Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora výuky ze strany Hasičského záchranného sboru ČR

  • Kontaktní údaje na jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů
  • Multimediální učebny Hasičských záchranných sborů krajů
  • Podíl Hasičského záchranného sboru ČR na výuce problematiky ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí
  • Historie výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Kontaktní údaje na jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů

Z důvodu snadnější orientace jsme pro Vás připravili přímé odkazy na webové stránky jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů, včetně kontaktních údajů na koordinátory preventivně výchovné činnosti, s kterými je možné předmětnou problematiku konzultovat.

HZS Hlavního města Prahy

Kontaktní osoba:
kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel: 950 811 589

HZS Středočeského kraje

Kontaktní osoba:
nprap. Miloš Mužík
tel: 950 851 158

HZS Jihočeského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Jana Mejzlíková
tel: 950 230 263

HZS Plzeňského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Lenka Basáková
tel: 950 330 179

HZS Karlovarského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Veronika Krajsová
tel: 950 370 296

HZS Ústeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Iva Karafiátová
tel: 950 431 231

HZS Libereckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Mgr. Iva Michalíčková
tel: 950 470 230

HZS Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Vladislava Šipková
tel: 950 530 747

HZS Pardubického kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Eva Kuthanová
tel: 950 570 458

HZS kraje Vysočina

Kontaktní osoba:
nprap. Bc. Alena Doskočilová
tel: 950 270 190

HZS Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Pavla Pražáková
tel: 950 630 118

HZS Olomouckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Klára Beranová, Dis.
tel: 950 770 341

HZS Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Klára Barešová
tel: 950 739 250

HZS Zlínského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Adam Fuksa
tel: 950 670 331

Multimediální učebny Hasičských záchranných sborů krajů

Hasičské záchranné sbory krajů vlastní multimediální učebny, které jsou určeny ke vzdělávání nejen dětí, žáků a studentů z mateřských, základních a středních škol, ale i jejich pedagogů. Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, vzdělávacími pomůckami, herní místností/koutkem a řadou interaktivních her. Multimediálními učebnami disponují:

HZS Středočeského kraje
Kontaktní osoba:
nprap. Miloš Mužík
tel: 950 851 158
milos.muzik@sck.izscr.cz
Článek o slavnostním otevření

HZS Jihočeského kraje
Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Jana Mejzlíková
tel: 950 230 263
jana.mejzlikova@jck.izscr.cz

HZS hl. města Prahy
Kontaktní osoba:
kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel: 950 812 387
ludka.palzerova@hzspraha.cz

HZS Jihomoravského kraje 
Kontaktní osoba: 
kpt. Mgr. Pavla Pražáková 
tel: 950 630 118 
pavla.prazakova@firebrno.cz 

HZS kraje Vysočina 
Kontaktní osoba: 
nprap. Bc. Alena Doskočilová 
tel: 950 270 190 
alena.doskocilova@hasici-vysocina.cz 

HZS Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: 
por. Ing. Iva Karafiátová 
tel: 950 431 231 
iva.karafiatová@ulk.izscr.cz 

HZS Plzeňského kraje 
Kontaktní osoba: 
kpt. Mgr. Lenka Basáková 
tel: 950 330 179 
lenka.basakova@hzspk.cz

Podíl Hasičského záchranného sboru ČR na výuce problematiky ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivá témata OČMU rozložena do několika vzdělávacích oblastí, může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. HZS ČR jako garant této problematiky si situaci velice dobře uvědomuje a v maximální možné míře podporuje výuku OČMU na všech stupních našeho školského vzdělávacího systému.

Cílem HZS ČR v této oblasti je společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších rizikových situacích. Ochránit sám sebe a své blízké před těmito riziky by měla být základní lidská kompetence. Stejně jako se učíme číst, psát a počítat, musíme se naučit, jak dnes ochránit sami sebe a své blízké před hrozícím nebezpečím. Navzdory všem zažitým omylům je třeba si uvědomit, že lidé mají svou bezpečnost ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně zachovat, tak významně sníží riziko hrozícího nebo již vzniklého ohrožení.

Snahou HZS ČR je učitelům a jejich prostřednictvím žákům a studentům podávat srozumitelnou formou ty nejdůležitější a mnohdy život zachraňující informace o jejich bezpečnosti a sebeochraně. Ať vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty se tvorbou učebnic, příruček, interaktivních programů, nabídkou besed a exkurzí HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti.

Zde jsou uvedeny stěžejní aktivity:

1. tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě

Podrobné informace týkající se podpory výuky OČMU lze nalézt na webových stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/pro-ucitele.aspx nebo na webových stránkách jednotlivých HZS krajů v sekci Ochrana obyvatelstva. Jsou zde umístěny volně ke stažení různé podklady, pomůcky a učebnice, informace o projektech podporujících tuto výuku a mnoho dalšího.

