Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

 1. Úřední deska
 2. Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 3. Informace o nemocenském pojištění
 4. E-podatelna
 5. Oznámení o ZRUŠENÍ registrace plátce DPH

Informace zveřejněné dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I.
Důvod a způsob založení Záchranného útvaru HZS ČR včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svou činnost

Záchranný útvar HZS ČR (dále jen „Záchranný útvar“) byl zřízen zákonem č. 260/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, dnem 1. ledna 2009. Jeho základním posláním je plnit zejména mimořádné úkoly Hasičského záchranného sboru a k tomu provádět výcvik. Záchranný útvar má celorepublikovou působnost.

II.
Organizační struktura Záchranného útvaru

Záchranný útvar se vnitřně člení na:
 • kancelář velitele;
 • úsek pro záchrannou činnost;
 • úsek pro ekonomiku;
 • pracoviště interního auditu a kontroly.
Jednotky Záchranného útvaru jsou dislokovány
 • Záchranná rota dislokována v Hlučíně;
 • Speciální záchranná rota dislokována v Hlučíně;
 • Záchranná rota dislokována v Jihlavě;
 • Záchranná rota dislokována ve Zbirohu.
III.

Kontaktní spojení:

Záchranný útvar HZS ČR
Opavská 771/29
748 01 Hlučín
 
velitel Záchranného útvaru
brig. gen. Ing. David Kareš                            tel: 950 749 225
                                                                       e-mail: david.kares@zu-hlucin.izscr.cz
zástupce velitele pro ekonomiku
plk. Ing. Soňa Ptáčková                                  tel: 950 749 300
                                                                       e-mail: sona.ptackova@zu-hlucin.izscr.cz
ředitelka kanceláře velitele
plk. Ing. Jarmila Vozková                                 tel: 950 749 230
                                                                       e-mail: jarmila.vozkova@zu-hlucin.izscr.cz
tisková mluvčí
por. Mgr. Jana Urbancová                                tel: 950 749 232, 775 864 069
                                                                       e-mail: jana.urbancova@zu-hlucin.izscr.cz
 
 
 
IV.

