Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné chemické látky

 Vlastnosti chemických látek

 Kemlerův kód a UN-kód

Amoniak (čpavek) NH3

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -78 °C
 • Bod varu: 33 °C
 • Hutnota par: 0,6
 • Tenze par: 800 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 17,04
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvá kapalina nebo plyn se štiplavým dráždivým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Málo hořlavá látka. Nebezpečí vznícení za vyšších teplot. Při  uvolnění plynu  se tvoří  velké množství  studené mlhy  a leptavé výbušné  směsi. Mlha  je těžší  než vzduch.  Vznícení působením vysoké teploty a silného zdroje energie. Při kontaktu s kyselinami vzniká velmi prudká neutralizační reakce.
 
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži. Způsobuje dráždivý kašel a dušnost, křeče při dýchání mohou vést až k udušení. Kapalný vyvolává silné omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt.
První pomoc zasažené osobě
Přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, doporučuje se inhalace 1%ního roztoku kyseliny octové nebo citronové. Potřísněný oděv sejmout a postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem. Omrzlá místa na těle netřít, zasažené oči důkladně promývat vodou asi 10-15 min směrem od nosu při násilném otevření víček, postiženého transportovat vleže ve stabilizované poloze. Postiženého nenechat prochladnout. Přivolat lékařskou pomoc.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Mrazírny, zimní stadiony, potravinářský průmysl, výroba hnojiv
 amoniak.JPG

Chlor Cl2

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání:   -101°C
 • Bod varu: -34 °C       
 • Hutnota par: 2,4
 • Tenze par: 640 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 70,90  
Vybrané chemické vlastnosti
Žlutozelený plyn těžší něž vzduch s ostrým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Plyn je nedýchatelný a jedovatý, silně dráždí ke kašli již v malém množství. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně. Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Při uvolňování plynu se tvoří velké množství studené mlhy a jedovaté směsi. Chlor je velmi reaktivní, slučuje se s velkým množstvím prvků. Reaguje při kontaktu s mnoha anorganickými a organickými látkami, zpravidla za uvolnění tepla. Kovy korodují více s vlhkým chlorem než se suchým. Chlor se snadno slučuje též s nekovy, zvláště s fosforem. Některé hořlavé látky tvoří s chlorem výbušné směsi, např. vodík.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Riziko plicního edému. Edém plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s tekutinou mohou vznikat omrzliny. Zasažení se projevuje pálením a bolestí očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. Silně dráždí ke kašli, může docházet až k záchvatům dušení. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí smrtelně.
První pomoc zasažené osobě
První pomoc spočívá v okamžitém přerušení expozice přenesením postižené osoby na čerstvý vzduch. Je nutné zabezpečit tělesný a duševní klid (postižený nesmí chodit!!!). Uložit postiženého do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu. Při bezvědomí provést umělé dýchání a inhalaci kyslíku, doporučuje se inhalace 1-2%ního roztoku hydrogenuhličitanu sodného (soda). Sejmout potřísněný oděv, postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči promývat vodou 10-15 minut směrem od nosu při násilném rozevření víček. Přivolat lékařskou pomoc.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroby chloru – chlorová chemie, vodárny, nemocnice, plavecké stadiony, aj.
 chlor.JPG

Chlorovodík HCl

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -114°C
 • Bod varu: -85°C
 • Hutnota par: 1,30
 • Tenze par: 4300 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 36,46
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvý plyn s dusivým zápachem. Látka je dokonale rozpustná ve vodě, za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vznik žíravých směsí. Krátkodobé působení par koncentrace 0,15-0,2% po dobu několika minut působí smrtelně.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Plyn dráždí silně oči a dýchací cesty, způsobuje poškození rohovky, otoky hrtanu a plic, krvácení z nosu. Vdechnutí plynu ve vysokých koncentracích vyvolává poleptání sliznic v nose a v hrtanu i křeč hrtanu a vede ke smrti. Kontakt s kapalinou a působení plynu ve vysokých koncentracích vede k poleptání očí a kůže. Pálení a bolest očí, sliznice nosu a hrtanu i kůže. Kašel a záchvaty dušení, bezvědomí, smrt. Při krátkodobém působení 0,15-0,2% po dobu několika minut působí smrtelně, koncentrace 0,005% je po dobu 30 minut snesitelná.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí otevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Při poleptání nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži nejméně 15 minut vodou, mýdlovou vodou, slabým roztokem sody nebo alkalickou minerálkou. Přikrýt zasažené místo čistou látkou a zajistit lékařské ošetření. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci, která je často bez symptomů až 2 dny!
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Anorganická chemie, energetika, hutnický, textilní, farmaceutický a chemický průmysl. výroba organických barvidel a plastů.
 chlorovodik.JPG

