HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní odborná příprava členů JSDHO

dle SIAŘE GŘ 3/2014 

 

Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy (§ 72 odst. 2 zákona o požární ochraně).

V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „vyhláška"), se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit zá-kladní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO.

Obsah základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO

a) Organizace požární ochrany
- organizace požární ochrany a organizace a úkoly jednotek PO v ČR, principy plošného pokrytí jednotkami PO, předurčenost jednotek PO,
- integrovaný záchranný systém a jeho složky,
- vnitřní organizace konkrétní jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku,
- orientace v zásahovém obvodu jednotky SDH obce nebo SDH podniku,
- komunikace v jednotce PO,
- úkoly člena dobrovolné jednotky ve vztahu k prostředkům speciálních služeb,
- povinnosti a úkoly hasiče v jednotce PO a na místě zásahu.

b)  Ochrana zdraví a života hasiče
- ochranné prostředky hasiče, ochranné vlastnosti a funkce, ošetřování OOPP
- principy ochrany zdraví na místě zásahu, nebezpečí na místě zásahu,
- nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO, jízda k zásahu,
- vystupování z vozidla,
- způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií,
- rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky
o způsob označování prostor s tlakovými nádobami, RA-látkami, míst, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, barevné značení tlakových lahví,
o způsob označování přepravních prostředků přepravujících nebezpečné látky.

c)  První pomoc
- transport osob,
- základní životní funkce a jejich význam,
- fyziologie dýchání, účinky zplodin hoření na organismus,
- první pomoc při selhání základních životních funkcí,
- první pomoc při zevním krvácení, šoku, intoxikaci, popálení, poleptání, zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, symptomy poranění páteře,
- znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné jednotky.

d)  Požární prevence
- hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti),
- požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry otvorů,
- únikové a zásahové cesty, evakuační a požární výtah,
- požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOTK),
- odstupová vzdálenost, požárně nebezpečný prostor,
- zařízení pro zásobování požární vodou,
-  základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany,
- zásady ochrany stop a důkazů pro zjištění příčiny vzniku požáru.

e)  Požární taktika
- hoření, rozvoj požáru, přerušení hoření, ohnisko požáru, cesty šíření požáru,
- zplodiny hoření, účinky kouře, odvětrání objektu,
- hasební látky, aplikace hasební látky,
- organizace řízení zásahu,
- průzkum, pohyb v neznámém prostředí,
- záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob,
- záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany zvířat,
- záchranné práce na vodě.

f)  Technický výcvik, do kterého se doporučuje zahrnout informace o technických prostředcích
- uzly, vázání nářadí,
- jištění, polohování, sebezáchrana slaněním,
- přívodní hadicové vedení a čerpání vody,
- dopravní a útočné hadicové vedení,
- použití přenosných žebříků.


Použité zkratky:  RA-látky -  radioaktivní látky, EPS - elektrická požární signalizace, ZOTK - zařízení pro odvod tepla a kouře, SHZ - samočinné hasicí zařízení.

Hasiči určenému k používání izolačního dýchacího přístroje se základní odborná příprava prodlužuje o absolvování specializačního kurzu "Nositel dýchací techniky" organizavaném HZS kraje.


KE STAŽENÍ:

Vzor protokolu o provedení základní odborné přípravy

vytisknout  e-mailem