýšení požární odolnosti může provádět pouze výrobce obkladu, nátěru, nástřiku popřípadě proškolená firma, která doloží při kolaudačním řízení certifikát výrobce konkrétního systému, doklad o zaškolení a přezkoušení a dále konkrétní prohlášení o provedené práci.
Stavební konstrukce se podle požární odolnosti zařazují do této stupnice požární odolnosti 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.
3) Požární uzávěr otvoru je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích (dveře, vrata, poklopy, popř. uzávěry technických nebo technologických zařízení, např. uzávěry šachet, požární klapky).
Požární odolnost požárních uzávěrů je stanovena podle stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků. Požární uzávěry se v závislosti na dosaženém mezním stavu požární odolnosti zařazují do stupnice požární odolnosti 15, 30, 45, 60 a 90 minut. Požární uzávěry se třídí na uzávěry bránící šíření tepla (označení EI), omezující šíření tepla (označení EW) a kouřotěsné (označení SC).
Stanovení technických podmínek požárních uzávěrů, kouřotěsných uzávěrů a kouřotěsných požárních uzávěrů je dáno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kde je uveden i způsob označení uzávěrů pro snadnou identifikaci.
4) Třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

vytisknout  e-mailem