HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon státního požárního dozoru

  1. Stavební prevence
  2. Kontrolní činnost
  3. Zjišťování příčin vzniku požáru

Obrázek č. 1: Ilustrační foto

Dle § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o PO“), má Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) uloženu
povinnost v rámci výkonu státního požárního dozoru zjišťovat příčiny vzniku požárů (dále jen „ZPP“).
 
Jedná se souhrn úkonů a postupů směřující ke zjištění příčiny vzniku požáru a jeho šíření v rozsahu
stanoveném právním předpisem a to § 50 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění
vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
 
                                                                                                                                                                    

Obrázek č. 1: Ilustrační foto

Zdroj: HZS Zlínského kraje

Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje: 
 
a) místo a doba vzniku požáru,
b) osoba, u které požár vznikl,
c) příčina vzniku požáru včetně možných verzí,
d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace,
e) následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby,
f) výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu,
g) porušení předpisů o požární ochraně,
h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.
 
V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků.
Při zjišťování příčin vzniku požárů HZS kraje zpravidla spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru.
Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení (trestní řízení, přestupkové řízení, apod.)
Poznatky získané při zjišťování příčin vzniku se využívají při tvorbě právních a technických předpisů, zejména předpisů v oblasti požární bezpečnosti staveb.
Požárem se v souladu s ust. § 1 písm. m) vyhlášky o požární prevenci rozumí:
„...každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy“
 
 
Obrázek č. 1: Mapa procesu ZPP
Zdroj: MV GŘ HZS – Koncepce požární prevence v ČR do roku 2016, str. 67
 
Výkon ZPP je ve Zlínském kraji zajišťován celkem 5 příslušníky - základními vyšetřovateli požárů HZS kraje na jednotlivých územních odborech a krajském ředitelství. Nepřetržitou pohotovost celkem vykonává 16 příslušníků střídajících se v pravidelných službách.
Každý základní vyšetřovatel požárů zpracovává k šetřeným událostem Spis o požáru, jehož součástí je Odborného vyjádření HZS kraje, ve kterém jsou stanoveny příčiny vzniku požáru a jejich verze.
Mimo vyšetřování a zpracovávání spisového materiálu se vyšetřovatelé zapojují do provádění odborné přípravy velitelů stanic HZS kraje, velitelů čet a družstev jednotek PO HZS kraje a velitelů jednotek Sborů dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji.
Mezi základní povinnosti fyzických osob v souladu s ust. §17 odst. 1 pím. g) zákona o PO patří povinnost umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu poskytnout bezúplatně výrobek nebo vzorek k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. Dle § ust. §17 odst. 1 pím. h) zákona o PO má fyzická osoba povinnost oznámit bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo prostorách, které vlastní nebo užívá.
Další informace k postupu občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany) lze získat zde.
 
 
 
Obrázek č. 2: Graf požárovosti v letech 2009-2014 ve Zlínském kraji
Zdroj: HZS Zlínského kraje
 
Na základě žádosti fyzických a podnikajících fyzických osob, či právnických osob, poskytuje HZS Zlínského kraje informace z oblasti zjišťování příčin požárů.
Osoby dotčené požárem mohou z důvodu např. likvidace pojistné události požádat o Potvrzení o požáru HZS Zlínského kraje prostřednictvím dokladů uvedených v sekci Požární prevence -> Ke stažení.


 

vytisknout  e-mailem