HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace zveřejněné dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje

Název organizace: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Sídlo: Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 7243881/0710
ID datové schránky: p36ab6k
Tel.: 950 330 111, Fax: 950 330 201
Internet: http://www.hzspk.cz
E-mail: podatelna@hzspk.cz

II. Důvod a způsob založení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svou činnost

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plk“) byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, dnem 1. ledna 2001. HZS Plk je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS Plk plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Nejdůležitější právní předpisy týkající se činnosti HZS Plk jsou:

 • zákon č. 320/2015 Sb., zákon o Hasičskému záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto právní předpisy jsou dostupné v sídlech ředitelství a územních odborů (dále též „ÚO“) HZS Plk.

III. Organizační struktura Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje

HZS Plk se vnitřně člení na

 • ředitelství HZS kraje
 • územní odbory HZS kraje
 • jednotky HZS kraje

Ředitelství HZS kraje se vnitřně člení na

 • kancelář krajského ředitele
 • úsek prevence a civilní nouzové připravenosti (CNP)
 • úsek IZS a operačního řízení
 • úsek ekonomiky
 • pracoviště kontroly
 • pracoviště interního auditu
 • účelové zařízení – Školicí středisko a laboratoř Třemošná

HZS kraje má tyto územní odbory

 • Územní odbor Plzeň
 • Územní odbor Rokycany
 • Územní odbor Klatovy
 • Územní odbor Domažlice
 • Územní odbor Tachov

Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích

 • Územní odbor Plzeň
  • Požární stanice Plzeň – Košutka, U Hasičů 1, 323 00 Plzeň
  • Požární stanice Plzeň – Slovany, U Seřadiště 196, 317 01 Plzeň
  • Požární stanice Plzeň – Střed, Pobřežní 17, 301 17 Plzeň
  • Požární stanice Plzeň – Přeštice, Průmyslová 913, 334 01 Přeštice
  • Požární stanice Nepomuk, Budějovická 430, 335 01 Nepomuk
  • Požární stanice Plasy, Pivovarská 122, 331 01 Plasy
  • Požární stanice Nýřany, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany
 • Územní odbor Rokycany
  • Požární stanice Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany
  • Požární stanice Radnice, Pikova 424, 338 28 Radnice
 • Územní odbor Klatovy
  • Požární stanice Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
  • Požární stanice Horažďovice, Loretská 235, 341 01 Horažďovice
  • Požární stanice Sušice, Na Hrázi 1, 342 01 Sušice
  • Požární stanice Železná Ruda, Královácká 31, 340 04 Železná Ruda
 • Územní odbor Domažlice
  • Požární stanice Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice
  • Požární stanice Staňkov, Baarova 451, 345 61 Staňkov
 • Územní odbor Tachov
  • Požární stanice Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov
  • Požární stanice Stříbro, Třída 5. května 1542, 349 01 Stříbro

IV. Zveřejňování povinných informací a místo poskytování informací

Informace dle § 5 odst. 1 zákona jsou zveřejněny v sídlech ředitelství a ÚO na těchto adresách:

 • HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství - Kaplířova 9, Plzeň
 • ÚO Rokycany - Komenského 29, Rokycany
 • ÚO Klatovy – Aretinova 129, Klatovy IV
 • ÚO Domažlice – Břetislavova 158, Domažlice
 • ÚO Tachov – Plzeňská 2163, Tachov

Zveřejněné informace jsou všeobecně přístupné každé fyzické nebo právnické osobě, a to v informačním prostoru zřízeném k tomuto účelu ve veřejně přístupných prostorech ředitelství a ÚO. Každému, kdo o to požádá, poskytne sekretariát ředitele HZS Plk nebo ředitele ÚO, za úhradu nákladů s tím spojených, kopie zveřejněných informací nebo tyto informace zpracované na magnetických a optických médiích. Výše úhrady je stanovena Sazebníkem. HZS Plk kraje zveřejňuje informace uvedené v § 5 odst. 1 zákona a další informace o činnosti HZS Plk na internetu www.hzspk.cz.

