HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schválení projektové dokumentace

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí 8:00 – 11:00 a 11:30 – 17:00
Středa   8:00 – 11:00 a 11:30 – 17:00

            Výsledkem posuzování podkladů, projektové dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je závazné stanovisko/stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany. 
             Stanovisko je jedním z podkladů k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů - zejména dle stavebního zákona.


KDO PODÁVÁ ŽÁDOST:

            Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby podává žadatel osobně v úředních hodinách nebo písemně místě příslušnému HZS Pardubického kraje, a to na:

krajské ředitelství Pardubice                                  územní odbor Chrudim      
územní odbor Pardubice                                          Topolská 569
Teplého 1526                                                                  537 01 Chrudim
530 02 Pardubice

územní odbor Svitavy                                             územní odbor Ústí nad Orlicí
Olbrachtova 37                                                            Hylváty 5
568 02 Svitavy                                                            562 03 Ústí nad Orlicí

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT: 

  • žádost: vzor žádosti o stanovisko viz níže v souvisejících dokumentech
  • projektovou dokumentaci: zpracovanou v rozsahu pro daný účel v jednom vyhotovení
  • požárně bezpečností řešení:ve dvou vyhotoveních (1 vyhotovení – postačí kopie – si HZS ponechává pro svoji potřebu)

Zdůvodnění nepřijímání projektové dokumentace v elektronické podobě.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sděluje, že není možné předkládat příslušnému HZS kraje dokumentaci, ke které má být vydáno závazné stanovisko, v elektronické podobě. Podle znění ustanovení § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se konverze rysů a technických kreseb neprovádí, neboť jde o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit. V případě, že se neprovádí elektronická konverze, není možné ani elektronické podání daných kreseb a rysů. Mezi technické kresby a rysy lze zařadit také dokumentaci stavby, která je složena z jednotlivých výkresů, výpočtů, zpráv.

Nadto podle ustanovení § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě. Aby toto bylo možné, musela by nastat novelizace § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jelikož prozatím neexistuje konverze otisku razítka autorizovaného inženýra, architekta ani technika, kterým musí být každá dokumentace a projektová dokumentace opatřena. Vlastní znění § 196 stavebního zákona tedy rovněž nepřipouští předložení dokumentace v elektronické podobě.

POPLATKY:

            Posouzení dokumentace stavby dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

vytisknout  e-mailem