HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvláštní způsob tísňové komunikace

 • Tísňová komunikace
 • Evidence osob se specifickými potřebami

Tísňová komunikace

Tísňová komunikace

Složky integrovaného záchranného systému plní zákonnou povinnost (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2022, která zahrnuje příjem tísňové komunikace formou volání a zasílání zpráv SMS.

Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno primárně pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi.

Tísňová komunikace formou hlasu nebo zasílání SMS zpráv slouží pouze pro oznámení událostí, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

Pokud je tento druh komunikace použit, je potřeba ve zprávě nebo volání sdělit minimálně:

 • stručný popis toho, co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • kdy se událost stala (nebo zda se právě děje) a
 • kolik osob potřebuje pomoc.
 • Ke zprávě doplňte také své jméno.

Složky IZS důrazně upozorňují, že pokud komunikace na tísňová čísla neoznamuje události uvedené výše, je tato komunikace chápána ve smyslu zákona o elektronických komunikacích jako zlomyslná, a to se všemi důsledky, které z tohoto vyplývají.

Důsledky zlomyslné komunikace mohou být:

 • znemožnění přístupu koncového zařízení k síti mobilního operátora,
 • sankce až do výše 200 000,- Kč,
 • naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Je nutné také zmínit, že podle technických standardů GSM sítí, není komunikace formou SMS tzv. garantovaná služba.

Složky IZS i nadále, pokud je to jen trochu možné, preferují hlasovou komunikaci, která je rychlejší a efektivnější.

Schéma tísňové komunikace pomocí SMS a hlasového hovoru

TSMS_schema.jpg

TCall_schema.jpg

Evidence osob se specifickými potřebami

MV-generální ředitelství HZS ČR je správcem informačního systému evidence osob se specifickými potřebami jako specializovaného informačního systému operačního řízení, který slouží k vedení seznamu osob (EPOS).

Pro zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, je nutné vyplnit Žádost o zařazení do seznamu osob (dále jen "Žádost") a dále Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen "Souhlas").

Seznam osob je Hasičským záchranným sborem veden podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.

Ke stažení:   Žádost a souhlas ve formátu PDF

Podání žádosti elektronickou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Opatřete Souhlas Vaším elektronickým podpisem
 • Zašlete dokumenty do datové schránky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Podání žádosti listinnou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Na pobočce pošty před pracovníkem pošty podepište Souhlas a podpis nechte ověřit
 • Zašlete dokumenty na adresu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Podání žádosti listinnou formou

 • Stáhněte a vyplňte Žádost a Souhlas
 • Zajděte buď na:
  • podatelnu krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nebo
  • podatelnu sídla územního odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 • Na podatelně vyplněný Souhlas opatřete vlastnoručním podpisem

Podání žádosti prostřednictvím jiné osoby

V případě podání Žádosti a Souhlasu prostřednictvím jiné osoby doporučujeme tyto dokumenty podat v listinné podobě. Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Kontaktní údaje

E-mail: epos@hzsmsk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Martin Adamec  >

vytisknout  e-mailem