Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné chemické látky

Mimořádná událost s možností úniku radioaktivních látek do životního prostředí (radiační havárie)

Pojem radiační havárie vyjadřuje skutečnost, že v jaderné elektrárně došlo k současnému poškození více ochranných bariér. V této situaci lze předpokládat možnost úniku radioaktivních látek z jaderné elektrárny do životního prostředí, který vyžaduje provedení opatření na ochranu obyvatelstva.
Jakým způsobem a v jaké koncentraci se budou radioaktivní látky šířit mimo jadernou elektrárnu, je především ovlivněno:
 • vlastním průběhem mimořádné události;
 • počasím v okamžiku mimořádné události a v období těsně po ní.
 Zjednodušeně však můžeme říci, že koncentrace radioaktivních látek a tím i míra ohrožení obyvatelstva radioaktivními látkami klesá s rostoucí vzdáleností od zdroje a časem od ukončení úniku radioaktivních látek.
Zpět na úvod 

Kde hledat informace

a)       Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
           www.sujb.cz  
 
b)       informační centra elektráren
                    - Informační centrum JE Dukovany:
telefon: 561 105 519, 561 102 992
Hláska – automatický informační systém, telefon: 561 10 1234
e-mail: infocentrum.edu@cez.cz
www.cez.cz
Otevřeno je každý den včetně státních svátků po–ne od 9 do 16 hodin (s výjimkou prvního pondělí v měsíci). V období letních prázdnin je provozní doba prodloužena od 9 do 17.30 hodin
                    - Informační centrum JE Temelín:
telefon: 381 102 639
fax: 381 104 900
e-mail: infocentrum.ete@cez.cz
www.cez.cz
Otevřeno je každý den včetně státních svátků po–ne od 9 do 16 hodin (s výjimkou prvního pondělí v měsíci). V období letních prázdnin je provozní doba prodloužena od 9 do 17.30 hodin
c)       Příručka pro ochranu obyvatelstva při radiační havárii
          JE Dukovany: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/informacni-centrum/prirucka-pro-ochranu-obyvatelstva.html
 
          JE Temelín: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informacni-centrum/prirucka-pro-ochranu-obyvatelstva.html

 Zásady chování obyvatelstva při vzniku radiační havárie

 O vzniku havárie se občan může dozvědět:

 • prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha z akustické sirény,
 • z hlášení místních rozhlasů, nebo z informací rádií nebo televize,
 • z internetu (zejména stránky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz, stránky provozovatele jaderných elektráren v ČR www.cez.cz),
 • od sousedů, náhodných chodců přímo nebo zprostředkovaně (z druhé ruky).
Po vyhlášení mimořádné události v hromadných sdělovacích prostředcích jednejte uvážlivě a řiďte se pokyny orgánů krizového řízení a orgánů místní samosprávy, které obdržíte prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání, místních hlášení nebo jiných místně dostupných prostředků.

Neodkladná ochranná opatření

Ochrana obyvatelstva je v případě vzniku radiační havárie nejúčinněji zajišťována prostřednictvím následujících, tzv. neodkladných ochranných opatření:
 • ukrytí
 • jodová profylaxe
 • evakuace.
 Ochranná opatření ukrytí a jodová profylaxe jsou vyhlašována zpravidla na celém území zóny havarijního plánování současně. Ukrytí se plánuje na dobu nejvýše 2 dnů.
 
Příprava na evakuaci – je plánována a v rámci úvodního varování vyhlašována pouze pro vnitřní část zóny havarijního plánování o poloměru 5 km. Skutečný rozsah evakuace z částí zóny havarijního plánování závisí na rozhodnutí krizového štábu kraje vydaného na základě doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s přihlédnutím k aktuálním meteorologickým a dalším souvisejícím podmínkám.

