SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany

IROP_CZ_RO_B_C_barevne_upravene.jpg

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany realizuje od roku 2016 projekt:
„Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761
Celkové náklady projektu: 143 302 519,00 Kč
Doba realizace projektu: 22. července 2016 - 30. září 2020

Popis projektu:

Obsahem projektu je modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), kterým je Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany (dále jen “SOŠ PO a VOŠ PO“). Předmětem projektu je vybudování nebo modernizace 11 výcvikových simulátorů, trenažérů a pracovišť zaměřených na praktický výcvik a reálně zaměřenou odbornou přípravu. Obsahem výcviku a odborné přípravy bude zejména řízení zdolávání mimořádných událostí.

Součástí modernizace je vybudování Centra pro přípravu na řízení zdolávání mimořádných událostí, které je koncipováno jako komplex vzájemně propojených jednotlivých pracovišť s plánovanými simulátory pro výuku v úrovni taktického, operačního a takticko-strategického řízení, včetně návazností na krizové řízení. Vzájemné propojení jednotlivých pracovišť umožní lépe a efektivně využít jak lidské zdroje, tak technické zázemí potřebné pro tuto činnost, což povede k budoucí úspoře provozních nákladů.

Centrum pro přípravu na řízení zdolávání mimořádných událostí, které sdružuje 5 výcvikových pracovišť, dále doplňuje 6 dalších pracovišť, která mohou být využita jako samostatná pracoviště, případně jsou koncipovaná tak, aby je bylo možné využít i pro navazující výcvik.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je modernizace SOŠ PO a VOŠ PO, a tato modernizace je představována vybudováním moderního vzdělávacího a výcvikového střediska pro přípravu složek IZS, které bude zaměřeno především na oblast řízení zdolávání mimořádných události.

Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby praktický výcvik na nových a modernizovaných pracovištích SOŠ PO a VOŠ PO, mohl být zaměřen na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Výcvik bude zaměřen především na praktické činnosti související s řízením zásahů složek IZS, a to zejména na simulaci reálných rozhodovacích procesů při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Tím bude možné dosáhnout vyšší úrovně odborné přípravy příslušníků HZS, vedoucích a velitelů složek IZS a osob z veřejné správy působících v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou projektu představuje personál základních složek IZS mezi něž patří:

  • Hasičský záchranný sbor ČR,
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
  • Policie České republiky.

Součástí této cílové skupiny je také personál ostatních složek IZS a osob z orgánů veřejné správy činných v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Projekt směřuje zejména na vedoucí a velitele složek IZS a další osoby z oblasti veřejné správy působící na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení, u nichž se předpokládá zapojení do rozhodovacího procesu při řešení zdolávání mimořádných událostí, tedy osoby zařazené do štábů velitele zásahu a krizových štábů.

Průběh projektu – indikativní časový harmonogram realizace

Zahájení a ukončení aktivity Popis aktivity
06/2016 – 02/2017 Návrh projektového záměru
06/2016 – 08 /2016 Zpracování zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
08/2016 – 02/2017 Zpracování projektové dokumentace stavby
11/2016 – 02/2017 Stavební řízení, vydání stavebního povolení
12/2016 – 02/2017 Zpracování technického řešení, návrhu vnitřního vybavení včetně cenového průzkumu
11/2016 – 04/2017 Zpracování žádosti o dotace včetně povinných příloh
04/2017 – 12/2017 Hodnocení projektu a oznámení výsledků hodnocení
05/2017 – 10/2017 Příprava zadávacích řízení
07/2017 – 12/2017 Výběrové řízení na zhotovitele č. 1 - stavby, a inženýrské činnosti
08/2017 – 05/2018 Výběrové řízení č. 2 na dodavatele simulačních technologií (dodavatele Centra PŘZMU)
02/2018 – 06/2018 Výběrové řízení č. 3 na dodavatele vnitřního vybavení
02/2018 – 06/2018 Výběrové řízení č. 4 na dodavatele polygonu zdravotní přípravy a č. 5 na dodavatele laboratoří
01/2018 – 08/2019 Realizace stavby, přejímka stavby a kolaudace
06/2018 – 08/2019 Dodávka simulačních technologií Centra PŘZMU
07/2018 – 08/2019 Dodávka vnitřního vybavení, laboratoří a polygonu zdravotní přípravy
09/2019 – 12/2019 Oživení simulačních technologií, příprava prvních scénářů a výcvikových kurzů
01/2020 – 08/2020 Zkušební provoz Centra a jednotlivých pracovišť
04/2017 – 08/2020 Realizace povinné publicity
10/2020 Příprava a podání žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci projektu
12/2020 Proplacení dotace

Mezinárodní spolupráce:

V rámci projektu neprobíhá žádná mezinárodní spolupráce.

Partneři:

Na projektu se nepodílí žádní partneři.

Funkce Jméno a příjmení Telefon E-mail
Ředitel projektu plk. Ing. Radim Paloch 950 710 220 radim.paloch@sospofm.cz
Projektový manažer Mgr. Pavel Brabenec 974 817 635 pavel.brabenec@mvcr.cz
Finanční manažer plk. Ing. Hana Cidlíková 950 710 240 hana.cidlikova@sospofm.cz
Věcný gestor, garant technického řešení Ing. Peter Kovács 950 710 254 peter.kovacs@sospofm.cz
Gestor za oblast
odborné přípravy
plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Ředitel odboru IZS a výkonu služby MV - GŘ HZS ČR
950 819 710 zdenek.hanuska@grh.izscr.cz

Ing. Tomáš Vlašánek
Vedoucí oddělení veřejných zakázek MV - GŘ HZS ČR

950 819 937 tomas.vlasanek@grh.izscr.cz
Gestor za problematiku staveb a nemovitého majetku Mgr. Martin Šolc
Vedoucí oddělení správy majetku a investic MV - GŘ HZS ČR
950 819 762 martin.solc@grh.izscr.cz
Bc. Vladislava Tabachová
Referent majetkové správy
950 710 232 vladislava.tabachova@sospofm.cz

Kontaktní osoba:

Kontakt: plk. Ing. Hana Cidlíková, hana.cidlikova@sospofm.cz, tel.: 950 710 240

Projekt „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 je spolufinancován Evropskou unií.

vytisknout  e-mailem