V. Způsob poskytování informací

HZS Plk postupuje při poskytování informací žadatelům dle zákona. Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání anebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, též opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob lze podat ústně (osobně) na  podatelnách ředitelství nebo ÚO v době Po-Pá: 8:00-14:00 hodin, písemně poštou na výše uvedené adresy ředitelství a ÚO, telefonicky na čísle 950 330 211, fax 950 330 201, e-mailem na adresu podatelna@hzspk.cz, elektronicky do datové schránky HZS Plk ID DS: p36ab6k.

Žádosti jsou zaevidovány na spisovně a následně předány pověřenému pracovníkovi k vyřízení. Rozhodnutí HZS Plk se doručují do vlastních rukou účastníků řízení.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele. Žádný formulář není předepsán.

Ústní formou lze požadovat méně časově a odborně náročné informace u určených osob uvedených níže. Odpovědi na ústní žádosti jsou poskytovány ústně, neformálně a bezplatně. Není-li žadateli na ústní žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li získanou informaci za dostačující, může o informaci požádat písemně.

Pokud byla požadovaná informace zveřejněna, může být žadatel na zveřejněnou informaci odkázán. V takovém případě musí pracovník pověřený vyřízením žádosti (dále jen „pověřený pracovník“) nejpozději do 7 dnů od podání žádosti žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel sdělí, že trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, pověřený pracovník mu ji poskytne, pokud je toto sdělení žadatele písemné, považuje se za nové podání žádosti o poskytnutí informace.

VI. Lhůty stanovené zákonem

 • poskytnutí informace - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. d) zákona,
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace - o 10 dnů - § 14 odst. 7 zákona,
 • rozhodnutí o odmítnutí žádosti - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti - § 15 odst. 1 zákona,
 • odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 6 odst. 1 zákona,
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti HZS kraje - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. c) zákona,
 • výzva žadateli, aby žádost upřesnil - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,
 • lhůta v níž musí být žádost upřesněna - do 30 dnů ode dne obdržení výzvy - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,
 • lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst. 1 zákona,
 • lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů ode dne obdržení odvolání - § 16 odst. 3 zákona,
 • lhůta pro rozhodnutí o rozkladu – do 15 pracovních dnů  ode dne doručení rozkladu - § 16 odst. 3 zákona,
 • lhůta pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – do 30 dnů ode dne doručení sdělení, případně do 30 dnů po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace - § 16a odst. 3 zákona.

Sazebník nákladů za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

A. Náklady na pořízení kopií

Kopírování černobílé Cena / stránka
a) jednostranné formátu A 4  1,30 Kč / stránka
b) oboustranné formátu A 4     1,90 Kč / stránka
c) jednostranné formátu A 3   2,10 Kč / stránka
d) oboustranné formátu A 3 3,20 Kč / stránka

B. Náklady na opatření technických nosičů dat

Technický nosič dat Cena / kus
a) za 1 ks nenahraného CD 5,- Kč / kus
b) za 1 ks nenahraného DVD (4,7 GB) 7,- Kč / kus

C. Náklady na odeslání informace žadateli

Poštovné se hradí dle platného ceníku České pošty a v závislosti na druhu zásilky. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

a) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 250,-
b) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů dle předchozího písmene a) se nevyžaduje.
c) Náhrada cestovních nákladů zaměstnance – dle platného právního předpisu o poskytování cestovních náhrad.

Vymezení osob oprávněných poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

