HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhodnocení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje za rok 2018

Na rok 2018 byl sestaven roční plán kontrol v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 41/2014, stanovující minimální počty kontrolních akcí na jednotlivého příslušníka. Plánem bylo určeno provést v rámci Karlovarského kraje 14 komplexních požárních kontrol a 606 tematických požárních kontrol, v součtu 620 kontrolních akcí. V průběhu roku 2018 bylo provedeno 14 komplexních požárních kontrol a 636 tematických požárních kontrol. Celkem bylo provedeno 650 kontrolních akcí.

Počty kontrol

Celkem

Bez nedostatků

S nedostatky

Počet komplexních kontrol

14

2

12

Počet tematických kontrol

488

220

268

Počet dohlédnutých kontrol (tematické kontroly k ověření odstranění nedostatků)

148

147

1

Součet

650

369

281

Úspěšnost v odstraňování nedostatků kontrol provedených v roce 2018

Počet dohlédnutých kontrol, které byly provedeny v roce 2018

95

Počet zjištěných nedostatků

262

Počet odstraněných nedostatků

261

Počet dohlédnutých kontrol s trvajícími nedostatky

1

Procentuální úspěšnost při odstraňování nedostatků

99,6 %

Počty kontrol dle zájmových oblastí

Sledovaná oblast

Počet kontrol

Ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty apod.)

101

Objekty pro shromažďování většího počtu osob

43

Památkově chráněné objekty (úkol z GŘ HZS ČR)

14

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

42

Kontroly velkých tržišť

39

Restaurace, bary, herny ve spolupráci s Policií ČR

43

Nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti byly obdobného rázu jako v předešlých letech. Odborně způsobilé osoby chybovaly nejčastěji při zpracování dokumentace požární ochrany. Kontrolované subjekty nejčastěji chybovaly při provozování požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.

Bližší údaje k některým oblastem kontrolní činnosti v roce 2018

Kontroly objektů pro shromažďování většího počtu osob – tyto kontrolní akce byly zaměřeny především na kulturní a sportovní zařízení, ve kterých se v jednom místě může nacházet 200 a více osob. Při této činnosti byl důraz kladen především na funkčnost nastavených systémů pro rychlou a bezpečnou evakuaci osob. Při 43 kontrolních akcích bylo ve 21 případech zjištěno porušení předpisů o požární ochraně. Nejčastějšími nedostatky bylo neudržování požárně bezpečnostních zařízení a přenosných hasicích přístrojů v provozuschopném stavu.

Kontroly kulturních památek a církevních objektů - v roce 2018 byly tyto kontroly prováděny jako dlouhodobý úkol zadaný GŘ HZS ČR. V rámci Karlovarského kraje bylo provedeno celkem 14 tematických kontrol. Při kontrolách byla zaměřena pozornost především na dokumentaci a organizaci požární ochrany, provoz a údržbu technických zařízení, plnění podmínek pro hašení požárů a záchranné práce a v neposlední řadě pak na provádění kontrol provozuschopnosti věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení. V těchto vymezených oblastech bylo zjištěno celkem 34 nedostatků, kdy jako převažující byly nedostatky ve vybavení přenosnými hasicími přístroji, ve značení směrů úniku, v zajišťování údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení a v označování hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, popř. plynu. Vzhledem k tomu, že kontrolní úkol je prováděn již od července roku 2015, došlo u kontrolovaných subjektů vlastnících či spravujících více památkově chráněných objektů k pozitivnímu posunu v zabezpečování požární ochrany.

Kontrolní akce v rámci Mezinárodního filmového festivalu - v roce 2018 se konal již padesátý třetí ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, v jehož rámci proběhly i kontrolní akce HZS. Tyto kontroly jsou každoročně prováděny před zahájením a dále pak v průběhu MFF ve všech sálech určených k promítání festivalových snímků. Celkem bylo provedeno 42 kontrolních akcí, při kterých nebyly zjištěny nedostatky v oblasti požární ochrany. Před zahájením festivalu je pozornost orgánů státního požárního dozoru zaměřena především na zabezpečení podmínek pro včasnou a bezpečnou evakuaci osob z promítacích sálů. V průběhu festivalu se kontrolují především instalace provizorních elektrických vedení a elektrických zařízení. Všichni provozovatelé sálů, které se využívají k filmové produkci, mají s bezpečnostním zajištěním festivalu již dlouholeté zkušenosti a ochotně spolupracují s HZS Karlovarského kraje. Díky této dlouhodobé spolupráci a neustálému zdokonalování podmínek požární bezpečnosti těchto akcí, tak nebyly při kontrolách zjištěny nedostatky.

Kromě kontrolní činnosti příslušníci prevence zorganizovali v průběhu roku 2018 tři cvičné požární poplachy spojené s cvičeními jednotek požární ochrany. Dne 30. května 2018 byl vyhlášen cvičný požární poplach v provozu „Přádelny“ výrobního závodu VLNAP, a.s. Nejdek. Dne 30. října 2018 byl vyhlášen cvičný požární poplach v prostorách hradu Státního hradu a zámku Bečov. Dne 14. listopadu 2018 pak byl jako poslední akce vyhlášen cvičný požární poplach v jednom z největších ubytovacích zařízení v Karlových Varech, v hotelu Imperial. Na průběhu této akce se podíleli i studenti veřejnoprávní školy Trivis, kteří sehráli roli hotelových hostů. Všechny uvedené akce přinesly zajímavé a užitečné poznatky především v oblasti organizace evakuace a provádění prvotního hasebního zásahu.

V zájmu profesního růstu se příslušníci zařazení na kontrolní činnosti účastnili v roce 2018 předepsané odborné přípravy. Ta byla provedena formou instrukčně metodických zaměstnání (IMZ). V roce 2018 proběhla dvě IMZ, a to 22. března 2018 a 6. listopadu 2018. Náplní těchto IMZ je především zprostředkování informací z celorepublikových porad HZS ČR, seznamování se změnami právních předpisů na úseku požární ochrany a reakce na aktuální problémy výkonu kontrolní činnosti.

vytisknout  e-mailem