2. dlouhodobé výukové programy

Hasiči pro školy(http://www.hasiciproskoly.cz/). Tento projekt nabízí výukový materiál pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v OČMU. Materiál je realizován v rozsahu 20 výukových hodin pro čtyři ročníky. Jedná se o interaktivní prezentace doplněné o videa, fotografie a grafiku, pracovní listy pro žáky a metodickou příručku pro učitele. Všechny vytvořené podklady jsou umístěné na webové stránce zdarma ke stažení.
 

Hasík CZ(http://www.hasik.cz/). Tento výukový program, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, spočívá v předávání informací dětem základních a středních škol formou besed v problematice OČMU. Tyto informace předává dvojice vyškolených instruktorů z řad příslušníků HZS ČR či dobrovolných hasičů. Besedy probíhají ve druhém a šestém ročníku ZŠ a ve druhém ročníku SŠ. Žáci a studenti si tak hravou formou ověří informace, které získali při vyučování.
 

Vaše cesty k bezpečíaneb chytré blondýnky radí(http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Na webových stránkách tohoto projektu radí příslušnice HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a pracovnice Diecézní charity Brno, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení osobní bezpečnosti či majetku. Projekt je vhodný zejména pro střední školy.
 

Asociace Záchranný kruh(www.zachrannykruh.cz). Internetový bezpečnostní portál Záchranný kruh je ucelený zdroj rad, informací a vzdělávacích materiálů, na jehož tvorbě se podílí všechny záchranné složky a další organizace. Přístup ke všem materiálům na webových stránkách je zdarma, stačí pouze jednoduchá registrace. Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin - obsahuje sekci pro veřejnost, pro školy, pro města a obce a pro záchranáře. Sekce pro školy pak obsahuje interaktivní multimediální učebnice, pracovní listy, databázi obrázků, výuková videa či testovací systém, vše může usnadnit pedagogům jejich práci při přípravě na vyučování. Registraci zde má již více než 3000 škol z celé ČR.
 

Svět záchranářů Karlovy Vary (http://www.svetzachranaru.cz). V tomto malém městečku se lze naučit, jak se správně zachovat při nehodách, požáru a jiných mimořádných událostech, jak si přivolat pomoc a podobně. Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizik. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality. Školám tento areál nabízí jedinečné zážitkové vzdělávací programy zdarma. Na webových stránkách jsou jednotlivé programy popsány krátkou anotací včetně doporučené věkové kategorie, pro kterou jsou vhodné.

3. portál www.ocmu.cz

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele mateřských, základních a středních škol k začlenění problematiky OČMU do výuky. Portál vznikl ve spolupráci HZS ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

4. pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole

Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých HZS krajů je možné zorganizovat praktická cvičení nebo projektové dny přímo ve škole, na školním hřišti a podobně.

5. besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult

Tyto přednášky či besedy pořádají profesionální hasiči. Nejedná se o náhradu výkladu učitele, ale jejich smyslem je obohatit či zpestřit výuku, zaujmout posluchače informacemi z praxe, zážitky či problémy samotných hasičů, které zažívají při výkonu svého povolání a samozřejmě také informacemi k sebeochraně.

6. exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů

Tato aktivita je u žáků a studentů velmi oblíbena. V průběhu exkurze procházejí v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části hasičské stanice od hasičské techniky až po zázemí, seznámí se s hasičskou výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozví se důležité informace o požární prevenci a ochraně obyvatelstva.

7. pohybově-vědomostní soutěže

Jednotlivé HZS krajů pořádají každoročně různé typy soutěží, zejména vědomostní, pohybově-vědomostní, výtvarné či literární. Konkrétní informace o nich jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Na níže uvedených odkazech je možné si pro ilustraci prohlédnout některé z dlouhodobě pořádaných soutěží.

HZS Ústeckého kraje

HZS Plzeňského kraje

HZS Jihočeského kraje

Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2009

V rámci spolupráce HZS ČR s Ústavem pro informace ve vzdělávání proběhlo od 30. listopadu do 4. prosince 2009, v rámci čtvrté vlny projektu Rychlá šetření 2009, šetření týkající se výuky ochrany člověka za mimořádných událostí. Respondenty byli ředitelé základních a středních škol. Šetření se z celkového počtu 4 000 oslovených ředitelů zúčastnilo (tj. dotazník vyplnilo a odeslalo) celkem 2 725 škol, návratnost tedy činila 68,1 %.

Výsledky šetření byly podrobně vyhodnoceny a jsou dále využívány při plnění úkolů spojených s výukou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Můžete se s nimi na níže uvedených odkazech seznámit.

Šetření v oblasti výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách v roce 2016

Ve školním roce 2015/2016 bylo pod vedením České školní inspekce provedeno zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládala z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách v České republice a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky tohoto zjišťování sloužily jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana zdraví).

