Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkumné projekty

Aktuálně řešené projekty

           1. č. VI20192022120 "Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva"
             
Anotace:
                        Cílem projektu  je získat validovaná vstupní data do modelu tepelné degradace a hoření pro aplikaci v požárních CFD řešičích
                        pro deskové materiály na bázi dřeva. Materiály typu OSB, překližka, dřevovláknité a dřevotřískové desky mají široké uplatnění
                        ve  stavebnictví, jak  pro interiérové, tak exteriérové využit í jako nosné či  nenosné prvky,  nábytkové  vybavení domácností a
                        kanceláří , interiérové  obložení atd.  Tyto neteriály  jsou nedílnou  součástí světa  kolem nás a přímo ovlivňují a podílejí se na
                        vzniku a rozvoji  požáru v budovách. Validovaný model  vzniku a rozvoje  požáru těchto materiálů  nachází uplatnění  ve dvou
                        oblastech - v oblasti  zjišťování příčin vzniku požáru a v požární  prevenci, při užití takzvaného požárně-inženýrského přístupu
                        při hodnocení požární bezpečnosti staveb.
              Info k projektu:
                        1. termín řešení: 1.7.2019 - 31.12.2022
                       2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany (koordinátor projektu), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze /
                           Fakulta chemicko-inženýrská, České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
                       3. požadované hlavní výsledky: 1x N - certifikovaná metodika
                       4. požadované vedlejší výsledky: 1x D - článek ve sborníku, 1x J - článek v odborném periodiku (časopise)

          
           2. č. VI04000023 "Možnosti využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkamy IZS ČR" 
             
Anotace:
                       V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se zásadně zvýšila potřeba dekontaminace prostora a použití osobních                                   ochranných pracovních prostředků (OOPP). Cílem dekontaminace v podmínkách HZS ČR není pouze ochrana proti virům,                               ale i proti ostatním biologickým materiálům. V aktuální době se velmi rozšířilo využití dekontaminace pomocí ozonizace                                     prostředí s  požadavkem na dekontaminaci povrchů. Využití ozonizace sebou přináší rizika spojená s tím, že ozón má ve                                   vyšších koncentracích dráždivé a toxické účinky. Prvním cílem řešení je použitelnost pořízených ozonizérů pro jednotky                                     HZS ČR a další složky IZS ČR. Druhým cílem řešení projektu jsou možnosti detekce ozónu a stanovení jeho koncentrace z                               důvodů ochrany zdraví zasahujících jednotek.
              Info k projektu:
                       1. termín řešení: 1.1.2021 - 31.12.2022
                       2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany, Vysoká škola chemicko-technologická / Fakulta potravinářské a                                             biochemické technologie
                       3. požadované hlavní výsledky: Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva, NmetC - Metodiky certifikované oprávněným orgánem,
                                                                          Gfunk - Funkční vzorek
                       4. požadované vedlejší výsledky: 2x výsledek typu D - Příspěvek ve sborníku konference

Projekty ukončené po 1. 1. 2016

Identifikační kód
Termín řešení
Název výzkumného projektu/záměru
Materiály ke staženíVI20162020021
1.1.2016 - 31.12.2020Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče

 Prezentace
Příspěvek v časopise
Příspěvek na konferenci-1
Příspěvek na konferenci-2
Metodika

VI20172019077
1.1.2017 - 31.12.2019
Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů Metodika
Prezentace
Výzkumná zpráva

VI20172019065
1.1.2017 - 31.12.2019


Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR

Metodika
Prezentace
Kniha
Elearning
Databáze

VH20172018020
1.2.2017 - 31.1.2018

Barevná úprava zásahového požárního automobilu Prezentace
VI20162019034
1.1.2016 - 31.12.2019
Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb

Web projektu
 Prezentace

Projekty ukončené do 1. 1. 2016 

Identifikační kód
 
Název výzkumného projektu/záměru
Termín řešení
VF20112015020
 
Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek 1.8.2011 – 31.12.2015
VF20112015021
Výzkum efektivnosti vybraných hasiv 1.8.2011 – 31.12.2015
VD20062010A07
Zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí 1.10.2006 – 31.12.2010
VD20062007A01
 
Vývoj a validace pož. modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů a tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků

1.7.2006 – 31.12.2007

RN20022003003
 
Dekontaminace v podmínkách činnosti požárních jednotek 03/2002 – 12/2004
RN200012003008
 
Výzkum efektivnosti hasiv 02/2001 – 12/2003
RN20002001006
 
Alternativní řešení vývoje ochranného oděvu pro hasiče 03/2000 – 12/2001
MV0/K02/00003
 
Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů 1999 – 2003
MV0/K02/00002
 
Výzkum a vývoj zkuš. metod stanovení pož. techn. charakteristik materiálů 1999 – 2003
MV0/K02/00001
 
Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů 1999 – 2003
MV0/K02:003/1
 
Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu pož. bezpečnosti a pož. techn. expertíz 01/2000 – 12/2004
RN19981999010
 
Výzkum toxicity zplodin hoření materiálů 01/1998 – 12/1999
RN19971999006
 
Výzkum a vývoj zk. metod pro hodnocení pož. bezpečnosti výrobků a hodnocení parametrů pož. techniky a has. prostředků 02/1997 - 12/1999

zpět                                                                                                                                                                               Filip Gargulák 21.05.2020

vytisknout  e-mailem