Oxid siřičitý SO2

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -75°C
 • Bod varu: -10°C
 • Hutnota par: 2,26
 • Tenze par: 240 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 64,06
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Nehořlavá látka. Při uvolnění plynu tvorba mlhy těžší než vzduch a za vzniku leptavé jedovaté směsi, vytváří se žíravá kyselina siřičitá. Látka je rozpustná ve vodě v množství 112,7 g/l při 20 °C. Při úniku do kanalizace nebo do odpadních vod vznikají nad hladinou silně dráždivé páry.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Oxid siřičitý dráždí extrémně oči, dýchací cesty i plíce s následným edémem plic, nadýchání může vést k poškození hlasivek, ke vzniku dráždivého kašle dušnosti, bezvědomí až smrti. Kontakt s kapalinou vede k omrzlinám kůže a k těžkému poškození očí. Při zasažení se projevuje pálení očí a dýchacích cest. Silný dráždivý kašel a dušnost, bezvědomí, smrt. Při koncentracích > 0,04% je životu nebezpečné vdechování po několika minutách.
První pomoc zasažené osobě
Vynést postiženého na čerstvý vzduch, pohodlně uložit, uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dýchání zahájit umělé dýchání, příp. inhalaci kyslíku. Potřísněné části oděvu odstranit. Postižená místa na těle důkladně opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažení oči promývat asi 10-15 minut vodou (od nosu s násilným rozevřením víček). Zraněného nenechat prochladnout. Omrzliny netřít, ale přikrýt sterilním obvazem. Při poskytování první pomoci vdechovaný zamořený vzduch filtrovat přes mokrý kapesník nebo použít ochrannou masku.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba kyseliny sírové, papíru a celulózy sulfitovým způsobem, potravinářské výroby a konzervárny, textilní průmysl. U nás spalování paliv s obsahem síry představovalo do poloviny 90. let velký ekologický problém.
 oxid siřičity.JPG

Sulfan (sirovodík) H2S

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -86°C
 • Bod varu: -60°C
 • Hutnota par: 1,19
 • Tenze par: 1770 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 34,08
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem po zkažených vejcích. Pozor! Ve velmi vysokých nebezpečných koncentracích může být bez zápachu! Velmi nebezpečná látka. Sirovodík je téměř tak jedovatý jako kyanovodík! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Tvorba chladné mlhy těžší než vzduch a jedovatých výbušných směsí. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Hořením vzniká velmi jedovatý oxid siřičitý. Látka sama je za normální teploty nereaktivní.
Příznaky zasažení lidského organismu a následky
Sirovodík silně dráždí sliznice, zejména pak dýchací cesty, celkové účinky jsou pravděpodobně způsobeny blokádou činnosti enzymů. V menších koncentracích dráždí oční spojivky a rohovku, objevuje se kašel, bolesti hlavy. Při inhalaci vysokých koncentrací dochází velmi rychle k bezvědomí až smrti obrnou dýchacího centra. Často dochází k otoku plic a poruchám srdeční činnosti.
První pomoc zasažené osobě
Vynést postiženého na čerstvý vzduch, pohodlně uložit, uvolnit těsné části oděvu. V případě zástavy dechu je nutno provést umělé dýchání, případně inhalaci kyslíku Omrzlá místa (vlivem styku s kapalinou nebo chladným plynem) hojně omýt studenou vodou. Zraněného nenechat prochladnout. Transport zraněného jen vleže, při dušnosti povoleno v polosedě. Při vdechnutí plynu vždy zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba a doprava: sirouhlíku, viskózového hedvábí, celofánu, léčiv. Je obsažen v zemním plynu a bioplynu od 1 ppm až 45%! Vzniká při hnilobných procesech na skládkách, v kanálech apod.
 sulfan.JPG

Oxid uhelnatý CO

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -205°C
 • Bod varu: -191°C
 • Hutnota par: 0,967
 • Relativní molekulová hmotnost: 28,01
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Tvoří jedovaté výbušné směsi lehčí než vzduch. Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho  následky
Oxid uhelnatý se snadno váže na krevní barvivo a omezuje příjem kyslíku tvorbou karboxyhemoglobinu, což má za následek dušení.. Vazba krevní barvivo-oxid uhelnatý je vratná, a je-li přiotrávená osoba vynesena ze zamořeného prostředí, začne kyslík okamžitě oxid uhelnatý vytěsňovat. Průvodními znaky otravy jsou bolest hlavy, pocit tlaku na prsou, nevolnost, bolesti břicha, hučení v uších, mžitky před očima a výrazný neklid postiženého. Objevuje se jahodové zbarvení kůže, zvláště kolem rtů a v okolí nehtů. Otravy oxidem uhelnatým o koncentraci 1%objemové vedou ke smrti během několika minut.
První pomoc zasažené osobě
Co nejrychleji odsunout kontaminovanou osobu z ohroženého prostoru. Postiženého pohodlně uložit, uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání po provedení kontroly průchodnosti dýchacích cest s následnou inhalací kyslíku, nenechat postiženého prochladnout. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze. V případě křečí podat diazepam. Co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Nedokonalé hoření, petrochemie, železárny, plynárny, koksárny, tunely.
 oxid uhelnaty.JPG

