HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon státního požárního dozoru

Kontrolní činnost jako součást výkonu státního požárního dozoru
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) vykonává státní požární dozor na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Státní požární dozor je vykonáván v souladu s ustanovením § 35 písm. a) v rozsahu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), e), g) a h) a dále podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k odlišnostem, které vyplývají ze zákona č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád).
Státní požární dozor je mimo jiné vykonáván formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 
Při své kontrolní činnosti vychází HZS kraje zejména z ustanovení zákona o požární ochraně, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), předpisů vydaných na základě zákona o požární ochraně nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany.
Aby právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nemohly být uvedeny v omyl a aby si mohly ověřit, že se jedná skutečně o výkon státního požárního dozoru - požární kontrolu - platí, že příslušník Hasičského záchranného sboru ČR se prokazuje služebním průkazem a pověřením ke kontrole:
 
 
 
 
Požární kontroly
 
Při požárních kontrolách se prověřuje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě např. vyhláška o požární prevenci, další právní předpisy a normativní požadavky upravující povinnosti na úseku požární ochrany. Výkon státního požárního dozoru formou kontrolní činnosti se provádí formou komplexních kontrol, tematických kontrol a formou kontrolních dohlídek.
  • Komplexní kontroly
Komplexní kontrolou se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně (§ 45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci).
  • Tematické kontroly
Tematickou kontrolou se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech, které jsou stanoveny v předmětu kontroly.
  •  Kontrolní dohlídky
Kontrolní dohlídkou se prověřuje plnění opatření zjištěných při komplexní kontrole nebo tematické kontrole uložených kontrolované osobě formou rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Provedení požárních kontrol se nemusí právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám oznamovat dopředu před zahájením kontroly.
 
 
Výsledek kontrol
 
Z požárních kontrol se zpracovává protokol, ve kterém je popsán zjištěný stav a uvedeny zjištěné nedostatky. Protokol se zasílá kontrolované osobě prostřednictvím datových schránek, poštou, popř. se projednává se statutárním zástupcem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou, či jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat orgánu státního požárního dozoru písemnou zprávu o odstranění nedostatků uvedených v protokolu o požární kontrole ve stanoveném termínu.
 
Posouzení požárního nebezpečí
 
V rámci výkonu státního požárního dozoru HZS kraje schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany; toto posouzení požární nebezpečí se předkládá před zahájením provozované činnosti na příslušný územní odbor HZS kraje ve dvojím vyhotovení. Zjistí-li HZS kraje, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.
 
Nedodržení stanovených povinností a sankce
 
Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS kraje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě v rámci správního řízení udělit pokutu. Fyzické osobě při zjištění porušení plnění povinností uložených předpisy o požární ochraně lze uložit pokutu za spáchaný přestupek. 
 
Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
 
HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 250.000,-Kč, resp. 500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, resp. se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu HZS kraje, může být uložena pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může HZS při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4 § 76 zákona o požární ochraně.
Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě.
 
Přestupky
 
Jestliže je zjištěno neplnění základních povinností fyzických osob vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS uložit fyzickým osobám za spáchaný přestupek pokutu až do výše 25.000,- Kč.
 
kc3.png
 
Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
 
Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu
 
Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění, že věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, HZS kraje rozhodne o:
- vyloučení věci z užívání
- zákazu činnosti
- zastavení provozu

 

vytisknout  e-mailem