útvar odpovědný zaměstnanec telefon e-mail
krajské ředitelství
kancelář ředitele
kpt. Mgr. Petr Poncar
mjr. Ing. Karolína Šimková
plk. Mgr. Ladislav Smola
kpt. Mgr. Blanka Rauscherová
950 330 249
950 330 238
950 330 242
950 330 136
petr.poncar@hzspk.cz
karolina.simkova@hzspk.cz
ladislav.smola@hzspk.cz
blanka.rauscherova@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení provozní a správy majetku
plk. Ing. Jitka Krocová
kpt. Ing. Iveta Ruterlová
950 330 298
950 330 295
jitka.krocova@hzspk.cz
iveta.ruterlova@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení finanční
plk. Ing. Václava Paulová
kpt. Ing. Pavlína Blažková
950 330 282
950 330 286
vaclava.paulova@hzspk.cz
pavlina.blazkova@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení IZS a služeb
plk. Ing. Zdeněk Housar 950 330 487 zdenek.housar@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení kontrolní činnosti a ZPP
plk. Mgr. Jan Kosnar
kpt. Ing. Jaroslav Řepík
950 330 151
950 330 163
jan.kosnar@hzspk.cz
jaroslav.repik@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení stavební prevence
mjr. Ing. Ivana Trusková
kpt. Bc. Marie Jírovcová
950 330 148
950 330 146
ivana.truskova@hzspk.cz
marie.jirovcova@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení KIS
plk. Ing. Jiří Vojtíšek 950 330 272 jiri.vojtisek@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení KOPIS
plk. Mgr. František Špaček 950 330 279 frantisek.spacek@hzspk.cz
krajské ředitelství
oddělení ochrany obyv. a kr. řízení
plk. Ing. Karel Šnaiberk
kpt. Bc. Miroslav Jandík
kpt. Mgr. Hana Šimandlová
950 330 275
950 330 189
950 330 278
karel.snaiberk@hzspk.cz
miroslav.jandik@hzspk.cz
hana.simandlova@hzspk.cz
ÚO Domažlice plk. Ing. Václav Petržík
mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička
mjr. Bc. Jaroslav Sokol
npor. Ing. David Dopirák
950 315 020
950 315 062
950 315 152
950 316 062
vaclav.petrzik@hzspk.cz
jaroslav.hrdlicka@hzspk.cz
jaroslav.sokol@hzspk.cz
david.dopirak@hzspk.cz
ÚO Klatovy plk. Ing. Aleš Bucifal
mjr. Ing. Zdeněk Bárta
mjr. Bc. Miroslav Marek
npor. Mgr. Petr Papoušek
npor. Bc. Petr Ježek
950 311 020
950 311 152
950 311 062
950 312 062
950 313 062
ales.bucifal@hzspk.cz
zdenek.barta@hzspk.cz
miroslav.marek@hzspk.cz
petr.papousek@hzspk.cz
petr.jezek@hzspk.cz
ÚO Plzeň plk. Ing. Pavel Musil
mjr. Ing. Michal Pathy
npor. Ing. Dušan Nový
npor. Milan Klouda, DiS.
npor. Ing. Martin Roháč
npor. Bc. Zbyšek Zuber
npor. Ing. Štefan Livinka
npor. Bc. Robert Kučera
950 331 020
950 331 062
950 332 062
950 333 062
950 334 062
950 335 062
950 336 062
950 337 062
pavel.musil@hzspk.cz
michal.pathy@hzspk.cz
dusan.novy@hzspk.cz
milan.klouda@hzspk.cz
martin.rohac@hzspk.cz
zbysek.zuber@hzspk.cz
stefan.livinka@hzspk.cz
robert.kucera@hzspk.cz
ÚO Rokycany plk. Dr. Petr Špelina
mjr. Ing. Alena Číhová
mjr. Ing. Tomáš Junek
ppor. Bc. Josef Huml
950 325 020
950 325 152
950 325 062
950 326 062
petr.spelina@hzspk.cz
alena.cihova@hzspk.cz
tomas.junek@hzspk.cz
josef.huml@hzspk.cz
ÚO Tachov plk. Ing. Přemysl Kosina
mjr. Bc. Tereza Wagerová
mjr. Mgr. Pavel Hrůša
npor. Ing. Vladislav Bareš
950 321 020
950 321 152
950 321 062
950 322 062
premysl.kosina@hzspk.cz
tereza.wagerova@hzspk.cz
pavel.hrusa@hzspk.cz
vladislav.bares@hzspk.cz
ŠSL Třemošná plk. Ing. Josef Urbánek 950 320 062 josef.urbanek@hzspk.cz

Související dokumenty

 • KR015-2020.pdf - 8. pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 27. února 2020 kterým se mění pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje č. 4 ze dne 15. ledna 2016, kterým se řídí poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 • KR006-2016.pdf - 4. pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 15. ledna 2016 kterým se řídí poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

vytisknout  e-mailem