Ukrytí

DOMA
Jestliže se v době vyhlášení ukrytí nacházíte doma, dodržujte následující opatření:
 • Zachovejte klid.
 • Shromážděte všechny přítomné ve vhodné místnosti (nejlépe středové, suterénní nebo sklepní s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů) s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání. Přístup k pokynům sdělovaným prostřednictvím televizních nebo rozhlasových kanálů nesmí být omezen, protože je stejně důležitý jako ochranné opatření ukrytí.
 • Zapněte televizi nebo rozhlas na určených kanálech, na kterých vám budou sdělovány pokyny pro vaši další činnost. Tam, kde máte v obcích místní rozhlas nebo kabelovou televizi, sledujte pokyny, které bude jejich prostřednictvím vydávat obecní nebo městský úřad.
 • Vypněte ventilační a klimatizační zařízení a uzavřete větrací otvory (v koupelnách, na WC, ve spižírnách apod.).
 • Uhaste (vypněte) všechna zařízení na spalování paliv.
 • Uzavřete hospodářská a domácí zvířata s dostatkem vody a krmiva.
 • Zavřete okna a dveře a pokud možno je utěsněte.
 • Telefon použijte jenom v nejnutnějších případech (Zdravotní záchranná služba – tel.: 155, Hasičský záchranný sbor – tel.: 150, Policie ČR – tel.: 158, Tísňová linka – tel.: 112).
 • Neopouštějte zvolený úkryt, pokud prostřednictvím televize nebo rozhlasu nebo místních sdělovacích prostředků od orgánů krizového řízení nedostanete pokyny pro jinou činnost.
NA PRACOVIŠTI A VŠUDE JINDE MIMO DOMOV
Postupujte podle pokynů svých nadřízených nebo podle havarijních plánů, pokud je má vaše pracoviště zpracováno. Ve zdravotnických, sociálních, kulturních, dopravních a jiných zařízeních dodržujte pokyny jejich personálu.
V případě, že vás vyhlášení varovného signálu zastihne na volném prostranství, je nejvhodnější se neprodleně odebrat do nejbližší budovy alespoň k provizornímu ukrytí.
PÉČE O VAŠE RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
V případě, že vaše děti jsou doma bez dozoru, snažte se k nim co nejrychleji dopravit, případně o tom informujte integrovaný záchranný systém. Pokud se nacházejí v předškolních zařízeních nebo ve školách, nepokoušejte se je za každou cenu vyzvednout nebo s nimi nějakým způsobem navázat kontakt. Zbytečný pohyb na volném prostranství může být pro vaše děti i pro vás nezdravý. V předškolních zařízeních a ve školách bude o děti postaráno. Každé z těchto zařízení má vypracován podrobný postup činnosti k zabezpečení potřebné ochrany vašich dětí v případě vzniku radiační havárie. Mají k dispozici i tablety jodové profylaxe.
PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Vzpomeňte si, zda ve vaší blízkosti nežijí lidé, kteří pro stáří, nemoc, upoutání na lůžko, omezené zrakové anebo sluchové schopnosti a podobně, mohli vyhlášení signálu přeslechnout nebo v důsledku svých omezených možností na ně nedokážou patřičně reagovat. Upozorněte je na vzniklou situaci a pomozte jim provést vyhlášená ochranná opatření popřípadě kontaktujte krizový štáb obce nebo starostu. Obdobným způsobem se postarejte o děti bez dozoru.
JAK SE CHOVAT PŘI NEZBYTNÉM OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU
Pokud musíte z jakéhokoli důvodu opustit byt nebo budovu, v níž se ukrýváte, doporučujeme:
 • omezit dobu opuštění úkrytu na co nejkratší nezbytný čas.
 • chránit si dýchací cesty a oči ochrannou rouškou, případně použít k ochraně dýchacích cest např. navlhčený kapesník, ručník, přeloženou gázu, toaletní papír apod.
 • chránit povrch těla, pokud je to možné, omyvatelnými prostředky:
 • pokrývkou hlavy, která kryje temeno hlavy, čelo, uši a krk;
 • pláštěm do deště nejlépe s kapucí;
 • gumovými holínkami nebo návleky na obuv ze sáčků z umělé hmoty, uvázanými nad kotníky;
 • rukavicemi, popř. návleky ze sáčků z umělé hmoty, zavázanými minimálně nad zápěstím.
 • po návratu do budovy provézt individuální dekontaminaci:
 • za dveřmi domu (na chodbě před vchodem do bytu) odložte použité ochranné prostředky a svrchní použité oblečení. Tyto věci vložte do připraveného plastového pytle, který těsně uzavřete;
 • podle možností se osprchujte nebo omyjte mýdlovou vodou, přičemž největší pozornost věnujte umytí rukou, obličeje, vlasů a vousů. Ústa, nos a oči si vypláchněte (borovou vodou, Opthalem nebo alespoň obyčejnou vodou);
 • oblečte si čisté prádlo a šatstvo.
STRAVOVÁNÍ V OBDOBÍ UKRYTÍ
Konzumujte pouze chráněné potraviny (uzavřené v obalech, v lahvích, uložené v ledničkách, konzervy a podobně). Zásadně nepožívejte potraviny, zejména zeleninu a ovoce, které se nacházely po vyhlášení radiační havárie mimo úkryt, ve volné přírodě nebo v nechráněném prostoru. Vodu z vodovodního řadu můžete používat bez obav. Bude kontrolována a v případě kontaminace bude její přítok včas uzavřen. Vodu z krytých studní můžete v případě nutnosti použít. Nepřipravujte si náhradní zásoby nekryté vody.
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Hospodářským zvířatům zabraňte, pokud možno, v požívání nechráněného krmiva, zejména zelené píce a vody z povrchových zdrojů. Zvířata je potřeba uzavřít a dát jim zásobu vody a krmiva na 2–3 dny. Další zásobní krmivo a vodu zabezpečte před kontaminací překrytím plachtou nebo fólií z umělé hmoty.