Oxid uhličitý CO2

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -57 °C (520 kPa)
 • Bod varu: -79°C
 • Hutnota par: 1,52
 • Tenze par: 5760 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 44,01
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvý plyn bez zápachu, bezbarvá kapalina, sněhobílá látka - podle tlaku a teploty. Nebezpečná látka! Dýchací přístroj a ochranný oblek nutný! Kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu za tvorby  velkého množství studené mlhy, která je těžší než vzduch. Suchý led se vypařuje pomalu, přičemž se tvoří rovněž viditelná studená mlha.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Koncentrace v ovzduší okolo 10%obj. (tj. koncentrace CO2, při které zhasíná plamen svíčky) vyvolává příznaky intoxikace spojené s pocity dušnosti, prohloubeným dýcháním, bolestí hlavy, nevolností a později bezvědomím. Při vysokých koncentracích může nastat smrt během několika minut. V těžkých případech intoxikace těmito látkami může dojít k závažnému poškození mozku.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého přenést na čerstvý vzduch, pohodlně uložit. Uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, příp. zavést kyslík. Podchlazené (omrzlé) části těla omývat studenou vodou. Zraněného nenechat prochladnout. Přivolat lékaře. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a transportovat ve stabilizované poloze.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Hoření, spalování, uzavřené prostory, přeplněné nevětrané prostory, psí jeskyně.
 oxid uhličity.JPG

Formaldehyd HCHO

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: < -15°C 
 • Bod varu: 99°C
 • Hutnota par: 1,03
 • Tenze par: 0,17 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 30,03
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvá kapalina se štiplavým silně dráždivým zápachem. Ve vodě rozpustný za vzniku roztoku stejného štiplavého zápachu. Nebezpečná látka! Dýchací přístroj a ochranný oblek nutný! Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné. Mimořádně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách! Za normální teploty nereaktivní.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Páry silně dráždí oči a cesty dýchací (bronchopneumonie, edém hrtanu). Po styku s tekutinou ztužení a poleptání kůže i poleptání očí. Po požití vnitřní těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí. Záchvaty kašle, silné slzení očí, silné podráždění sliznice nosní a hltanu. Krátkodobé působení: značně ztížené dýchání při 0,001-0,002%. Působení koncentrace par 0,065% po několik málo minut je smrtelné.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého uložit do klidové polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí ihned rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Ihned přivolat očního lékaře! Při poleptání nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži. Zabránit infekci! Pozor na šok.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba organických látek, konzervárenský a potravinářský průmysl.
 formaldehyd.JPG

Fosgen COCl2

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -118°C
 • Bod varu: 8°C
 • Hutnota: 3,42
 • Tenze par: 157 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 98,91
Vybrané chemické vlastnosti
Velmi jedovatý plyn charakteristického zápachu po tlejícím listí. Mimořádně nebezpečná látka! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou.  Uvolněná  kapalina přechází  rychle do plynného stavu. Při uvolňování plynu tvorba studené mlhy těžší než vzduch a jedovatých leptavých směsí. Ve vodě se rozpouští nepatrně, rychle se odpařuje. Plyn je těžší než vzduch a tvoří nad vodní hladinou jedovatou leptavou směs.  Při úniku látky do kanalizace nebo do odpadních vod vzniká nebezpečí otravy. Zdraví může být ohroženo již před zpozorováním zápachu! Smrtelná koncentrace 0,5 mg/m3.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Působí především na hluboké partie respiračního systému a způsobuje toxický otok plic. Má rovněž dráždivý účinek. Při nižších koncentracích se dostavuje pocit škrabání v krku, dráždivý kašel, pak následuje období o délce tří až šesti hodin bez subjektivních příznaků; potom dušnost, kašel, slabost, bolest hlavy, nevolnost, pocit na zvracení až zvracení; při rozvinutém otoku plic těžká dušnost a vykašlávání zpěněných růžových hlenů, strach z udušení. Při velmi vysoké koncentraci dochází k okamžité smrti v důsledku reflexní zástavy dechu.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého přenést na čerství vzduch a uvolnit těsné části oděvu. Dodržovat absolutní klid. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, doporučuje se inhalace mlhy (voda nebo Vincentka po dobu 30 minut). Potřísněné části oděvu okamžitě sundat a odstranit, postižená místa na těle opláchnout vodou, zasažené oči promývat vodou po dobu 10-15 minut. Přivolat lékaře. Zraněného nenechat prochladnout. I kdyby se jevil bez obtíží, nenechat zasaženého odejít. Transport jen vleže, při dušnosti je povolen v polosedě.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba organických látek, chemický průmysl.
 fosgen.JPG