V rámci této inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky a studenty vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání v jednotlivých tématech v rámci jednotlivých školních vzdělávacích programů organizováno, do kterých předmětů nebo vzdělávacích oblastí a jakým způsobem jsou daná bezpečnostní témata zařazována, jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se ve větší míře podílejí na vzdělávání v příslušných tématech, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli, jako je např. Hasičský záchranný sbor ČR, učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami, s jakými subjekty na vzdělávání spolupracují, jaké metody a formy jsou při výuce užívány, jaké druhy akcí a praktických cvičení školy při vzdělávání v příslušných tématech organizují, jakým způsobem jsou ověřovány znalosti žáků a studentů v daných oblastech nebo do jaké míry si žáci a studenti znalosti a dovednosti v jednotlivých bezpečnostních tématech osvojují. Na níže uvedeném odkaze je k dispozici obsáhlá tematická zpráva této inspekční činnosti.

Tematická zpráva ke stažení na stránkách České školní inspekce.

Neinvestiční dotace

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje neinvestičních dotace ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace na výchovnou a vzdělávací činnost v oblastech:

  • požární ochrana, ochrana obyvatelstva a příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,
  • preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagaci a historii požární ochrany, ochrany obyvatelstva, přípravě obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech,
  • publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Více informací o dotačních programech naleznete na: https://www.hzscr.cz/clanek/granty-na-rok-2012-pro-nestatni-neziskove-organizace.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

Historie výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Výuka problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na školách – od historie k současnému stavu

Jednou z forem předávání informací obyvatelstvu je výuka ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách, která prošla řadou změn. V letech 1973 – 1991 se prakticky jednalo o výuku povinného předmětu „branná výchova“ (zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově; zrušeno zákonem 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově). Po zrušení tohoto předmětu se problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, první pomoci atd. na školách nevěnovala větší pozornost. Po roce 1989 došlo ke změně pohledu na problematiku civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva. Pokud do roku 1989 vše řešil stát, v následujících letech, vzhledem k hlubokým společenským změnám, leží velký díl odpovědnosti za ochranu na každém občanovi. Občané mají právo na pomoc státu, ale mají také povinnost a spoluodpovědnost za svoji ochranu. O to více stoupla potřeba připravit občany na zvládání mimořádných událostí a jako nejefektivnější se jevila příprava přímo na školách.

Na základě těchto skutečností připravil koncem roku 1995 tehdejší Hlavní úřad civilní ochrany České republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze projekt na vybraných základních a středních školách s cílem ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata týkající se ochrany člověka za mimořádných situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by se vytvářel samostatný předmět. Experiment probíhal v letech 1996 – 1997. Na jeho základě byl vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů (č.j. 34776/98-22 ze dne 4. května 1999; dále jen „pokyn MŠMT“), který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT (červen 1999, Sešit 6). K tomu vydalo ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) pro potřebu učitelů metodickou příručku, která obsahuje podrobnější informace a doporučení k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti. O rozvržení témat do výuky jednotlivých předmětů a stanovení konkrétních obsahů vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech rozhodoval ředitel školy, který rovněž rozhodl o organizaci a formě praktického cvičení.

Na základě usnesením vlády ČR ze dne 8. 1. 2003 č. 11, k přehledu vybraných problémů k prioritnímu řešení, které byly identifikovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé v důsledku rozsáhlých povodní v srpnu 2002, byl v součinnosti s Ministerstvem vnitra aktualizován stávající pokyn MŠMT (č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a dodatkem k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003) byly doplněny platné učební texty.

Podstatnou a novou věcí bylo, že podle aktualizovaného pokynu se do učebních dokumentů pro základní, střední a vyšší odborné školy a učebních dokumentů pro speciální školy zařadila tématika „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku, a to na základě rozhodnutí ředitele samostatně, nebo v rámci souvisejících předmětů podle platných učebních dokumentů. Obsah byl zaměřen na ochranu osob před následky živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečných výbuších, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí), před následky úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek) a před následky použití nebo anonymní hrozbě použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost při nálezu či obdržení podezřelého předmětu). K této tématice vydalo MV-GŘ HZS ČR metodickou příručku pro učitele, výukové filmy pro žáky a zajistilo jejich distribuci do každé základní a střední školy v ČR (viz kapitola "Podklady a učebnice").

MŠMT v roce 2004 schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí se stala součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Principem bylo, že daná problematika prostupovala celým procesem uvedeného vzdělávání. Od 1. 9. 2007 podle něj začaly vyučovat všechny základní školy v České republice v 1. a 6. ročnících.

Od 1. září 2009 začala všechna čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií vyučovat podle školních vzdělávacích programů vytvořených dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia nebo Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou.

Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání byly vytvářeny postupně od roku 2007 do roku 2012. Pro každý obor vzdělání uvedený v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání vydalo MŠMT samostatný RVP (celkem bylo vydáno 281 RVP). Školy jsou povinny postupovat podle vydaných RVP, tj. zpracovat školní vzdělávací program a zahájit výuku, nejpozději do dvou let od vydání příslušného RVP, a to s účinností od 1. ročníku.

V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy byly platné od školního roku 2013/2014, což znamenalo, že nejen školy musely reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé museli zvládat konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu. V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy (DV) a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.

Jedná se o tyto programy:

  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-3
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a pro střední odborné vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ramcove-vzdelavaci-programy

vytisknout  e-mailem