Jodová profylaxe

Jednou z látek unikajících při radiační havárii jaderných zařízení je radioaktivní jod. Jod má tendenci shromažďovat se ve štítné žláze člověka. Aby se předešlo hromadění radioaktivního jodu a následnému poškození zdraví, užívají se tablety s jodem neradioaktivním ve formě jodidu draselného (KI), který nasytí štítnou žlázu a zabrání ukládání jodu radioaktivního.
Požití jodových tablet se provádí jednorázově po výzvě v hromadných sdělovacích prostředcích nebo po výzvě orgánů krizového řízení.
 
DÁVKOVÁNÍ
Předepsané dávkování je uvedeno v následující tabulce a současně je v přiloženém návodu k tabletám.
 
Novorozenci do 1 měsíce
Kojenci a děti do 3 let
Děti od 3 do 12 let
Osoby starší 12 let
¼ tablety
16 mg KI
½ tablety
32 mg KI
1 tableta
65 mg KI
2 tablety
130 mg KI
Tablety jodidu draselného je třeba užít neprodleně po vyhlášení doporučení pro jejich požití. Zpoždění v požití má za následek snížení ochranných účinků. Jodid draselný nemá běžně vedlejší účinky. Jodová profylaxe požitím tablet jodidu draselného se proto provádí u všech osob, včetně dětí, těhotných a kojících matek, vyjma těch, které jsou vůči podávanému preparátu citlivé. Osoby s prokázanou přecitlivělostí na jodové preparáty či s poruchou štítné žlázy (zejména po 40. - 45. roce věku) by se měly už nyní poradit při nejbližší návštěvě lékaře, jak postupovat v případě vyhlášení jodové profylaxe.
Pokud z nějakých důvodů nemáte tablety k dispozici v budově, ve které se v daném okamžiku nacházíte, nevycházejte pro ně ven.
Ukrytí představuje z hlediska vaší ochrany důležitější opatření.
 
Upozornění k jodové profylaxi:
 • Nepoužívejte tablety jodidu draselného zbytečně nebo ve větším množství, než je stanoveno. Svému zdraví tím nijak neprospějete. Bude-Ii to situace vyžadovat, budete prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo orgány krizového řízení vyzváni k požití další dávky v průběhu 24–48 hodin, popřípadě vám budou dodány dávky jodidu draselného na další dny.
 • U novorozenců (do 1 měsíce) se další dávky jodidu draselného nepodávají, u těhotných žen a kojících matek se podávají nejvýše 2 dávky.
 • V domácnosti uchovávejte tablety na chladném tmavém místě nepřístupném pro malé děti.
Zpět na úvod

