HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí (priority), z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění minimalizace následků mimořádné události.

Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:

 •  děti do 15 let
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené
 • doprovod výše uvedených osob

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na :

 • evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci jedné nebo malého počtu budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů,
 • evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva části, či celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru.

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na :

 • evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova, pracoviště apod., 
 • evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý (více než 24 hodinový) pobyt mimo evakuované objekty, případně sídelní celky.

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na :

 • samovolnou evakuaci, kdy obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení 
 • řízenou evakuaci, kdy evakuaci řídí odpovědné orgány

Z hlediska varianty řešení se evakuace dělí na :

 • evakuaci přímou prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob (prováděnou zejména při živelních pohromách) 
 • evakuaci s ukrytím prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního nebezpečí (prováděnou zejména při úniku nebezpečných škodlivin)

V Ústeckém kraji se evakuační opatření týkají:

mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • při povodních v důsledku rychlého tání sněhu nebo přívalových dešťů, jedná se o tzv. přirozenou povodeň, kdy vodní tok opustí vlivem přírodních sil své přirozené koryto 
 • z území ohroženého havárií vodohospodářského díla vyšší kategorie podle zvláštního předpisu (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon), kdy na vodním díle dojde k narušení hráze, protržení nebo přelivu hráze. Jedná se o tzv. zvláštní povodeň.
 • ze zón havarijního plánování nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) - (týká se objektů Spolchemie a.s., Unipetrol RPA a.s. Litvínov, Lovochemie a.s. Lovosice, Czech Aerosol a.s. Velvěty, ČEPRO a.s. Hněvice) popř. jiných objektů, ve kterých může dojít v důsledku porušení technologického procesu k výronu nebezpečné škodliviny nebo při úniku z dopravních prostředků při silniční či železniční přepravě těchto látek
 • zjištění nebezpečí sesuvu půdy a skalních masívů 
 • popř. při jiných nepředvídaných mimořádných událostech

O způsobu provedení evakuace se obyvatelé dozvědí z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?

 • uhaste otevřený oheň v topidlech, 
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), 
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt, 
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách, 
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou, 
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:

 •  Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. 
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. 
 • Mobilní telefon s adaptérem
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu. 
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. 
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

vytisknout  e-mailem