Kyanovodík HCN

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -13°C až 0°C podle koncentrace
 • Bod varu: 40°C-100°C podle koncentrace
 • Hutnota: 1
 • Tenze par: 0-50 kPa/20°C podle koncentrace
 • Relativní molekulová hmotnost: 27,03
Vybrané chemické vlastnosti
Kyanovodík plyn je bezbarvý se zápachem po hořkých mandlích. Kyselina kyanovodíková (roztok HCN ve vodě) je bezbarvá kapalina se zápachem po hořkých mandlích. Kyanovodík je mimořádně nebezpečná látka! Je nutno zabránit jakémukoli styku s parami i kapalinou! Reaguje se zásadami jako jsou louhy, aminy, prudce reaguje s hydroxidem amonným, hydroxidem vápenatým, sodou, amoniakem a dalšími zásadami. Reakce s kyselinami může mít explozivní průběh. Páry jsou velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří výbušné směsi. Vzplanutí může nastat působením horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně. Při zahřátí látky možnost polymerace s nebezpečím exploze. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu a vzniku velmi jedovatých směsí s vodou a se vzduchem.
Příznaky zasažení lidského organismu a jeho následky
Velmi toxická látka, která přerušuje přívod kyslíku a oxidační procesy v buňkách. Při inhalaci velkých koncentrací kyanovodíku nastává smrt okamžitě. Průvodními znaky otravy jsou bolest hlavy, pocit tíže v dolních končetinách, svírání na prsou, bezvědomí. Intoxikace se projevuje pálením v ústech, žaludku, zvracením, následuje těžká dušnost a rychlé bezvědomí. U otravy kyanovodíkem je nápadná rychlost příznaků, dech a zvratky zapáchají po hořkých mandlích.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého přenést okamžitě na čerstvý vzduch, uložit do klidové polohy, uvolnit těsné části oděvu. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné části oděvu, zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček. Transportovat vleže ve stabilizované poloze. Při první pomoci používat ochranné prostředky, přivolat lékařskou pomoc.
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba organických látek, některé chemické provozy, při aplikaci jako insekticid.
 kyanovodik.JPG

Sirouhlík CS2

Základní fyzikální vlastnosti
 • Bod tání: -112°C
 • Bod varu: 46°C  
 • Hutnota par: 2,64
 • Tenze par: 40 kPa/20°C
 • Relativní molekulová hmotnost: 76,13
Vybrané chemické vlastnosti
Bezbarvá nebo nažloutlá kapalina. Čistá látka téměř bez zápachu, technická se zápachem po zkažených vejcíh.  Velmi nebezpečná látka! Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Silně hořlavá látka! Nebezpečí vznícení za normální teploty! Látka sama je za normální teploty nereaktivní. Páry velmi snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi, těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně. Pozor na jiskru elektrostatického náboje. Látka změkčuje pryž a mnohé plasty. Lehce leptá kovy, pokud není chemicky čistá. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vzniká nebezpečí výbuchu.
Příznaky zasažení lidského organismu a následky
Páry působí narkoticky. Po přežití akutní otravy mohou po nějakou dobu přetrvávat  poruchy centrálního nervového systému (např. poruchy vidění). Po styku s tekutinou poleptání očí, po delším působení i kůže, poleptání vypadá jako spáleniny druhého stupně. Možné vstřebávání i kůží. Při zahřívání až k rozkladu např. působením požáru v okolí se uvolňují toxické páry, jejichž účinek se může projevit opožděně.  Při krátkodobém působení koncentrace 0,11% po dobu 30 min působí bezvědomí, koncentrace 0,4% po 60 min vede ke smrti.
První pomoc zasažené osobě
Postiženého přenést okamžitě na čerstvý vzduch, uložit do klidové polohy, uvolnit těsné části oděvu. Potřísněné části oděvu okamžitě sundat a odstranit. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po expozici. Při zdravotních potížích a i v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání. Při styku s kůží zasažené místo ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při zasažení očí oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Neprodleně vyžádat pomoc očního lékaře!
Možnosti výskytu nebezpečné chemické látky
Výroba viskózy, celofánu, kaučuku atd.
 sirouhlik.JPG

 V Praze dne 17. 1. 2012

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem