HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní podmínky

Informace zveřejněné dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 
 
I.
Identifikační údaje
 
Název organizace: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
IČ: 70885869
DIČ: CZ70885869 – osoba identifikovaná
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
ID datové schránky: 48taa69
II.
Důvod a způsob založení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svou činnost
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS kraje“) byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, dnem 1. ledna 2001. HZS kraje je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoci při mimořádných událostech. HZS kraje plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Nejdůležitější právní předpisy týkající se činnosti HZS kraje jsou:
 • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Tato právní předpisy jsou dostupné na internetové stránce www.hzspa.cz případně u vedoucího právního a organizačního oddělení v sídle HZS kraje.
III.
Organizační struktura Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
HZS kraje se vnitřně člení na
 
 • ředitelství HZS kraje
 • územní odbory HZS kraje
 • jednotky HZS kraje
 
Ředitelství HZS kraje se vnitřně člení na
 • kancelář krajského ředitele
 • úsek prevence a CNP
 • úsek IZS a operačního řízení
 • úsek ekonomický
 • pracoviště kontroly
 • pracoviště interního auditu
Organizační součástí ředitelství HZS kraje je Krajské operační a informační středisko.
 HZS kraje má tyto územní odbory
 • Územní odbor Chrudim
 • Územní odbor Pardubice
 • Územní odbor Ústí nad Orlicí
 • Územní odbor Svitavy
Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích
 
 • Územní odbor Pardubice
Požární stanice Pardubice, Teplého 1526,Pardubice 530 02
Požární stanice Přelouč, Zborovská 54, Přelouč 535 01
Požární stanice Holice, Hradecká 1036, Holice 534 01
 
 • Územní odbor Chrudim
Požární stanice Chrudim, Topolská 569, Chrudim 537 01
Požární stanice Seč, Seč 336, Seč 538 07
Požární stanice Hlinsko, K.Lidického 124, Hlinsko 539 01
 
 • Územní odbor Svitavy
Požární stanice Svitavy, Olbrachtova 37, Svitavy 568 02
Požární stanice Polička, Starohradská 410, Polička 572 01
Požární stanice Litomyšl, Partyzánská 1074, Litomyšl 57001
Požární stanice Moravská Třebová, Zahradnická 1492, Mor.Třebová 57101
 
 • Územní odbor Ústí nad Orlicí
Požární stanice Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,Ústí nad Orlicí 562 03
Požární stanice Žamberk, Vrbí 257, Žamberk 564 01
Požární stanice Králiky, K.Čapka 621, Králiky 561 69
Požární stanice Lanškroun, Janáčkova 996/III, Lanškroun 563 01
Požární stanice Vysoké Mýto, Gen.Svatoně 207, Vysoké Mýto 566 01 
 
IV.
Zveřejňování povinných informací
Informace dle § 5 odst. 1 zákona jsou zveřejněny v sídlech územních odborů (dále jen „ÚO“) na těchto adresách:
ÚO Pardubice - Teplého 1526, 530 02 Pardubice
ÚO Chrudim - Topolská 569, 537 01 Chrudim
ÚO Ústí nad Orlicí - Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
ÚO Svitavy - Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy
     Zveřejněné informace jsou všeobecně přístupné každé fyzické nebo právnické osobě, a to v informačním prostoru zřízeném k tomuto účelu ve veřejně přístupných prostorech ÚO. Každému, kdo o to požádá, poskytne sekretariát ředitele HZS kraje nebo ředitele ÚO za úhradu nákladů s tím spojených kopie zveřejněných informací nebo tyto informace zpracované na magnetických a optických médiích. Výše úhrady je stanovena Sazebníkem. HZS kraje zveřejňuje informace uvedené v § 5 odst. 1 zákona a další informace o činnosti HZS kraje na internetu www.hzspa.cz.
 
V.
Místo poskytování informací
 
Žádosti o poskytnutí informací dle zákona lze podat ústně nebo písemně na následující adresy:
ÚO Pardubice - Teplého 1526, 530 02 Pardubice
ÚO Chrudim - Topolská 569, 537 01 Chrudim
ÚO Ústí nad Orlicí - Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
ÚO Svitavy - Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy
 
VI.
Způsob poskytování informací
 
HZS kraje postupuje při poskytování informací žadatelům dle zákona. Žádost lze podat v listinné podobě poštou na adresy ÚO, osobně na podatelny ÚO v době Po-Pá: 8:00-14:00 hodin, e-mailem na adresu spisovna@pak.izscr.cz, elektronicky do datové schránky HZS kraje ID DS: 48taa69.
     O poskytnutí informací lze také žádat ústně, telefonicky, písemně či e-mailem. Ústní formou lze požadovat méně časově a odborně náročné informace také přímo u vedoucích úseků ředitelství HZS kraje, u vedoucích úseků ÚO a u tiskové mluvčí. Odpovědi na ústní žádosti jsou poskytovány ústně, neformálně a bezplatně. Není-li žadateli na ústní žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li získanou informaci za dostačující, může o informaci požádat písemně.
     V písemné žádosti o poskytnutí informace musí být uvedeno, komu je určena; že se jedná o žádost dle zákona; u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
     Pokud byla požadovaná informace zveřejněna, může být žadatel na zveřejněnou informaci odkázán. V takovém případě musí pracovník pověřený vyřízením žádosti (dále jen „pověřený pracovník“) nejpozději do 7 dnů od podání žádosti žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel sdělí, že trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, pověřený pracovník mu ji poskytne, pokud je toto sdělení žadatele písemné, považuje se za nové podání žádosti o poskytnutí informace.
Pověřený pracovník neposkytne informaci,
a) která je utajovanou skutečností, k níž žadatel nemá oprávněný přístup,
b) která je označena za obchodní tajemství; při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství,
c) která se týká majetkových poměrů osoby, která není subjektem povinným poskytovat informace, byla-li tato informace získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
d)  která byla předána osobou, jíž zákon takovouto povinnosti neukládá, pokud tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
e)  která je zveřejňována na základě zvláštních zákonů v předem stanovených pravidelných obdobích; toto omezení trvá pouze do nejbližšího následujícího období stanoveného pro zveřejnění informace,
f) pokud se jedná o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas
g)  jejímž poskytnutím by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského,
h)  na kterou se vztahuje povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštními zákony, jestliže tato informace bezprostředně nesouvisí s plněním úkolů HZS kraje
i)  o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů, o plnění úkolů zpravodajských služeb, o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
j) o údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
k) kterou získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
l)o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
 
Pověřený pracovník může omezit poskytnutí informace,
a)  která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
b)  která vznikla jako nová informace při přípravě rozhodnutí; toto omezení trvá pouze do doby vydání připravovaného rozhodnutí.
     Všechna omezení práva na informace provede pověřený pracovník tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech pověřený pracovník ověří, zda důvod odepření trvá.
Pověřený pracovník
a)  odloží písemnou žádost, která nemá všechny požadované náležitosti, nebo
b)  vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od přijetí žádosti, aby upřesnil písemnou žádost, která je nesrozumitelná, z níž není zřejmé, jaká informace je požadována nebo která je formulována příliš obecně; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá HZS kraje rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
c) odloží písemnou žádost, jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti HZS kraje; o odložení žádosti a jeho důvodech informuje žadatele do sedmi dnů od přijetí žádosti.
     Není-li dán důvod pro neposkytnutí informace, je pověřený pracovník povinen poskytnout informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění. Poskytnutí informace je podmíněno úhradou nákladů spojených s vyhledáním informace, pořízením kopií nebo technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Výši nákladů určuje pověřený pracovník dle Sazebníku.
     Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena maximálně o 10 dnů, pověřený pracovník je povinen žadatele o prodloužení lhůty a o jeho důvodech informovat před uplynutím patnáctidenní lhůty. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že k vyřízení žádosti je třeba
a)  vyhledání a sběr požadovaných informací v úřadovnách HZS kraje oddělených od úřadovny, která vyřizuje žádost, nebo
b)  vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, nebo
c)  konzultace s jiným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo konzultace mezi dvěma nebo více vnitřními složkami HZS kraje, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
     Nebylo-li plně vyhověno písemné žádosti, která nebyla odmítnuta, vydá o tom HZS kraje ve lhůtě 15 dní od doručení žádosti o poskytnutí informace rozhodnutí. Rozhodnutí musí obsahovat číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, podpis oprávněné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
     Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti. Odvolání se podává u HZS kraje, pro podání odvolání není stanoven žádný formulář. V odvolání musí být uvedeno označení napadeného rozhodnutí, označení osoby, která odvolání podává a čeho se odvoláním domáhá. O odvolání rozhoduje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky do 15 dnů od jeho předložení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.
    Proti postupu HZS kraje může žadatel o informaci podat písemnou či ústní stížnost a to do 30 dnů ode dne doručení odkazu na již zveřejněnou informaci, odložení žádosti, oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace případně neposkytnutí informace ve stanovené lhůtě. Stížnost se podává u HZS kraje, pro podání stížnosti není stanoven žádný formulář. O stížnosti rozhoduje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky do 15 dnů ode dne jejího předložení. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a povinnému subjektu a není proti němu odvolání.  Jde-li však o rozhodnutí podle § 16a odst. 6 písm. c) zákona, nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 zákona.
     O přijatých žádostech o poskytnutí informací a o způsobu jejich vyřízení vede sekretariát evidenci. Předmětem evidence jsou písemné žádosti, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, rozhodnutí o omezení práva na informace a záznamy o postupu při poskytování informací, které vyhotovují pověření pracovníci. Evidence je podkladem pro zpracování výroční zprávy o činnosti HZS kraje v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona.
 
 
 
VII.
Lhůty stanovené zákonem
 
a)  poskytnutí informace - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. d) zákona,
b)  prodloužení lhůty pro poskytnutí informace - o 10 dnů - § 14 odst. 7 zákona,
c)  rozhodnutí o odmítnutí žádosti - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti - § 15 odst. 1 zákona,
d)  odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 6 odst. 1 zákona,
e)  odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti HZS kraje - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. c) zákona,
f)  výzva žadateli, aby žádost upřesnil - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,
g)  lhůta v níž musí být žádost upřesněna - do 30 dnů ode dne obdržení výzvy - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,
h)  lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst. 1 zákona,
i)  lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů ode dne obdržení odvolání - § 16 odst. 3 zákona,
j) lhůta pro rozhodnutí o rozkladu – do 15 pracovních dnů  ode dne doručení rozkladu - § 16 odst. 3 zákona,
k) lhůta pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – do 30 dnů ode dne doručení sdělení, případně do 30 dnů po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace - § 16a odst. 3 zákona.
 
VIII.
Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
 
Žádosti či stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání (dále jen „žádost“) lze podat na adresu ředitelství HZS kraje nebo na adresu územně příslušného ÚO. Žádosti jsou zaevidovány na spisovně a následně předány pověřenému pracovníkovi k vyřízení.
Rozhodnutí HZS kraje se doručují do vlastních rukou účastníků řízení.
 

vytisknout  e-mailem