Úřední hodiny

 
Pondělí, středa                         8:00 – 13:00
 

V.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace

1. Zveřejňování informací
Záchranný útvar HZS ČR
Opavská 771/29
748 01   Hlučín
     Zveřejněné informace jsou všeobecně přístupné každé fyzické nebo právnické osobě, a to v informačním prostoru zřízeném k tomuto účelu ve veřejně přístupných prostorech Záchranného útvaru. Každému, kdo o to požádá, poskytne sekretariát velitele Záchranného útvaru za úhradu nákladů s tím spojených kopie zveřejněných informací nebo tyto informace zpracované na magnetických a optických médiích. Výše úhrady je stanovena Sazebníkem. Záchranný útvar zveřejňuje informace uvedené v § 5 odst. 1 zákona a další informace o činnosti Záchranného útvaru na internetu www.hzscr.cz .
2. Poskytování informací na základě žádosti
     Informace lze žádat ústně, telefonicky, písemně či e-mailem v sekretariátu. Ústní formou lze požadovat méně časově a odborně náročné informace také přímo u vedoucích úseků Záchranného útvaru a u tiskového mluvčí. Odpovědi na ústní žádosti jsou poskytovány ústně, neformálně a bezplatně. Není-li žadateli na ústní žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li získanou informaci za dostačující, může o informaci požádat písemně.
     V písemné žádosti o poskytnutí informace musí být uvedeno komu je určena, jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která je žadatelem, a adresa žadatele (v žádosti podané e-mailem elektronická adresa).
     Pokud byla požadovaná informace zveřejněna, může být žadatel na zveřejněnou informaci odkázán. V takovém případě musí pracovník pověřený vyřízením žádosti (dále jen „pověřený pracovník“) nejpozději do 7 dnů od podání žádosti žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel sdělí, že trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, pověřený pracovník mu ji poskytne, pokud je toto sdělení žadatele písemné, považuje se za nové podání žádosti o poskytnutí informace.
Pověřený pracovník neposkytne informaci,
 • která je utajovanou skutečností, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • která je označena za obchodní tajemství; při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství
 • která se týká majetkových poměrů osoby, která není subjektem povinným poskytovat informace, byla-li tato informace získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
 • která byla předána osobou, jíž zákon takovouto povinnosti neukládá, pokud tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • která je zveřejňována na základě zvláštních zákonů v předem stanovených pravidelných obdobích; toto omezení trvá pouze do nejbližšího následujícího období stanoveného pro zveřejnění informace
 • jejímž poskytnutím by byla porušena ochrana duševního vlastnictví
 • na kterou se vztahuje povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštními zákony, jestliže tato informace bezprostředně nesouvisí s plněním úkolů Záchranného útvaru
 • o probíhajícím trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů, o plnění úkolů zpravodajských služeb, o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu a o činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu
Pověřený pracovník může omezit poskytnutí informace,
 • která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • která vznikla jako nová informace při přípravě rozhodnutí; toto omezení trvá pouze do doby vydání připravovaného rozhodnutí.
     Všechna omezení práva na informace provede pověřený pracovník tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech pověřený pracovník ověří, zda důvod odepření trvá.
Pověřený pracovník
 • odloží písemnou žádost, která nemá všechny požadované náležitosti, nebo
 • vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby upřesnil písemnou žádost, která je nesrozumitelná, z níž není zřejmé, jaká informace je požadována nebo která je formulována příliš obecně; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá Záchranný útvar rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
 • odloží písemnou žádost, jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Záchranného útvaru; o odložení žádosti a jeho důvodech informuje žadatele do tří dnů.
     Není-li dán důvod pro neposkytnutí informace, je pověřený pracovník povinen poskytnout informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění. Poskytnutí informace je podmíněno úhradou nákladů spojených s vyhledáním informace, pořízením kopií nebo technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Výši nákladů určuje pověřený pracovník dle Sazebníku, úhradu nákladů od žadatele vybírá sekretariát.
     Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena maximálně o 10 dnů, pověřený pracovník je povinen žadatele o prodloužení lhůty a o jeho důvodech informovat před uplynutím patnáctidenní lhůty. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že k vyřízení žádosti je třeba
 • vyhledání a sběr požadovaných informací v úřadovnách HZS kraje oddělených od úřadovny, která vyřizuje žádost, nebo
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, nebo
 • konzultace s jiným subjektem, který je dle § 2 zákona povinen poskytovat informace a který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo konzultace mezi dvěma nebo více vnitřními složkami Záchranného útvaru, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
     Nebylo-li plně vyhověno písemné žádosti, která nebyla odmítnuta, vydá o tom Záchranný útvar ve lhůtě 15 dní od doručení žádosti o poskytnutí informace rozhodnutí. Rozhodnutí musí obsahovat číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže pověřený pracovník neposkytne informaci a Záchranný útvar o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevydá rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.
     Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Záchranného útvaru, pro podání odvolání není stanoven žádný formulář. V odvolání musí být uvedeno označení napadeného rozhodnutí, označení osoby, která odvolání podává a čeho se odvoláním domáhá. O odvolání rozhoduje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky do 15 dnů od jeho předložení. Pokud v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.
     O přijatých žádostech o poskytnutí informací a o způsobu jejich vyřízení vede sekretariát evidenci. Předmětem evidence jsou písemné žádosti, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, rozhodnutí o omezení práva na informace a záznamy o postupu při poskytování informací, které vyhotovují pověření pracovníci. Evidence je podkladem pro zpracování výroční zprávy o činnosti Záchranného útvaru v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona.
3. Lhůty stanovené zákonem
 • poskytnutí informace - do 15 dnů - § 14 odst. 3 písm.c),
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace - o 10 dnů - § 14 odst. 5,
 • rozhodnutí o odepření informace - do 15 dnů - § 15 odst. 1,
 • odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů - § 6 odst. 1,
 • odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti hasičského záchranného sboru - do 3 dnů - § 14 odst. 3 písm. b),
 • výzva žadateli, aby žádost upřesnil - do 7 dnů - § 14 odst.1 písm. a),
 • lhůta v níž musí být žádost upřesněna - do 30 dnů - § 14 odst. 3 písm. a),
 • lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst.1, nebo do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti - § 15 odst. 4,
 • lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů - § 16 odst. 3.

VI.
Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Žádosti či stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání (dále jen „žádost“) lze podat na adresu Záchranného útvaru. Žádosti jsou zaevidovány na spisovně a následně předány pověřenému pracovníkovi k vyřízení.
Rozhodnutí Záchranného útvaru se doručují do vlastních rukou účastníků řízení.

VII.
Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin.
  
VIII.

Sazebník úhrad za poskytování informací v organizační složce státu Ministerstvo vnitra ČR

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:
1. Náklady na pořízení kopií
 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4                                                                1,50 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4                                                                 2,60 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4,
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku;
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel                                                        8 Kč
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel                                                              6 Kč 
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel                                             8 Kč 
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat;
3. Náklady na odeslání informace žadateli
 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů;
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251 Kč;
 5. Osvobození od úhrady nákladů
 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje,
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním  nformace  celkově  kratším  než  1  hodinu,  úhrada  nákladů podle bodu 4. písm. a) se nevyžaduje,
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle  písm.  a)   a  b)  jednomu  žadateli  na  základě   jedné  jeho žádosti nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně.                                                                                                                                        


Aktualizováno: 30.6.2017

vytisknout  e-mailem