HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vypalování trávy a spalování hořlavých látek

Pro hasiče je jaro obdobím s narůstajícím počtem požárů, které způsobí neopatrní lidé, kteří v teplých jarních dnech začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy a spalování hořlavých látek. 

O tom, že se jedná o nebezpečnou činnost, svědčí každoroční zvýšené množství požárů v tomto období. Jen v loňském roce došlo v průběhu měsíců března a dubna k 84 požárům a jednomu zranění souvisejícím s pálením. Celková škoda způsobená těmito požáry byla vyčíslena na 165 500 Kč.  
Důvodem pro časté požáry v souvislosti s vypalováním a spalováním hořlavých látek je zejména skutečnost, že oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole. Zejména vlivem větru dochází často k rozšíření ohně mimo kontrolovaný prostor a přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu. Lidé mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace, popřípadě přecenit své síly ve snaze uhasit požár, což může mít za následek intoxikaci kouřem.

img_21714986.JPG

Přitom plošné vypalování trávy je na rozdíl od spalování hořlavých látek striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu a nepřipouštějí si, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.  Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25 000 Kč, právnické a podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.
Jak již bylo uvedeno, spalování hořlavých látek není zákonem přímo zakázáno. Většina obcí však spalování hořlavých látek na svém území reguluje obecně závaznými vyhláškami např. pro město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2016,  kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města.

Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit.  V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, se zřetelem na rozsah spalování, a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje elektronickým formulářem, který je možno nalézt pod názvem „Pálení klestí“ na webových stránkách www.hzsmsk.cz. Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech.

vytisknout  e-mailem