Evakuace

Evakuace obyvatelstva je mezním, ale současně nejúčinnějším opatřením k zajištění jeho ochrany. K jejímu provedení jsou připraveny příslušnými orgány krizového řízení kraje evakuační plány, podle nichž jsou lidé evakuováni do předem stanovených míst náhradního ubytování (příjmových míst). Evakuační trasy jsou voleny tak, aby doprava po komunikaci byla plynulá a nedocházelo ke komplikacím. Evakuaci vyhlašují orgány krizového řízení na základě doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vycházejícího z analýzy výsledků monitorování radiační situace. Pokyny k přípravě a zahájení evakuace budou vysílány rozhlasem, televizí a místními sdělovacími prostředky nebo jinými náhradními prostředky.
PŘÍPRAVA K EVAKUACI
Je vhodné mít předem připravený seznam věcí, které budete v případě evakuace brát s sebou. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat zejména:
 • osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny, včetně dokladů rodinných příslušníků);
 • léky a zdravotnické pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky), brýle ke čtení;
 • cennosti (peníze, šperky, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební a sporožirové karty);
 • sezónní oblečení (náhradní oděv, obuv, prádlo, pláštěnku);
 • přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb;
 • spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko;
 • jídelní nádobí, potřeby pro šití, kapesní nůž, otvírák na konzervy;
 • základní potraviny na 2–3 dny včetně nápojů;
 • kapesní svítilnu a náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky.
 • Dále se doporučuje zařízení s přenosným rozhlasovým přijímačem, mobilní telefon s nabíječkou, psací potřeby a dopisní obálky se známkami, píšťalka, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka), potřeby pro kojence.
VÝZVA K EVAKUACI
Jste-li vyzváni k evakuaci, řiďte se následujícími pokyny:
 • Nepřistupujte k evakuaci, pokud vás k tomu nevyzvaly orgány krizového řízení, zbytečně byste tím komplikovali situaci, provádění ochranných opatření, a zejména ohrozili své zdraví.
 • Řiďte se pokyny pracovníků místní samosprávy dotčeného území a složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR a městské policie).
 • Vzpomeňte si, zda ve vašem bezprostředním sousedství nežijí lidé, kteří by v důsledku stáří, upoutání na lůžko, zhoršeného sluchu či zdravotního stavu mohli přeslechnout výzvu k evakuaci. Pomozte těmto lidem, pokud to potřebují.
 • Obdobně se postarejte o děti bez dozoru.
EVAKUACE POSTIŽENÝCH OBČANŮ
Pokud jste zdravotně postiženi nebo fyzicky omezeni a nemůžete provést všechna opatření spojená s vaší evakuací, požádejte o pomoc starostu obce, v případě nutnosti požádejte telefonicky o pomoc na čísle 112, 150, 155 nebo 158.
Nehledě na tato uvedená opatření, budete-li při vyhlášení evakuace potřebovat pomoc, vyvěste z okna nebo uvažte na kliku vstupních dveří do domu dostatečně velký kus bílé tkaniny, například prostěradlo.
ZABEZPEČENÍ VAŠICH OBYDLÍ PŘED EVAKUACÍ
Před odchodem ze svého bytu proveďte následující opatření:
 • Vypněte a odpojte všechny elektrické spotřebiče s výjimkou ledničky a mrazáku. Pozor – hlavní elektrický jistič nevypínejte!
 • Uložte potraviny, které podléhají zkáze, do ledniček a mrazáků nebo je vyhoďte.
 • Uhaste (vypněte) všechna zařízení pracující na principu spalování.
 • Uzavřete hlavní uzávěry vody a plynu, uzavřete komínové klapky.
 • Odpojte anténní svody od přijímačů.
 • Zkontrolujte uzavření oken a zamkněte dveře.
Pokud máte hospodářská nebo domácí zvířata:
 • Uzavřete je ve chlévech, kotcích či místnosti.
 • Dejte jim zásobu krmiva a vody cca na 2–3 dny.
 • Zabezpečte vstupy do prostor, v nichž jsou zvířata, tak aby zůstala přístupná.
Během vaší nepřítomnosti ochrání váš majetek Policie ČR a příslušníci Armády ČR. Nepovolaným osobám je pobyt v evakuovaném prostoru zakázán.
EVAKUACE VLASTNÍMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY (SAMOEVAKUACE)
Je možným ochranným opatřením jen ve výjimečných případech. Je prováděna na výzvu ve sdělovacích prostředcích, společně s konkrétními pokyny.
Po vydání pokynu k provedení evakuace můžete k opuštění ohroženého prostoru použít i vlastního soukromého vozidla podle dále uvedených zásad. Nikdy však neprovádějte samoevakuaci v období vyhlášení ukrytí. Může dojít ke kontaminaci vás a vašeho vozidla i osádky vozidla.
Při použití vlastního vozidla se doporučuje, aby vozidlo splňovalo následující kritéria:
 • Je garážováno nebo zaparkováno v blízkosti místa vašeho ukrytí.
 • Je v dobrém technickém stavu.
 • V nádrži má dostatečnou zásobu pohonných hmot na předpokládanou trasu jízdy.
Při použití vlastního vozidla vám doporučujeme:
 • Znát určenou trasu do místa náhradního ubytování.
 • Pokud máte ve vozidle autorádio, sledujte vysílání.
 • Pokud již došlo k úniku radioaktivních látek a pokud budete nastupovat do vozidla zaparkovaného mimo vaše obydlí, chraňte si dýchací cesty a povrch těla prostředky uvedenými v části „Jak se chovat při nezbytném opuštění úkrytu“. Před nasednutím do auta odložte prostředky ochrany povrchu těla do igelitového pytle (sáčku), který odložíte jako kontaminovaný materiál podle pokynů orgánů krizového řízení. Prostředky na ochranu dýchacích cest neodkládejte, pokud k tomu nebudete vyzváni. Obdobně ochraňte své domácí mazlíčky.
 • Pokud je evakuace prováděna přes kontaminované území, mějte při jízdě zavřená okna, nevětrejte, nepoužívejte klimatizační ani topné zařízení vozidla. Pokud budete vyzváni k průjezdu místem dekontaminace osob a techniky, této výzvy uposlechněte a dekontaminaci zde proveďte. Při neprovedení můžete ohrozit nejen sebe a osádku vozidla, ale i ostatní obyvatelstvo, rozšířením kontaminace mimo zasažené území.
 • Je ve vašem vlastním zájmu, abyste dodrželi stanovenou trasu evakuace.
Můžete-li si zabezpečit vlastní ubytování, využijte je. V každém případě vás žádáme: informujte o svém příjezdu obecní úřad v místě svého náhradního ubytování, popřípadě krizový štáb kraje.
 
