Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

  • Systém vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
  • Vzdělávání starostů a primátorů
  • Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Systém vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů). Pojem ochrana obyvatelstva definujeme jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v těchto oblastech je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004.

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení metodicky usměrňuje a řídí Ministerstvo vnitra. Na činnostech spojených se vzděláváním se podílejí ostatní ústřední správní úřady podle svých kompetencí a působnosti. K řešení složitých odborných otázek spojených se vzdělávacím procesem v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je na úrovni Výboru pro civilní nouzové plánování zřízena meziresortní pracovní skupina. Tato pracovní skupina je složená ze zástupců Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Správy státních hmotných rezerv a Policejního prezidia ČR.

Samotné Koncepci předcházelo zpracování Analýzy vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování č. 421 ze dne 7. prosince 2016.

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění „Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“ je součástí Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v ČR. Plnění Koncepce se vyhodnocuje ve tříletých cyklech. Ve sledovaném období je stručně vyhodnocena a popsána:

  • realizace vzdělávání jednotlivých cílových skupin,
  • využití stanovených forem vzdělávání,
  • činnost meziresortní pracovní skupiny VCNP ke koordinaci vzdělávacího procesu v oblasti bezpečnosti,
  • stav finančního a materiálního zabezpečení vzdělávání,
  • plnění stanovených úkolů pro realizaci systému vzdělávání a jeho dalšího rozvoje.

Pro potřeby vzdělávání stanovených cílových skupin v koncepci jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány vzdělávací moduly.

Vzdělávání starostů a primátorů

VZDĚLÁVÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ V ROCE 2019

V souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“, schválenou usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017 se uskuteční v roce 2019 vzdělávání starostů obcí, starostů městských částí hl. m. Prahy, starostů obcí s rozšířenou působností a primátorů statutárních měst zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.  

Nově se upouští od dvouúrovňového vzdělávání, kdy MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady provádělo vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností, starostů městských částí hl. m. Prahy a primátorů statutárních měst formou jednodenního školení. Zkušenosti získané z minulého školení totiž ukázaly, že spíše než obecné informace „z centra“ preferuje tato cílová skupina vzdělávací témata spjatá s konkrétním regionem a zaměřená více prakticky. Proto školení v roce 2019 budou organizována jen z úrovně HZS krajů ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními úřady na úrovni kraje, neziskovými organizacemi atd.

Starostové a primátoři budou v rámci školení seznámeni se základní problematikou týkající se přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení a související tématikou s co největším zaměřením na praktické potřeby této cílové skupiny.

Obsahové zaměření školení bylo stanoveno takto:

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Systém vzdělávání odborníků v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je nastaven Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení schválené usnesením vlády ČR ze dne 10. července 2017 č. 508. Uvedený systém přípravy osob tvoří dvě základní úrovně:

První úroveň - profesní vzdělávání kvalifikační probíhá cestou získání kvalifikace nebo zvýšení kvalifikace vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu nebo ve vyšších studijních programech.

a) Vyšší odborné vzdělání

Je určeno pro získání požadovaného kvalifikačního stupně vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Realizace je zabezpečena cestou vyšších odborných škol příslušného stupně s akreditací na problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

b) Vysokoškolské vzdělání

Je určeno pro získání vysokoškolského vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Realizace je zabezpečena cestou vysokých škol s akreditací na problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Profesní vzdělávání kvalifikační je zabezpečováno formou akreditovaných vzdělávacích a studijních programů škol. Na jejich zpracování se podílejí příslušné ústřední správní úřady podle oblasti své působnosti.

Druhá úroveň - další profesní vzdělávání je určeno pro cílové skupiny pracovníků se zaměřením na:

  • prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, její udržování a pravidelná aktualizace odborných znalostí včetně získávání a prodlužování odborné způsobilosti opravňující k výkonu určených činností;
  • doplnění potřebných znalostí z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení pro konkrétní funkce nebo činnosti, jejich udržování a pravidelná aktualizace.

Další profesní vzdělávání zabezpečují zejména právnické nebo fyzické osoby, jíž byla ke vzdělávací činnosti udělena akreditace Ministerstva vnitra, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra nebo územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace Ministerstva vnitra.

K větší provázanosti a sjednocení obsahové stránky studia v předmětných oblastech na vysokých školách vzniklo „Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32, jehož cílem je vytvoření společného vědomostního základu určeného ke vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti a jeho poskytnutí širokému spektru vysokých škol k využití ve vlastních studijních programech při respektování akademických svobod vysokých škol.

S ohledem na nové potřeby a vývoj společnosti v oblasti bezpečnosti České republiky Ministerstvo vnitra zpracovalo materiál „Metodika pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra“ pro vysoké školy, dle kterého se doporučuje postupovat při zpracování studijních programů.

V současné době vyučuje problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva již několik vysokých škol, jejichž přehled naleznete zde.

vytisknout  e-mailem