Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákony a předpisy

Zákon o požární ochraně, Hasičském záchranném sboru České republiky, integrovaném záchranném systému, krizovém řízení a prevence závažných havárií. Nařízení vlády, vyhlášky, resortní směrnice a některé další předpisy týkající se Hasičského záchranného sboru České republiky.  

(stav k 1.1. 2016)
 
ODVĚTVÍ: Požární ochrana, integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování
 
A. Platné právní předpisy
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) č. 320/2015 Sb.
Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb.,
zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb.,
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb.,
zák. č. 344/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb. a zák. č. 320/2015 Sb.
č. 133/1985 Sb.
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 151/2010 Sb.,
zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 344/2013 Sb. a zák. č. 64/2014 Sb.
č. 239/2000 Sb.
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 153/2010 Sb., zák. č. 430/2010 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 333/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb. a zák. č. 320/2015 Sb
č. 240/2000 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)  č. 224/2015 Sb.
Zákon o kontrole (kontrolní řád) č. 255/2012 Sb.
Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády č. 168/1989 Sb., nař. vlády č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb. č. 34/1986 Sb.
Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nař. vlády č. 36/2003 Sb. a nař. vlády č. 431/2010 Sb č. 462/2000 Sb.
Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb. č. 463/2000 Sb.
Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. č. 172/2001 Sb.
Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků č. 352/2003 Sb.
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nař. vlády č. 315/2014 Sb. č. 432/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří č. 202/1999 Sb
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách č. 87/2000 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. č. 246/2001 Sb.
Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb. č. 247/2001 Sb.
Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb. č. 328/2001 Sb.
Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb.
Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhl. č. 323/2008 Sb., vyhl. č. 21/2010 Sb. a vyhl. č. 261/2013 Sb. č. 2/2006 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. č. 35/2007 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. č. 23/2008 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany č. 69/2014 Sb.
Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře č. 226/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru) č. 407/2015 Sb
 
B. Resortní směrnice (instrukce)

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j. PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preven-tivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí, ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. ČR čá. 7/2003

(publ.)
v částce 6/2003
V.v. ČR
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (publ.) pod č. 4
v částce 6/2011
V.v. ČR
Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-55649-19/PO-OKR-2013 ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (publ.) pod č. 3
v částce 5/2013
V.v. ČR
Pomůcka krizového řízení č. j. MV-55649-20/PO-OKR-2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (publ.)
v částce 5/2013
V.v. ČR
 
C. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 586/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 169/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 530/2005 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 531/2006 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 305/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 326/2009 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 428/2011 Sb., zák. č. 470/2011 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 399/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 204/2015 Sb. a zák. č. 377/2015 Sb.

č. 361/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, ve znění vyhl. č. 658/2004 Sb. č. 432/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění vyhl. č. 658/2004 Sb., vyhl. č. 97/2008 Sb., vyhl. č. 335/2010 Sb. a vyhl. č. 120/2013 Sb. č. 433/2004 Sb.
Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostních sborech, ve znění vyhl. č. 658/2004 Sb., vyhl. č. 468/2005 Sb., vyhl. č. 199/2008 Sb., vyhl. č. 335//2011 Sb. a vyhl. č. 474/2012 Sb. č. 487/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění nař. vlády č. 698/2004 Sb., nař. vlády č. 517/2005 Sb. a nař. vlády č. 218/2008 Sb. č. 506/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění nař. vlády č. 698/2004 Sb., nař. vlády č. 517/2005 Sb. a nař. vlády č. 126/2014 Sb. č. 507/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpeč-nostních sborů, ve znění nař. vlády č. 698/2004 Sb., nař. vlády č. 517/2005 Sb., nař. vlády č. 403/2008 Sb. a nař. vlády č. 89/2015 Sb. č. 508/2004 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhl. č. 407/2008 Sb., vyhl. č. 334/2011 Sb. a vyhl. č. 46/2012 Sb. č. 393/2006 Sb.
 
D. Některé vybrané platové předpisy

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nař. vlády č. 517/2005 Sb., nař. vlády č. 450/2008 Sb. a nař. vlády č. 460/2011 Sb. .

č. 104/2005 Sb

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., nař. vlády č. 130/2009 Sb., nař. vlády č. 133/2009 Sb., nař. vlády č. 201/2009 Sb., nař. vlády č. 381/2010 Sb., nař. vlády č. 44/2011 Sb., nař. vlády č. 448/2011 Sb., nař. vlády č. 224/2014 Sb., nař. vlády č. 303/2014 Sb. a nař. vlády č. 278/2015 Sb.

č. 564/2006 Sb.

Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nař. vlády č. 249/2007 Sb., nař. vlády č. 452/2009 Sb., nař. vlády č. 246/2012 Sb., nař. vlády č. 210/2013 Sb., nař. vlády č. 204/2014 Sb. a nař. vlády č. 233/2015 Sb.

č. 567/2006 Sb.
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě  č. 222/2010 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016  č. 286/2015 Sb.

Přehled připravilo právní oddělení MV-GŘ HZS ČR
Ing. Lubomír Pešek
oddělení právní
tel.: 950 819 774
e-mail: lubomir.pesek@grh.izscr.cz
 
 
Související odkazy:

vytisknout  e-mailem