EVAKUACE PŘISTAVENÝMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY
K provedení hromadné evakuace budou do jednotlivých obcí přistaveny autobusy, které vás dopraví do určených příjmových míst. S konkrétními místy přistavení vás seznámí obecní (městské) úřady. Jsou volena tak, aby váš pobyt na volném prostoru po opuštění úkrytu a při přemístění k autobusu byl co nejkratší, a budou viditelně označena.
Způsob nasedání do autobusu bude upřesněn místně dostupnými sdělovacími prostředky.
Po výzvě k nasednutí dodržujte tyto zásady:
 • Pokud již došlo k úniku radioaktivních látek, použijte k přesunu do evakuačního autobusu doporučených ochranných prostředků, které jsou uvedeny v části „Jak se chovat při nezbytném opuštění úkrytu“.
 • Pokud s sebou berete domácí mazlíčky, je-li to možné, umístěte je do schránky, kterou přikryjete a přenesete. Není-li to možné, snažte se je buď přenést, nebo zajistit ochranu jejich tlapek.
 • Vezměte evakuační zavazadla.
 • Uzamkněte byt nebo dům.
 • Odeberte se nejkratší cestou k přistavenému autobusu.
 • Před vstupem do autobusu odložte prostředky na ochranu povrchu těla do plastového pytle před autobusem. Prostředky na ochranu dýchacích cest neodkládejte, pokud k tomu nebudete vyzváni.
 • Po celou dobu evakuace zachovávejte klid, chovejte se ukázněně a řiďte se důsledně pokyny orgánů krizového řízení.
 • Po dosažení cílového místa se osprchujte (omyjte vodou a mýdlem), převlečte se do náhradního oděvu a použitý oděv uložte do plastového pytle.
Nemusíte mít obavy, že zůstanete v ohroženém prostoru. Orgány místní samosprávy a další orgány a organizace dotčeného území budou kontrolovat, zda ohrožené území opustili všichni obyvatelé.
MÍSTA, KAM BUDETE EVAKUOVÁNI
Místa, kam budete evakuováni, pokud už vám nebyla oznámena, si můžete zjistit již nyní na svém obecním (městském) úřadu. V místě, kam budete evakuováni, pro vás bude připraveno ubytování, strava, lékařská pomoc. Následně bude zajišťováno i vaše další sociální zabezpečení.

Zásady používání telefonů

Telefonní linky by měly být vyhrazeny pro zabezpečení spojení zasahujících složek. V případě vyhlášení varovného signálu proto zbytečně nepoužívejte telefon. Mohlo by dojít k přetížení pevné i mobilní telefonní sítě a jejímu následnému výpadku, což by ztížilo spojení pro potřeby řízení zásahu. Použijte telefon pouze v nutných případech hlášení událostí Policii ČR – tel.: 158, Hasičskému záchrannému sboru – tel.: 150, Zdravotnické záchranné službě – tel.: 155, Tísňové lince – tel.: 112.
Všechny důležité informace obdržíte prostřednictvím rozhlasových nebo televizních relací.
 Zpět na úvod

Informace byly čerpány od ČEZ - JEDU a JETE.

V Praze dne 15. 4. 2013

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: veronika.najmanova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem