Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

  • Systém vzdělávání v krizovém řízení
  • Vzdělávání starostů obcí
  • Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015

Systém vzdělávání v krizovém řízení

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů). Pojem ochrana obyvatelstva definujeme jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předpokladem pro výkon potřebných činností profesionálních pracovníků v těchto oblastech je získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo požadované odborné připravenosti, který umožňuje systém vzdělávání. Tento systém vzdělávání je obsažen v Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení(dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. července 2017 č. 508 a v plné míře nahradila předchozí Koncepci z roku 2004.

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení metodicky usměrňuje a řídí Ministerstvo vnitra. Na činnostech spojených se vzděláváním se podílejí ostatní ústřední správní úřady podle svých kompetencí a působnosti. K řešení složitých odborných otázek spojených se vzdělávacím procesem v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je na úrovni Výboru pro civilní nouzové plánování zřízena meziresortní pracovní skupina. Tato pracovní skupina je složená ze zástupců Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Správy státních hmotných rezerv a Policejního prezidia ČR.

Samotné Koncepci předcházelo zpracování Analýzy vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením Výboru pro civilní nouzové plánování č. 421 ze dne 7. prosince 2016.

Moduly - studijní texty k problematice bezpečnosti

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu - hodnocené období 2004-2007

Usnesením č. 33 ze dne 20. října 2011 schválila Bezpečnostní rada státu Zprávu o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu, která pokračuje v hodnocení realizace vzdělávání cílových skupin od roku 2008 do současnosti a plnění úkolů vyplývajících z výše uvedené zprávy.

Vzdělávání starostů obcí

Vzdělávání starostů obcí

V souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválenou usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14, a § 10 odst. 1 písm. b), zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční v březnu roku 2015 vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.
MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a ústředními správními úřady provede vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností (ORP), včetně primátorů statutárních měst a starostů městských částí hl. m. Prahy formou jednodenního zaměstnání v následujících termínech:
3. března 2015 – vzdělávání starostů ORP a primátorů statutárních měst a starostů městských částí hl. m. Prahy
místo konání: Institut pro místní správu Praha - vzdělávací středisko Benešov u Prahy
účast: kraje Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský a hl. m. Praha (městské části se statutem ORP)
10. března 2015 – vzdělávání starostů ORP, primátorů statutárních měst
místo konání: Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
účast: kraje Pardubický, Královéhradecký a Kraj Vysočina
 
17. března 2015 – vzdělávání starostů ORP a primátorů statutárních měst
místo konání: Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - Brno
účast: kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský
HZS krajů ve spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními úřady na úrovni kraje provádí vzdělávání starostů obcí ve své územní působnosti v obdobném rozsahu v jimi stanovených termínech.
Základní informace z oblastí krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a ochrany před povodněmi jsou obsaženy v Příručce pro starosty obcí k řešení mimořádných událostí a krizových situací (k dispozici zde)
Problematika prezentovaná při Vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností je k dispozici níže v podobě prezentací.

Informace a prezentace ze školení starostů v roce 2011

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Systém vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení je nastaven Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, schválené usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14. Uvedený systém člení přípravu na dvě úrovně:
  • v rámci dalšího profesního vzdělávání,
  • získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského vzdělávání.
K větší provázanosti a sjednocení obsahové stránky studia v předmětných oblastech na vysokých školách vzniklo „Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32, jehož cílem je vytvoření společného vědomostního základu určeného ke vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti a jeho poskytnutí širokému spektru vysokých škol k využití ve vlastních studijních programech při respektování akademických svobod vysokých škol.
V současné době vyučuje problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva již několik vysokých škol, jejichž přehled naleznete zde.
 

 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015

vytisknout  e-mailem